bezárás

Látványtervezés alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: látványtervezés (Visual Design)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: látványtervező
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: General Set Designer
  • választható specializációk: díszlet- és jelmeztervezés; díszlet- kiállítás- és arculattervezés, díszlet- báb tervezés, jelmez- és bábtervezés

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték:10 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:10 kredit

6. A szakképzettség a képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 214/0212

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja látványtervező szakemberek képzése, akik megszerzett gyakorlati képzőművészeti és ábrázolás technikai alapképzettségük, kultúrtörténeti, művészettörténeti, dramaturgiai, zenetörténeti, pszichológiai, filozófiai és esztétikai ismereteik birtokában képesek a hazai és nemzetközi performatív műhelyekben, mozgóképes (filmes, illetve televíziós) produkciókban, művészeti rendezvények és kiállítások létrehozásában vezető tervező művész irányítása mellett tervezői feladatok megoldására. A végzettek ismerik a színház belső felépítésére, mozgóképes produkciók környezetére és infrastruktúrájára, valamint művészeti rendezvények és kiállítások kivitelezési lehetőségeire, valamint e területek mesterségbeli megvalósítására vonatkozó tudásanyagot. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A látványtervező
a) tudása

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a színház- és a mozgókép művészet területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról, különös tekintettel ezek vizuális megjelenéséről.
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a színház- és a mozgókép művészet terület főbb elméleteiről, alapelveiről, stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól.
- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a vizuális kommunikáció alapvető közlésformáiról, a vizuális nyelv sajátosságairól, ismeri a legfontosabb rajzolási, festési, térbeli megjelenítési technikákat, anyagokat, eszközöket, eljárásokat, a különböző ábrázolási konvenciókat, tervezési módszereket, folyamatokat, felhasználói szinten ismerik a tervezési folyamatokhoz szükséges számítógépes programokat.
- Ismeri a performatív, mozgóképes és installációs alkotói tevékenység anyagait, szerkezeteit, létrehozási mechanizmusát és működtetési technikáit és körülményeit.
- Nemzetközi viszonylatban tájékozott a színház- és a mozgókép művészet területén végzendő kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a színház- és a mozgókép művészet terület egyes részei, és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról.
- Ismeretekkel rendelkezik a színház és a mozgókép művészet intézményi struktúráiról és működési sajátosságairól, különös tekintettel ezeknek a vizuális megjelenés kivitelezésére gyakorolt hatásairól, következményeiről.
- Tisztában van a művészeti korok régiók szerinti hatásaival a környezetkultúrára és a művészetre.
- Ismeri a kortárs performatív, mozgóképes, képző- és iparművészetet és építészetet, ezeknek a színházi és mozgókép művészetre gyakorolt hatásait.
- Tisztában van a színház és a mozgókép művészet területére vonatkozó etikai szabályokkal, szerzői joggal.

b) képességei
- Képes az alkotói gyakorlat során tudatos és kreatív munkára, rutin díszlet, jelmez, vagy báb tervezés szakmai problémáinak azonosítására és megoldására.
- Képes a tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes a színház és a mozgókép művészet területén belül kritikai hozzáállást érvényesíteni.
- Magas szintű technikai tudással rendelkezik a színpadi, vagy mozgóképes művészeti látványtervek megvalósításához.
- Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat, illetve képes a különböző színpadi, vagy mozgóképes látványtervezési munkákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatok megoldására (elemzések, jellemzések, leképzések).
- Képes a színház- és mozgókép-művészet területén, a művészeti események színterein látványtervezési részfeladatok, kisebb megbízások teljesítésére.
- Hatékonyan képes használni az elektronikával segített, többdimenziós módszereket és a korszerű, a technikai fejlődéssel folyamatosan megújuló, intermediális eljárásokat.
- Művészeti tevékenysége során képes más művészeti ágak képviselőivel hatékonyan együttműködni.
- Rendelkezik a vizuális kultúra fogalmainak értő alkalmazásához szükséges képességekkel, a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges jártasságokkal és készségekkel.
- Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményes keretek között is, (például kőszínházban, kísérleti színházban, illetve eltérő műfajú és költségvetésű mozgókép-művészeti alkotásoknál).
- Képes a saját alkotásai és felhasználói tekintetében a művészeti tevékenység környezet- és egészségtudatos megszervezésére, ezen belül a megfelelő munkakörnyezet kialakítására, megfelelő anyagok, eszközök megválasztására.

c) attitűdje
- Törekszik arra, hogy részt vegyen közös művészeti produkciók létrehozásában, valamint önállóan hozzon létre alkotásokat.
- Kritikai megértéssel viszonyul a színház és a mozgókép művészettörténeti és kortárs alkotásaihoz, valamint előadói gyakorlataihoz.
- Nyitott az új ismeretekre, a látványtervezés területén megjelenő új módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre.
- Nyitott más művészeti ágak, más szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
- Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól.
- Törekszik a látványtervező szakma etikai normáinak betartására, és az annak szellemében való munkára.

d) autonómiája és felelőssége
- Kialakult szakmai orientációval rendelkezik, felismeri, hogy a látványtervezés mely területén kíván a későbbiekben elsődlegesen tevékenykedni.
- Adott színházi és mozgóképes látványterv művészeti koncepciójának keretein belül képes önálló kreatív munkavégzésre.
- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt színházi és mozgóképes látványtervezési projektek kialakításában, vagy formálásában, illetve megvalósításában.
- Felismeri látványtervezői tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének, a színházi és mozgóképes művészet látványtervezésének társadalmi szerepét, értékeit.

8. Az alapképzés jellemzői 

8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- színházi és mozgóképes látványtervezés (a választható specializáció ismereteivel együtt) 100-120 kredit;
- színház, dráma, mozgóképtörténet 15-20 kredit;
- vizuális művészetek 20-30 kredit;
- művészettörténet 10-20 kredit;
- kultúrtörténet 10-20 kredit.
8.1.2. A képző intézmény által ajánlott, a tervezési módszerek, kivitelezési technikák szerint válaszható specializációk:
- díszlet- és jelmeztervezés,
- díszlet- kiállítás-és arculattervezés,
- díszlet- és bábtervezés,
- jelmez- és bábtervezés.
A specializáció kreditaránya a diplomamunkával együtt a képzés egészén belül 60-80 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komlpex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelménye
A szakmai gyakorlat a képzés ideje alatt két alkalommal végzett egy-egy hetes művésztelepi gyakorlatból, egy hét időtartamú szakmai tanulmányi útból és külső szakmai helyen végzett legalább hat hét időtartamú szakmai gyakorlatból áll, amelyben a színházi és mozgóképes látványtervezés intézményei, vállalatai rendszeres és szerződött közreműködők.

Mintatanterv