bezárás

Festőművész mesterképzési szak, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: festőművész (Painting)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles festőművész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Painter

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

a szakorientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 42 kredit
szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték 20 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211/0213

7. A mesterképzési szak képzés célja, és a szakmai kompetenciák:

A képzés célja festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak. A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1 A festőművész
a.) tudása

Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a festészetben végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról, munkásságának a kortárs festészeti tendenciákba való behelyezhetőségéről.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a festészetben végzett kutatás, forrásgyűjtés, festészeti analógiák keresése alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről, értő elemzője kortárs festészeti alkotásoknak.
Specializált ismeretekkel rendelkezik egy adott alkotói gyakorlat eredetiségének, művészettörténeti jelentőségének felismerésével kapcsolatban.
Specializált ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága, a festészet főbb elméleteiről, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, illetve az ezekhez tartozó festészettechnikai metódusoknak, fontosabb alkotásainak részterületeiről.
Behatóan ismeri a festészeti alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit. Az eltérő technikák kollázs, montázs, applikációs és mediális technikák, történeti festészeti eljárások és a különböző anyaghasználatok (papír, fa, fém, fotó alapozás, vizes és olaj bázisú vegyestechnikák, módszerek) alkotó alkalmazásainak elveit.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a különböző térábrázolási módszerek történetéről, elméletéről, gyakorlatáról.
Behatóan ismeri az eltérő festészeti technikákkal, anyagokkal és színekkel elérhető hatásokat.
Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a festészet egyes részei, továbbá a saját művészeti ága és más művészeti ágak, más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról, valamint az alkotó - és előadó - művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról, összművészeti jelenségek művészettörténeti és kortárs művészeti kiállításairól, eseményeiről.
Beható ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet intézményeiről és azok működéséről, például: kulturális menedzsment, művészeti marketing, a non-profit szektor és a kereskedelmi szféra különbsége és a kiállítás rendezés kérdésköre.

b) képességei
Egyéni festészeti látásmódjával és munkamódszerével képes addig ismeretlen művészeti gyakorlatokat megvalósítani, az anyagok, technikák lehetőségeit alkotó módon felhasználni.
Képes festészeti intuícióit módszeres munkával, egyéni munkamódszert, stílusjegyeket alkalmazva megvalósítani.
Képes az alkotói gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széles látókörű művészeti gondolkodás kialakítására, festészeti folyamatokban való gondolkodásra.
Alkotó módon képes használni a festészete alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat, folyamatosan felülvizsgálja, és szükség esetén átírja, újrakonstruálja a már ismert szakmai metódusok alapján saját festészeti gyakorlatát.
Rendelkezik mindazokkal az alapvető festészettechnikai képességgel (vizes bázisú, olaj alapú anyagok, pigmentek, kevert eljárások kezelése), amelyek lehetővé teszik, hogy önálló festészeti elképzeléseihez a legadekvátabb megvalósítási formát válassza.
Önállóan (vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett alkotó tevékenysége kapcsán képes más művészeti ágak elemeit, gyakorlatait beemelni a munkafolyamatba. Az együttműködésben megvalósuló alkotómunkában konstruktív, hatékony kommunikációra képes.
Képes felmérni saját alkotótevékenysége infrastrukturális és anyagi szükségleteit, műveinek megvalósításának feltételrendszerét, és ennek tudatában megtervezni és megvalósítani alkotásait.
Képes alkalmazni szakterülete etikai normáit.
Képes művészeti tevékenységének környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, ennek keretében a megfelelő munkakörnyezet és a megfelelő eszközök, anyagok megválasztására, alkotásaik révén a társadalom szellemi, lelki egészségéhez való hozzájárulásra.

c) attitűdje
Aktívan keresi az új ismereteket (figyelemmel kíséri a kortárs festészeti jelenségeket), módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket. Folyamatos művészeti alkotó tevékenységet folytat.
Festészeti praxisában kifejezetten keresi az új, műfaját átértelmező kihívásokat.
Törekszik arra, hogy munkájához való hozzáállása szellemileg mindig nyitott, önreflektív, kísérletező jellegű legyen.
Törekszik arra, hogy alkotó módon, egyéni, mással össze nem téveszthető formanyelvet és tartalmakat felmutató festményeket, műalkotásokat hozzon létre.
Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul saját művészeti ágának, a festészetnek stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz. Műelemzéseinek konzekvenciáit be tudja építeni alkotó tevékenységébe.
A saját festészeti tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál. Részt vesz kiállításokon.
Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában.
Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában.
Szakmája etikai normái iránt elkötelezett és azokat betartja.

d) autonómiája és felelőssége
Szakmai identitása egyértelműen kialakult. Festményei világnézetével harmóniában állnak. Festészeti koncepcióját professzionálisan valósítja meg.
Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket, kiállításokon szerepel, képes képzőművészeti bemutatók kezdeményezésére és megvalósítására.
Tisztában van vele, hogy művészként közéleti szerepet vállal.
Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik.
Festészeti munkásságáról szóban és írásban is felelősségteljesen kommunikál.

8. A mesterképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
festészet (gyakorlati, elméleti, történeti, technikai vonatkozásai) 170-190 kreditpont (ebből 42 kredit a diplomamunkához rendelt kreditpont),
művészettörténet 40-60 kreditpont,
esztétika, művészetelmélet (társművészetek) 20-30 kreditpont,
társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretek (művészetpszichológia, művészetszociológia, jogi és menedzsment ismeretek, munkavédelem) 20-30 kreditpont.

8.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat 60 óra művésztelepi gyakorlat.

Mintatanterv