bezárás

Grafikusművész mesterképzési szak, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: grafikusművész (Graphic Arts)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-)  fokozat
  • szakképzettség: okleveles grafikusművész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Graphic Artist
  • választható szakirányok: képgrafika, tervezőgrafika (Graphic Art, Graphic Design)

3. Képzési terület: művészet

4. Képzési idő félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 300 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 42 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 20 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211/0213

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait, az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formába történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A grafikusművész
a) tudása

Specializált ismeretekkel rendelkezik a grafika területén végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról, grafikai munkásságát ezen ismeretek birtokában alakítja.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a grafikában végzett kutatás, forrásgyűjtés alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről, autonóm képzőművészeti elképzelései kontextusba helyezéséhez rendelkezik a háttér anyagok, analógiák feltérképezésének metódusával.
Specializált ismeretekkel rendelkezik egy adott grafikai alkotói gyakorlat eredetiségének, művészettörténeti jelentőségének felismerésével kapcsolatban.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a grafika főbb elméleteiről, technikatörténetéről, művészettörténeti vonatkozásairól, illetve a kortárs művészetben való szerepéről, megjelenési módjairól.
Speciális ismeretekkel rendelkezik a hagyományos és legújabb sokszorosító eljárásokról, az egyetemes grafika kifejezési eszközeiről, lehetőségeiről.
Behatóan ismeri a grafikai alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, technikákat, valamint a tevékenységek végzésének körülményeit, folyamatait, a grafikai technikákkal, a nyomtatással, különböző anyagokkal elérhető hatásokat.
Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a grafikának egyes részei, továbbá a társművészetek közötti kapcsolódási pontokról.
Beható ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet intézményrendszereiről és azok működési elveiről.
Magas szinten ismeri a grafikus művészeti tevékenységre vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogokat.

b) képességei
Képes kreatívan cselekedni és rugalmasan reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben; felhalmozott eszköztárából képes adekvát módon választani. Grafikai praxisában egyéni látásmódjával és munkamódszerével képes addig ismeretlen művészeti gyakorlatokat megvalósítani, az anyagok, technikák lehetőségeit alkotó módon felhasználni.
Képes grafikai elképzeléseit módszeres munkával megvalósítani.
Képes az alkotói gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széles látókörű művészeti gondolkodás kialakítására, a grafika technikák eljárásaiban, képalkotó folyamatban való gondolkodásra.
Képes a grafikai technikák gyakorlati alkalmazására és az ezzel kapcsolatos művészettörténeti tudásanyag feldolgozására és kezelésére.
Rendelkezik mindazzal a rutin technikai képességgel, amely lehetővé teszi, hogy önálló művészi elképzeléseit egyéni módon és szakmai biztonsággal, az ismert grafikai kifejezésmódok mellett technikai kísérleteket, új eljárásokat, új szemléletet bevezetve valósítsa meg.
Képes a képgrafika és a tervezőgrafika területén végzett alkotó tevékenység végzésére, egyéni invenciók alapján, különféle műfaj variációkra épülő grafikai sorozatok, szabad grafikák, könyvillusztrációk elkészítésére.
Képes a társművészetek területeiről munkásságába elemeket (technikai megoldásokat, kifejezőeszközöket stb.) beemelni, illetve más művészeti területek szereplőivel együtt dolgozni; az együttműködés során hatékony kommunikációra képes.
Képes felmérni és érvényesíteni a saját grafikai tevékenységének végzésére, valamint annak feltételrendszerére, megfelelő körülményeire vonatkozó elvárásait. Ennek érdekében képes cselekedni, hatékonyan, meggyőzően kommunikálni.
Képes alkalmazni szakterülete etikai normáit.
Képes művészeti tevékenységének környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, ennek keretében a megfelelő munkakörnyezet és a megfelelő eszközök, anyagok megválasztására, alkotásaik révén a társadalom szellemi, lelki egészségéhez való hozzájárulásra.

c) attitűdje
Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket, és ezeket folyamatosan beépíti képzőművészeti tevékenységébe.
Törekszik arra, hogy folyamatos autonóm alkotómunkát végezzen.
Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul a grafika stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz, saját grafikai munkásságát önreflektíven, a kortárs művészetbe ágyazottságában szemléli.
Összegző és analizáló, kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik, mellyel képes a képzőművészet egész területét vizsgálni, értékelni.
A grafikával kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál, keresi a bemutatkozási, kiállítási lehetőségeket.
Nyitott a hagyományos és az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, produkciók társadalmi megismertetésére és megértetésére.
Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak, más szakterületek szereplőivel.
Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában. Szakmája etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége
Szakmai, alkotó grafikusművészi identitása kialakult.
Saját grafikus művészeti koncepciót alkot, amelyet önállóan és professzionálisan valósít meg.
Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket, kiállításokat szervez, kiadványok, arculatok, vagy online oldalak vizuális megjelenítését tervezi.
Összművészeti, illetve multidiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik.
Társadalmilag érzékeny művészeti alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában.

7.1.2. A képgrafika specializáción továbbá a grafikus művész
a) tudása

Általános és speciális ismeretekkel rendelkezik a hagyományos sokszorosító eljárások (magas-, mély-, síknyomó műfajok) mellett az alkotó munkában használatos új technikai médiumok magas színvonalú alkalmazásáról.

b) képességei
Rajzi készségét, valamint grafikai technikai ismereteit felhasználva képes szuverén intuitív látásmódját érvényesíteni, és autonóm, kortárs szellemű grafikai műalkotást létrehozni.
A képgrafikára speciálisan jellemző új ismereteket és módszereket kutat.

c) attitűdje
Önálló művészeti produkcióival társadalmi helyzetekre reflektál, aktívan részt vesz a művészeti közéletben, együttműködik más művészeti ágak képviselőivel, műveivel formálja a közösségek grafikai ízlését.
Kialakítja egyéni grafikai stílusát, nyitott az új megközelítést hordozó művészeti alkotások, produkciók társadalmi megismertetésére, rajz és grafikai kiállításokon szerepel, kapcsolatot létesít grafikai műveket bemutató galériákkal, könyvillusztrációs feladatokat teljesít.

7.1.3. A tervezőgrafika specializáción továbbá a grafikus művész
a) tudása

Általános és speciális ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika specializáció tekintetében releváns informatikai eszközök legkorszerűbb technikájából adódó vizuális lehetőségekről.

b) képességei
Képes a tervezőgrafika specializáció területén felmerülő feladatok (tipográfia, jel-, arculat-, csomagolás-, kiadvány- és plakáttervezés, illusztráció, alkalmazott fotográfia, interaktív grafikai felületek tervezése) sikeres és felelősségteljes megoldására.
A tervezőgrafikára speciálisan jellemző új ismereteket és módszereket kutat, önálló tervezőgrafikai alkotásaival társadalmi helyzetekre reflektál.

c) attitűdje
Törekszik a szakmai közéletben való aktív részvételre, a más művészeti ágak képviselőivel való együttműködésre.
Műveivel formálja a közösségek vizuális ízlését.
Kialakult egyéni tervezői stílusa van.
Nyitott az új megközelítést hordozó tervezőgrafikai irányzatok megismerésére és társadalmi megismertetésére. Alkotásaival a tervezőgrafika specializáció szempontjából releváns kiállításokon szerepel.

d) autonómiája és felelőssége
Önállóan képes összetett vizuális kommunikációs tervezési kihívásoknak megfelelni, terveit a gyakorlatban megvalósítani, önálló tevékenységként vagy munkavállalóként tervezőgrafikai csoportot vezetni

8. A mesterképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
grafika, (gyakorlati, elméleti, történeti, technikai vonatkozásai) 170-190 kredit (ebből 42 kredit a diplomamunkához rendelt kredit),
művészeti anatómia, 10-30 kredit,
művészettörténet (ezen belül klasszikus és modern művészet, kortársművészet, építészettörténet) 40-60 kredit;
társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretek (művészetpszichológia, művészetszociológia, jogi és menedzsment ismeretek, munkavédelem) 25-45 kredit.
8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a tanterv alapján a tervező grafika és a képgrafika szakterületén szerezhető speciális ismeret.
A specializáció kreditaránya a képzés egészén belül 120-140 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat hatvan óra művésztelepi gyakorlat.

Mintatanterv