bezárás

Intermédia-művész mesterképzési szak, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: intermédia-művész (Intermedia Art)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles médiaművész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Intermedia Artist

3. Képzési terület: művészeti

4. Képzési idő félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 42 kredit
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 20 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 213/0211

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja médiaművészek képzése, akik képesek a technikai médiumok gyakorlatával, elméletével, történetével kapcsolatos alapvető ismereteiket a művészi kompetenciák körébe integrálva önálló, aktív és kreatív alkotói jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban. Az médiaművész szemléletét a kognitív - megismerésre kész - művészi magatartás jellemzi. A tudomány, technika és művészet területeit egységben látva képesek a XXI. századi kihívásoknak megfelelő, korszerű, autonóm művészeti produkcióra, az új médiumok művészi használatára. A művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek szintetizáló vagy analitikus használata révén magas szintű művészi alkotásokat hoznak létre, figyelemmel a művészet funkciójának változásaira, korszerű, folytonosan alakuló társadalmi szerepére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A médiaművész
a) tudása

Általános és specializált ismeretei vannak a képzőművészeti alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról, különös tekintettel a kortárs képzőművészeti tendenciákra itthon és külföldön.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a képzőművészeti alkotás és kutatás alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről, a kortárs képzőművészeti alkotások megértésének, elemzésének technikáiról.
Specializált ismeretekkel rendelkezik az új technikai médiumok elméletéről és történetéről és ismeri ezek képzőművészeti kontextusban történő, alkotó felhasználási módozatait.
Specializált gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a technikai médiumok használatáról.
Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik az új technikai médiumokkal elérhető művészi kifejezés különböző technikáiról, eszközeiről, módszereiről és funkcióiról.
Behatóan ismeri a technikai médiumok történetét és elméletét, a vizuális művészetekre gyakorolt hatását. Specializált ismeretekkel rendelkezik a technikai képeket alkalmazó alkotók, műformák és alkotói módszerek gyakorlatáról és történetéről, tájékozott a kritikus, kísérletező művészeti gondolkodás képviselőiről a modernizmustól napjainkig.
Részletesen ismeri a technikai médiumok megjelenésének társadalmi hatásait, azok történetét, és az arra reflektáló képzőművészeti alkotásokat, médiaelméleti forrásokat.
Specializált ismeretei kiterjednek a médiatörténetre és médiaelméletre, és a kortárs képzőművészeti diskurzusra gyakorolt hatásukra.
Behatóan ismeri a technikai médiumok alkalmazásának gyakorlatát, az analóg fotóeljárásoktól a legkorszerűbb digitális képalkotó technikákig, azok elterjedésének társadalmi-gazdasági hatásait egyaránt képes történeti és alkotói kontextusban is értelmezni.
Tisztában van a XXI. századi normáknak és szokásoknak megfelelő etikai és szerzői jogi kérdésekkel.

b) képességei
Képes kreatívan cselekedni és reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben; felhalmozott eszköztárából képes intermédia művészi szándékának megfelelően választani.
Művészeti gyakorlatában egyéni látásmódjával és munkamódszerével képes addig ismeretlen művészeti kihívásokra reagálni, a megvalósítás során az anyagok, technikák lehetőségeit alkotó interdiszciplináris módon felhasználni.
Képes az alkotói gyakorlata révén új megközelítésekre, tudatosság és átfogó, lényeglátó szemlélet jellemzi a hagyományos és az új médiumok művészeti használata során.
Alkotó módon képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat akár új interdiszciplináris műalkotás létrehozása, akár valamely közösségi projekt megvalósítása érdekében.
Képes az új technikai médiumokkal készült munkákról való tudásanyag feldolgozására és kezelésére.
Rendelkezik mindazzal a technikai tudással, amely lehetővé teszi, hogy önálló művészi elképzeléseit egyéni módon és szakmai biztonsággal, az ismert képzőművészeti kifejezésmódok mellett technikai kísérleteket, új eljárásokat, új szemléletet bevezetve valósítsa meg.
Képes művészeti tevékenységét környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, alkotásaik révén a társadalom szellemi, lelki, fizikai egészségének fejlesztésére.
Képes az új művészeti módszerek és technikák (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, intermedia, installációs-, environment és akcióművészet, új kommunikációs technikák, interaktivitás, képzőművészeti határterületek) gyakorlati alkalmazására, egyedi technikai megoldásokat igénylő művek (installációk, komplex hálózati,- illetve multimédia alkalmazások) megvalósítására, a folyamatosan változó, illetve keletkező új(abb) médiumok autonóm megismerésére, használatára.
Alkotó és kreatív módon képes interdiszciplináris kutatásokban részt venni, akár egymástól távoli területek és szempontrendszerek közötti konvergencia lehetőségét felismerni és megmutatni.
Önállóan (vagy más művészeti ágak szereplőivel együttműködésben) végzett alkotó tevékenysége kapcsán képes más művészeti ágak elemeit, gyakorlatait beemelni a munkafolyamatba.
Az együttműködésben megvalósuló alkotómunkában konstruktív, könnyen keres a művészi kivitelezéshez legjobban illő interdiszciplináris megoldásokat, hatékony kommunikációra képes.
Képes felmérni saját alkotótevékenysége infrastrukturális és anyagi szükségleteit, műveinek megvalósításának feltételrendszerét, És ennek tudatában megtervezni és megvalósítani intermediális alkotásait.
Képes alkalmazni az intermédia-művészet etikai normáit.

c) attitűdje
Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket.
Folyamatos művészeti alkotó tevékenységet folytat.
Törekszik arra, hogy egyéni és eredeti módon vegyen részt művészeti produkciók, önálló alkotások létrehozásában.
Törekszik arra, hogy művészi attitűdje szellemileg mindig nyitott, önreflektív, kísérletező jellegű legyen.
Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul a médiaművészet irányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz.
Összegző és elemző, kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik, mellyel képes a képzőművészet egész területét vizsgálni, értékelni.
A saját művészeti tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál.
Szemléletében a tudományt, technológiát, művészetet egységben kezeli, gondolkodásmódja analitikus, művészeti alapállása kritikus és egyben konstruktív.
Aktívan keresi az együttműködést más művészeti ágak, más szakterületek szereplőivel.
Kezdeményező és együttműködő.
Nem a jól bevált, biztonságos megoldásokat keresi, nyitott a mindenkori újdonságra, a kockázatos, kísérletező művészeti gyakorlatokra.
Folyamatosan kutatja a művészeti gondolkodásmódjához illő új megoldásokat.
Elkötelezett a művészeti alkotás szabadsága és öntörvényűsége mellett.
Művészeti gyakorlatában a folyamatos tanulást, kísérletezést részesíti előnyben.
Szakmája etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége
Olyan művészeti gondolkodásmódot képvisel, mely aktívan és kritikusan reagál az információs társadalom kihívásaira.
Saját képzőművészeti koncepciója alapján alkot, önálló műveit és kooperációit magas színvonal, hozzáértés jellemzi.
Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál projekteket.
Összművészeti, illetve multidiszciplináris alkotómunkában is autonóm módon, felelősen tevékenykedik.
Képes a képzőművészet kortárs áramlatait átlátni, értelmezni, és ebben a kontextusban érvényes állításokat megfogalmazni műveiben.
Érzékeny a társadalmi, szociális kérdésekre, és a puszta aktualitáson túllépve érvényes, történeti kontextusban képes értelmezni a jelen folyamatait, és kritikus művészeti reflekciót felmutatni ezekkel kapcsolatban.
Karakteres, mással össze nem téveszthető művészeti tevékenységet folytat. Alkotásai formai és tartalmi szempontból koherensek.

8. A mesterképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
művészetek (képzőművészet, intermédia, film, videó, multimédia, zene, hang) 170-190 kredit (ebből 42 kredit a diplomamunka készítéséhez rendelt kredit);
bölcsészettudományok (filozófia, esztétika, irodalom- és kultúra tudományok, művészettörténeti és művelődéstörténeti tudományok, művészettudomány, történelemtudományok) 60-70 kredit;
társadalomtudományok (média és kommunikációs tudományok, szociológiai tudományok, jogtudomány) 30-40 kredit;
műszaki tudományok, informatikai tudományok 5-15 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat 60 óra művésztelepi gyakorlat.

Mintatanterv