bezárás

Festőművész mesterképzési szak, egységes, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: festőművész (Painting)


2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles festőművész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Painter

3. Képzési terület: művészet, képzőművészet


4. Képzési idő félévekben: 10 félév


5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit


5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit


5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit


5.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 20 kredit


5.4. A diplomamunkához rendelhető kreditérték: 42 kredit


5.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.


6. A mesterképzési szak képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak. A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • történeti ábrázolási technikákat,
 • különböző térábrázolási módszerek történetét, elméletét, gyakorlatát,
 • a festészeti technikákkal, anyagokkal és színekkel elérhető hatásokat,
 • az egyetemes festészet kifejezési eszközeit, lehetőségeit,
 • a festészetben használható anyagokat és technikákat;

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a festészet területén alkotó tevékenység végzésére,
 • eltérő technikák (papír, fa, fém, fotó alapozás, vizes és olaj bázisú vegyestechnikák, kollázs, montázs, applikációs és mediális technikák, történeti festészeti eljárások és módszerek) alkotó jellegű alkalmazására,
 • magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kreativitás, rugalmasság, autonómia,
 • intuíció és módszeresség,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • szuverén látásmód és az autonóm művészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen sajátos szemlélet,
 • összehasonlító, rendszerező kritikai érzék,
 • önálló ítélőképesség,
 • kifinomult arányérzék,
 • kognitív, kísérletező hozzáállás,
 • esztétikai érzék,
 • kifinomult térlátás,
 • jó kézügyesség.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:


7.1. Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [festészeti technikák, művészeti anatómia és térábrázolás, (általános)művészettörténet, színtan, művészeti geometria], filozófiai ismeretek, irodalom és zene, valamint munkavédelem.


7.2. Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi gyakorlat, szakmai művészettörténet, esztétika-művészetelmélet, művészetpszichológia, kortársművészet, fotó, film, építészet, társművészetek (szobrászat, grafika).


8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.


9. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mintatanterv