bezárás

Képzőművészet-elmélet alapképzési szak

1. Az alapképzési szak megnevezése: képzőművészet-elmélet (Fine Art Theory)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  • szakképzettség: képzőművészeti elemző
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Fine Art Theoretician

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték:10 kredit
- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 4 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211/0213

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet, az esztétika és a kurátori ismereteik alapján képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve, akik képesek a kurátori, kiállítás rendezési tevékenységre, művészeti menedzsmentre, komplex kiállítási projektek lebonyolítására, továbbá alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására kiállítások, publikációk, műhelyviták, előadások formájában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1 A képzőművészeti elemző
a) tudása

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a művészi kifejezés különböző képzőművészeti műfajokban alkalmazott technikáiról, eszközeiről, módszereiről és funkcióiról, és bár ezeket alkotó módon nem használja, elméleti ismereteit szakmai, kiállítási koncepciója kialakításához használni tudja.
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet főbb stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól, különös tekintettel a kortárs művészetre nézve.
- Ismeri a kortárs művészeti gyakorlatokat, valamint azok technikai, módszertani és elméleti hátterét.
- Ismeri az alapvető művészettörténeti, esztétikai, művészetelméleti beszédmódokat, iskolákat, megközelítéseket.
- Tájékozott a képzőművészeti kutatásokhoz szükséges forrásgyűjtés, archiválás alapjául szolgáló módszerekről, lehetőségekről.
- Ismeri a képzőművészet intézményeit, azok működését, változásait, tisztában van a non-profit szektor és a kereskedelmi szféra különbségével.
- A képzőművészeti intézményrendszer működéséhez kapcsolódó alapvető ismeretekkel rendelkezik a kulturális menedzsment, művészeti marketing, és az alapvető gazdasági és jogi ismeretek terén.
- Ismeri a különböző pályázati rendszereket.
- Ismeri a képzőművészeti és a kurátori tevékenységre vonatkozó alapvető etikai szabályokat.

b) képességei
- Képes kiállítás szervezési, rendezési tevékenységében tudatos és alapos munkára, rutin szakmai problémák azonosítására, és azok kreatív megoldására mind írásban, mind kiállítás szervezési, rendezési gyakorlatban.
- Képes a képzőművészeti, kurátori alapismereti és művészetelméleti tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes kritikai hozzáállást érvényesíteni, képes a művészetek interdiszciplináris vizsgálatára.
- Képes elemző szempontú, publikációképes kiállítás-kritikák és műkritikák megírására, rövidebb tanulmányok elkészítésére.
- Képes kiállítások szervezésére, referenciaanyagok összeállítására, kiállítási kiadványok szerkesztésére, kiállítások koncepciójának összeállítására, kiállítások költségvetésének elkészítésére.
- Képes projekttervezés és menedzselés megvalósítására, művészek menedzselésére.
- Képes gyűjtemények dokumentálására, pályázati anyagok elkészítésére.
- Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat, ezeket képzőművészeti kiállítási projektekbe, menedzseri tevékenységébe beépíti.
- Tevékenysége során képes művészeti ágak képviselőivel, vagy más területek szakembereivel hatékonyan együttműködni, képzőművészeti produktumok, kiállítások létrehozásakor részfeladatok szervezését önállóan elvégezni.
- Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő, nemcsak a képzőművészet intézményes keretei között, hanem kísérleti művészeti helyeken is.
- Képes alkalmazni a kurátori szakma etikai normáit.
- Képes tevékenysége környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, a szakterületen az egészségtudatos szemlélet fejlesztésére.

c) attitűdje
- Törekszik arra, hogy folyamatosan részt vegyen képzőművészeti projektek létrehozásában, elméleti szakemberként a közös munkában kiemelt szerepet vállal.
- Kritikai, elemző módon viszonyul a művészeti ágak (történeti és kortárs) alkotásainak értékeléséhez, előítéletektől mentesen értékel.
- Nyitott az új képzőművészeti, művészetelméleti ismeretekre, kiállítás installálási módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre.
- Nyitott más szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel, közösségi szellemben tevékenykedik.
- Tudatosan gondolkodik a képzőművészeti alkotások társadalmi vonatkozásairól.
- Betartja képzőművészet és kurátor szakma etikai normáit.

d) autonómiája és felelőssége
- Szakmai orientációja kialakult.
- Művészeti, művészetelméleti kérdésekben önálló szakmai véleményét megfogalmazza.
- Másokkal együttműködve képes képzőművészeti kiállítások koncepciójának megalkotására és megvalósítására.
- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt képzőművészeti projektek kialakításában, vagy formálásában, illetve megvalósításában.
- Felismeri tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit.

8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- kurátori alapismeretek 80-90 kreditpont;
- esztétika-művészetelmélet 25-35 kreditpont;
- művészettörténet, kultúrtörténet 15-25 kreditpont;
- képzőművészeti ábrázolási technikák 5-10 kreditpont;
- társadalomtudományi alapismeretek 15-20 kreditpont;
- szakmához kapcsolódó jogi és menedzsment ismeretek 5-10 kreditpont.

8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy, bármely olyan élő idegen-nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a magyar képzőművészeti szcéna intézményeinek vagy kísérletező, új utakat kereső művészeti helyeinek bevonásával megvalósuló legalább 120 órás gyakorlat, amely során a hallgató kiállítás-szervezés és rendezés, kiadványszerkesztés, dokumentációs technikák, digitális archiválás, multimédiás prezentáció, dokumentáció, művészkövetés, számítógép-kezelés, weboldal, adatbázis-építés témakörökben vesz részt projektben.

Mintatanterv