bezárás

ECTS

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy egyetemünkön a 2003/2004-es tanévben életbe lépett a kreditrendszerű képzés (ECTS) felmenő rendszerben (tehát ebben a tanévben csak az I.-II évfolyamot érinti).

Röviden az ECTS-ről (European Credit Transfer System):

A tanulmányok és oklevelek kölcsönös elismerése előfeltétele egy nyitott európai oktatási és képzési tér létrehozásának, amelyen belül a hallgatók és tanárok korlátozás nélkül mozoghatnak. Ezért dolgozták ki az Európai Kredit Átviteli Rendszert (ECTS), mint egy eszközt a külföldön folytatott tanulmányok felsőoktatásbeli elismerésének javítására.
Az ECTS eszköz az átláthatóság megteremtésére, az intézmények közti hidak megépítésére és a hallgatók számára rendelkezésre álló választási lehetőségek bővítésére.
A rendszer kreditek és érdemjegyek révén megkönnyíti az intézmények számára a hallgatók tanulmányi teljesítményének mérését, elismerését és elfogadását.

Tanulmányi- és vizsgaszabályzat

(kivonat)
2. §

A kreditrendszer alapfogalmai

/1/ Az MKE kredit rendszerében mindig a választott képzési szak képesítési követelményeiben előírt tanulmányi, vizsga- és záróvizsga feltételeket kell az egyetemi végzettség megszerzéséhez megszabott időn belül teljesíteni. Különböző tantárgycsoportokból meghatározott számú kreditet kell gyűjteni, valamint kritérium követelményeket is teljesíteni kell.

A tantárgycsoportok a következők:
- általános egyetemi műveltségi tárgyak,
- a képzési szak elméleti tárgyai,
- a képzési szak gyakorlati tárgyai,
- az egyetemi képzés kötelező kiegészítő tárgyai.
Ezek lehetnek:
A/ 70 %-ban a képesítéshez kötelezően előírt,
B/ 25 %-ban kötelezően választható,
C/ 5 %-ban szabadon választható tantárgyak.

A képzési szak gyakorlati tárgyainak kivételével az egyes tárgyak teljesítése nincs meghatározott tanulmányi időszakhoz kötve. Az előtanulmányi rend és egyéb tanulmányi feltételek figyelembevételével, a hallgató a szakon kidolgozott mintatanterv szerint vagy egyéni tanrendnek megfelelően végzi tanulmányait.

/2/ A kredit (tanulmányi pont) egy tantárgy teljesítéséhez szükséges összes átlagos hallgatói tanulmányi munkaidő mérőszáma, mely a tanórákat (kontaktórákat) és az egyéni hallgatói munkaórákat is tartalmazza. Megszerzése a tantárgy követelményeinek legalább elégséges vagy megfelelt szintű teljesítésével lehetséges. A kredit értéke a megszerzett érdemjegytől, a megfelelés fokozatától független.
/3/ A kritérium követelmény a képesítési követelményekben szereplő olyan kötelezően teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik kredit. Ilyen lehet pl. a szigorlat, a nyári művésztelepi gyakorlat, a testnevelésben való részvétel, a képesítési követelményekben előírt nyelvi követelmény. Ezek megjelenési formája is tantárgy.
/4/ A tantárgyfelvétel egy tantárgy meghirdetett előadási és/vagy tantermi és/vagy művészeti gyakorlóhelyi (műtermi) óráira (kurzusára) vagy annak vizsgájára való jelentkezés. A tantárgyfelvétel feltétele a tantárgy előkövetelményeinek teljesítése.
/5/ A tantárgyfelvételi előkövetelmény egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik tantárgyban, tantárgycsoportban szereplő ismeretanyag, és/vagy valamely kritériumkövetelmény igazolt teljesítése. Egy tantárgy a hallgató számára csak akkor vehető fel, ha a hallgató az annak előkövetelményeként megjelölt tantárgya(ka)t, kritérium követelményeket az adott tantárgy felvételét megelőzően már teljesítette.
/6/ Az előtanulmányi rend a szak tantervében szereplő olyan tárgyak összessége, amely időben megelőzi az adott tantárgy felvételét.
Aktív félévnek számít a hallgató szempontjából valamennyi, az első beiratkozást követő félév, amelyben a hallgató a szakmai gyakorlaton kívül legalább egy tantárgyat felvesz.
A passzív félév a hallgató bejelentése alapján az a félév, amelyben egyetlen tantárgyat sem vesz fel. A passzív félévben a hallgató a vizsgára bocsátás feltételének korábbi teljesítése esetén vizsgát tehet.
/11/Atanóra (kontaktóra) a tantervben szereplő tanulmányi kötelezettségek oktató közreműködését igénylő foglalkozásain való részvétel ideje.
/14/A mintatanterv a tantervben szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet átlagos ütemben haladni akaró hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi követelményeknek, minden félévben 30 (+/- 3) kreditet teljesít, és tanulmányi követelményeit a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezi be.
/15/Az egyéni tanrend: az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzat, valamint a tantervi előírások lehetőséget adnak a hallgatónak arra, hogy minden tanulmányi időszakra - szabályzatokban és tantervekben meghatározott feltételek mellett - egyénileg válasszon a felajánlott tanulmányi kötelezettségek közül.

A képesítési követelmények

/1/ Az MKE-n megszerezhető felsőfokú végzettség, illetőleg szakképesítés szakmai követelményeit az egyes szakok képesítési követelményei, valamint az ennek alapján készített tanterveik határozzák meg.

/2/ Az MKE szakjain a végzettséget igazoló oklevél megszerzéséhez minimálisan teljesítendő:
egyszakos egyetemi végzettség esetén legalább 300 kredit,
kétszakos egyetemi alapképzésben 360-400 kredit.

4.§

A képzési szakok tanterve, a mintatanterv, az egyéni tanrend

/2/ A kötelező tantárgyak (A) mindegyikének teljesítése a képzettség megszerzésének nélkülözhetetlen feltétele. A kötelezően választható tantárgyak (B) közül a tantervben megadott kreditértékű tantárgy felvétele és teljesítése a képzettség megszerzésének további feltétele. A szabadon választható tantárgyak (C) a tantervben meg nem határozott olyan bármely egyetemi (főiskolai) képzésben szereplő tantárgyak, amelyeket a képzésért felelős tanszék a 19. § szerint befogad.

/4/ A hallgatók számára az alapozó és szakmai törzsanyag modul választása kötelező. A hallgatók joga a párhuzamosan meghirdetett szakirány modulok közötti választás. A szakképesítési és a szakirány modult felvehető hallgatók száma korlátozott, a szakirány modul tantárgyainak meghirdetéséhez a rektor minimális hallgatói létszám jelentkezését írhatja elő. Az egyéni tanrendet, illetve a másik felsőoktatási intézmény tantárgyainak hallgatását a tanév 1. hetében a Tanulmányi Hivatalban regisztráltatni kell.
A képzési szakok közül az egyetemi alapképzésben a hallgató azon a szakon köteles az alapozó modult teljesíteni, amely szakon felvételt nyert. A hallgató jogosult az alapozó modul teljesítése alapján az adott szak képesítési moduljának és sikeres alkalmassági vizsgával a művésztanár képesítési moduljának felvételére.