bezárás

Képzőművészet-elmélet alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: képzőművészet-elmélet (Fine Art Theory)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: képzőművészeti elemző
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Fine Art Theoretician

3. Képzési terület: művészet

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit.

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan elméleti szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet és az esztétika alapvető kérdéseinek és kihívásainak ismeretében képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve. A műhelygyakorlatok során elsajátított ismereteik birtokában a művészeti munka gyakorlati kérdéseit és problémáit is tudják kezelni. Alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.

a) Az alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a művészi kifejezés különböző technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit,
 • az alapvető művészettörténeti, esztétikai, művészetelméleti ismeretanyagot,
 • a kortárs új média és vizuális kultúra technikai és elméleti hátterét,
 • a művészetben felhasznált anyagokat és technikákat,
 • a kulturális intézményrendszer szerkezetét, szerveződését, valamint a magánszféra kiállítási és vásárlói szokásrendszerét.

b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • kiállítások szervezésére, referenciaanyagok összeállítására, kiállítási kiadványok szerkesztésére, kiállítások koncepciójának összeállítására, forgatókönyv készítésére,
 • kiállítások költségvetésének elkészítésére,
 • projekttervezés és menedzselés megvalósítására,
 • művészek menedzselésére,
 • gyűjtemények dokumentálására,
 • művészeti folyóiratok szerkesztésére,
 • művészeti kérdésekben önálló szakmai vélemény megfogalmazására, tanácsadásra,
 • szakmai tanulmányok elkészítésére,
 • a művészetek interdiszciplináris vizsgálatára,
 • ismereteik átadására előadói, gyakorlatvezetői, publicisztikai szinten.

c ) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kreativitás,
 • rugalmasság,
 • autonómia,
 • problémafelismerő és - megoldó készség,
 • rendszerező kritikai érzék,
 • jó kommunikációs és meggyőző készség,
 • magas szintű írás- és elemzéskészség,
 • absztrakció képessége.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
- Alapozó ismeretek: 40-60 kredit
ábrázolási technikák:
hagyományos ábrázolási és sokszorosító technikák (rajz, festés, mintázás, grafikai eljárások), technikai médiumok (fényképezés, film, videó, multimédia), művészettörténet;
kurátori alapismeretek: a képzőművészet intézményei és azok működése, kulturális menedzsment (intézményirányítás, közönségkapcsolat, művészeti marketing), a nonprofit szektor és a kereskedelmi szféra különbsége; a múzeumok és galériák szerepe; a kiállítás-rendezés problémái; a kurátori koncepciók típusai; a műtárgy- és műemlékvédelem kérdései és gyakorlata;
esztétikai és művészetelméleti alapismeretek: esztétikai alapfogalmak, művészetelméleti beszédmódok és iskolák; művészeti érték, esztétikai ítélet, műfaji szétválasztás; rendszerező elméletek;
művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek: művészettörténet és kultúrtörténet (művelődéstörténet) módszerei, főbb szakaszai.
- Szakmai törzsanyag: 100-130 kredit
kurátori ismeretek:
a kulturális intézmények rendszere (reprezentáció és politika, kulturális örökség, múzeumok, galériák, folyóiratok, műemlékvédelem); művészet és társadalom (művészetpolitika, oktatás, állami támogatás, média); a művészet és gazdaság (műkereskedelem, művészeti vásárok, szponzoráció, marketing, non-profit szektor, alapítványok); menedzsment (intézményirányítás, közönségkapcsolat, művészeti marketing, arculat, adminisztráció, kurátori stratégiák); jogi ismeretek (szellemi tulajdon, szerzői jog és más művészi jogok);
esztétika és művészetelmélet: a hagyományos és a kortárs művészetelméleti beszédmódok, az elit- és tömegkultúra kérdései, eredetiség, a műalkotás státusza, művészetfelfogás a médiumok tükrében, kritikai iskolák, képelméletek, a vizuális kultúra térhódítása a kortárs elméleti diskurzusban;
művészettörténet és vizuális kultúra: művészettörténet és a modern vizuális kultúra, illetve képelméletek ismeretei, művészeti és tudományos kutatás, feminista kritika, posztkoloniális értelmezések, multikulturalitás, globalizáció, etnikum és környezet kérdései, a kulturális emlékezet technikái és a múzeum kapcsolata, a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltása, a 20. századi képelméletek és az új diszciplínák;
médiaelmélet, médiatörténet: új médiumok kialakulása, története, elmélete; kommunikációs, képtörténeti paradigmaváltás, médiaarcheológia történeti hagyományának újrarendezése, értelmezése;
társadalomtudományi alapismeretek: hagyományos és modern művészetszociológia (ízlés és divat kérdései, a művészet társadalmi meghatározottsága, a "magas"- és a tömegkultúra viszonya, vizsgálati módszerek, felmérések), művészetpszichológia (érzékelés és észlelés törvényszerűségei, csoport- és társadalomlélektani összefüggések), képantropológia;
kiállítás-rendezési gyakorlatok: a művészeti kurátor feladatai, kiállítási koncepciók megalkotása, a művek korszerű installálása, sajtóanyag megírása, kiállítás dokumentálása, kiállítás-rendezés és szervezés ismeretei, projektkészítés, költségvetés, pályázatírás, kiállítás tematikája, művészek kiválasztása, meghívótervezés, tárgyalástechnika, szerepjáték; szakmai, tudományos írásgyakorlat: sajtó- és PR-anyagok elkészítése, katalógusszerkesztés, pályázatírás, projektjavaslat megfogalmazása, a művészetelméleti irányhoz kapcsolódó esettanulmányok elkészítése, műalkotások elemzése, kritikaírás, könyv- és folyóirat-szerkesztés.

9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat projekt megvalósítása az alábbi témakörökön belül: kiállítás-szervezés és - rendezés, kiadványszerkesztés, dokumentációs technikák, digitális archiválás, multimédiás prezentáció, művészkövetés archiválás, dokumentáció, számítógép-kezelés, weboldal, adatbázis-építés. A szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy, bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.