bezárás

Restaurátorművész mesterképzési szak, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: restaurátor-művész (Art Restoration)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles restaurátorművész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Art Restorer
  • választható specializációk: festő, faszobrász, kőszobrász, fa-bútor, fém-ötvös, papír-bőr, textil-bőr és szilikát (Painting, Wooden Sculpture, Stone Sculpture, Wood-Furniture, Metal-Goldsmith, Paper-Leather, Textile-Leather, Silicate)

3. Képzési terület: művészet

4. Képzési idő félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 42
a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 20 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 221

7. A mesterképzési szak képzési célja a szakmai kompetenciák

A képzés célja restaurátorművészek képzése, akik magas szinten ismerik és alkalmazzák a restaurálás gyakorlatát és elméletét. A restaurálás szakmai, művészi és etikai követelményeinek tudatában, a kulturális tárgyi örökség anyagi és eszmei valójában történő megőrzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás birtokában képesek a specializációjuknak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Rendelkeznek a szakma gyakorlásához szükséges történeti, természettudományos ismeretekkel, etikai szemlélettel, gyakorlati készségekkel és jártassággal, valamint felelős magatartással. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A restaurátor-művész
a) tudása

Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálás alapjául szolgáló kutatási módszerekről, a műtárgyak megőrzéséhez szükséges speciális műtárgyvédelmi feladatokról.
Széleskörű ismeretekkel bír a műtárgyak anyagainak fizikai, kémiai tulajdonságairól, károsodásaik okairól és megjelenési formáiról.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálásban alkalmazott különféle (fizikai, kémiai) vizsgálati technikákról és a vizsgálatok eredményének kiértékelési módszereiről. Specializált ismeretekkel rendelkezik a restaurálás főbb művészeti, anyagtani, technikatörténeti elméleteiről, és az ezekhez kapcsolódó alapelvek, szakelméleti kutatások és irányzatok részterületeiről.
Behatóan ismeri a restaurálásban alkalmazott anyagokat és módszereket, az alkalmazott művészi és technológiai eljárásokat, a művészeti és természettudományi ismeretekre épülő szakmai tervezés és megvalósítás módszereit.
Beható ismeretekkel rendelkezik az adott terület szakmaként, illetve a kulturális intézményrendszer részeként való működéséről.
Magas szinten ismeri a restaurálásra, műtárgyvédelemre vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogokat.

b) képességei
Képes kreatívan cselekedni és reagálni komplex helyzetekben, a képzés során megszerzett anyagismeretekből, mint eszköztárból képes megfelelő módon választani.
Képes a restaurálás tanulásához szükséges alaptudások használatára, a restaurálási munka folyamán felmerülő szakmai kérdések feltárására, képes korrekciós terveit adatokkal alátámasztva elkészíteni.
Képes a korszerű restaurálás elméleti és gyakorlati feladatainak elvégzésére (állagmegőrzés, műtárgytisztítás, kiegészítés, retusálás, dokumentáció) a választott specializációnak megfelelő egyedi feladatok elvégzésére, szakmai tervezésre és kivitelezésre.
Képes önálló restaurátori tevékenység és kutatómunka végzésére, valamint ezek dokumentálására, publikálására.
Képes idegen nyelvű szakirodalom feldolgozására, kötetlen szóbeli szakmai kommunikációra legalább egy idegen nyelven.
Képes a restaurálandó műtárgyról való tudásanyag feldolgozására és kezelésére, a műtárgy állapotával és romlási folyamataival kapcsolatos jelenségek felismerésére.
Rendelkezik mindazzal a technikai képességgel, amely lehetővé teszi, hogy restaurálási feladatait magas színvonalon és szakmai biztonsággal valósítsa meg, hogy a műtárgyvizsgálati eredményekre támaszkodva önálló restaurálási tervet dolgozzon ki és a restaurálást önállóan, vagy szükség szerint más restaurátorokkal és szakemberekkel együttműködve elvégezze.
Képes a restaurálás során felvetődő problémákat olyan módon megoldani, hogy a tárgy eszmei és történeti értéke, valamint az eredeti alkotói szándék ne sérüljön, valamint teljesüljön a tárgy anyagában való fennmaradásának követelménye is.
Képes a társterületek képviselőivel való párbeszédre és közös munkára, mindenkor a műtárgy érdekeit tartva szem előtt.
Képes saját gondolatainak és restaurálási probléma felvetéseinek és megoldásainak szóban és írásban történő árnyalt kifejtésére, birtokolja a szakmai vitához szükséges beszéd- és íráskészséget.
Saját szakmai tevékenységébe képes más művészeti- és tudományágak elemeit beemelni.
Képes restaurálási projektekben, illetve adott feladatokon dolgozó munkacsoportokban tevékenyen részt venni, más szakterületek képviselőivel együttműködni, ennek érdekében konstruktívan, szakmai meggyőződését hatékonyan képviselve kommunikálni.
Képes meghatározni a saját művészeti tevékenységének végzéséhez, valamint annak feltételrendszeréhez, megfelelő körülményeihez kapcsolódó szakmailag megalapozott követelményeket, alapfeltételeket; ennek érdekében hatékonyan, meggyőzően kommunikál.
Képes alkalmazni szakterülete etikai normáit.
Képes művészeti tevékenységét környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, ennek keretében a munkakörnyezet biztonságos kialakítására, a megfelelő (védő)eszközök, anyagok megválasztására, alkotásaik révén a társadalom szellemi, lelki egészségéhez való hozzájárulásra
A saját restaurátori tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál.

c) attitűdje
Aktívan keresi az új ismereteket, módszereket, kreatív megvalósítási lehetőségeket.
Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul saját művészeti ágának, a restaurálásnak történeti, valamint jelenlegi szemléletéhez, módszereihez.
Restaurálási tevékenysége során saját művészeti elképzeléseit háttérbe szorítja, a műtárgyakhoz szakmai alázattal közelít.
Alkotó módon és megfelelő kritikai érzékkel képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat.
Kész a közös munkavégzéshez kapcsolódó szabályok betartására, és arra, hogy a sikeres eredmény érdekében elfogadja és felelősséggel működik együtt más szakemberekkel.
A restaurálással kapcsolatos új ismereteket, a szakma és társterületek által alkalmazott megoldásokat és lehetőségeket figyelemmel kíséri, tudását folyamatosan korszerűsíti.
Aktívan keresi az együttműködést más szakterületek szereplőivel. Szakmája etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége
Szakmai identitása egyértelműen kialakult.
Kialakított szakmai véleményét döntési helyzetekben önállóan képviseli.
Tisztában van autonóm döntéshozatala határaival is: azzal, hogy mely területeken nem hozhat egyedül felelős döntéseket, milyen esetekben kell más szakemberek bevonását kezdeményeznie.
Képes a műtárgyak környezetének ellenőrzésére, értékelésére és javaslatot tud tenni a megfelelő környezet kialakítására.
Felelősséget érez a műtárgyvédelmi szempontból megfelelő környezet ellenőrzésére és megteremtésére.
Autonóm módon tevékenykedik, műtárgyak restaurálásáról felelős döntést hoz.
Új, váratlan szakmai környezetben is törekszik a problémák jogszerű és etikus megoldására.

8. A mesterképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
restaurálás (elmélet és gyakorlat) 170-190 kredit (ebből 42 kredit a diplomamunka készítéséhez rendelt kredit);
természettudományi ismeretek (specializációnak megfelelő anyagtan, fizika, kémia, analitika) 30-40 kredit;
művészet- és kultúrtörténeti ismeretek 20-30 kredit;
szabadkézi rajz, ábrázolási ismeretek 10-20 kredit;
muzeológiai és műemlékvédelmi ismeretek 10-20 kredit.
8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a tanterv alapján a festő, a faszobrász, a kőszobrász, a fa-bútor, a fém-ötvös, a papír-bőr, a textil-bőr, a szilikát restaurátorművész szakterületén szerezhető speciális ismeret.
A specializáció kreditaránya a képzés egészén belül 140-170 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat hatvan óra művésztelepi gyakorlat.