bezárás

Szobrászművész mesterképzési szak, osztatlan képzés

1. A mesterképzési szak megnevezése: szobrászművész (Sculpture)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles szobrászművész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sculptor

3. Képzési terület: művészet

4. Képzési idő félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 42 kredit
szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 20 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 211/0213

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja szobrászművészek képzése, akik megszerzett plasztikai ismereteik birtokában alkalmasak szobrászművészi tevékenység folytatására, ismerik a szobrászat kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat, korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi orientációval, kiváló technikai tudással, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Elemezni képesek a szakterületükkel kapcsolatos általános és egyedi társadalmi igényeket. Tudásukkal, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A szobrászművész
a) tudása

Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a szobrászatban végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló folyamatokról, faragási, öntési és egyéb szobrászati technikai eljárásokról és koncepciókról.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a saját művészeti ágában, a szobrászatban végzett kutatás, forrásgyűjtés, szobrászati analógiák keresése alapjául szolgáló módszerekről, megvalósítási irányokról, lehetőségekről.
Specializált ismeretekkel rendelkezik egy adott szobrászati gyakorlat eredetiségének, képzőművészeti jelentőségének felismerésével kapcsolatban.
Specializált ismeretekkel rendelkezik a szobrászat főbb elméleteiről, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről, ezek alapján értő módon közelít számára ismeretlen szobrászati alkotásokhoz is.
Behatóan ismeri a saját művészeti ágában, a szobrászatban végzett alkotói tevékenységek alapjául szolgáló anyagokat, technikákat (a térplasztika, kisplasztika, relief, érem és plakett kivitelezési technikáit, a gipsz, terrakotta, fa, kő, fém öntési és domborítási módszereit), valamint a tevékenységek végzésének körülményeit, lehetőségeit.
Beható ismeretekkel rendelkezik a szobrászat; tér- és környezetszervezési, építészeti, díszítőművészeti eljárásairól.
Beható ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet intézményeiről és azok működéséről, például: köztéri szobrászati megbízatások tervezése, pályázása, kivitelezése, a non-profit szektor és a kereskedelmi szféra különbsége.
Magas szinten ismeri a szobrászatra vonatkozó etikai szabályokat és szerzői jogokat.

b) képességei
Képes kreatívan cselekedni és reagálni komplex, váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzetekben. Felhalmozott eszköztárából, az összes szobrászati technikát, technológiát felölelő szakmai tudásából képes művészi szándékának megfelelő technikai és formai megoldásokat találni.
Képes a térrel foglalkozó alkotói gyakorlat során új megközelítések, tudatosság és széles látókörű művészeti gondolkodás kialakítására.
Művészeti gyakorlatában az adott szobrászati tevékenység közben a téri helyzeteket, arányrendszereket differenciáltan, tudatosan használja.
Alkotó módon képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat, folyamatosan felülvizsgálja a már ismert szobrászati metódusok alapján saját művészeti gyakorlatát.
Rendelkezik mindazokkal a rutin technikai képességekkel, biztos szakmai tudással, amely lehetővé teszi, hogy szobrászati invencióit következetesen, szuverén módon valósítsa meg.
A tanulmányai során kifinomult arányérzékére és térlátására, rajzi és mintázási készségére támaszkodva képes szobrászati és tervezési, kivitelezési munkák elvégzésére.
Képes strukturáltan átgondolni, kifejezni és érvényesíteni saját alkotótevékenysége infrastrukturális és anyagi szükségleteit, műveinek megvalósításának feltételrendszerét, s ennek tudatában megtervezni és megvalósítani alkotásait.
Képes alkalmazni szakterülete etikai normáit.
Képes művészeti tevékenységének környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, ennek keretében a megfelelő munkakörnyezet és a megfelelő eszközök, anyagok megválasztására, alkotásaik révén a társadalom szellemi, lelki egészségéhez való hozzájárulásra.

c) attitűdje
Aktívan keresi az új ismereteket, figyelemmel kíséri a kortárs szobrászati jelenségeket.
Kreatívan használ új módszereket, dinamikus megvalósítási lehetőségeket, anyaghasználatában az adott szobrászati kihívásoknak megfelelőt választ.
Törekszik arra, hogy folyamatos szobrászati tevékenységet végezzen.
Analitikus, rendszerező szemlélettel közelít szobrászati témákhoz.
Kiforrott kritikai érzékkel viszonyul a szobrászat stílusirányzataihoz, történeti, valamint kortárs alkotásaihoz.
Szakmai ismereteiből kialakított konzekvenciáit beépíti szobrászati tevékenységébe.
A saját művészeti tevékenységével kapcsolatos társadalmi igényeket felismeri, azonosítja, azokra reflektál.
Társadalmilag érzékeny és elkötelezett művészeti alkotásai témájának megválasztásában és azok létrehozásában.
Törekszik műveinek bemutatására, megismertetésére.
A szobrászművészet etikai normáit betartja.

d) autonómiája és felelőssége
Szobrász identitása egyértelműen kialakult.
Saját művészeti koncepciót alkot, amelyet önállóan és professzionálisan valósít meg.
Felelőssége a hagyományos és az új megközelítést hordozó, figurális és nonfiguratív művészeti alkotások, produkciók társadalmi megismertetésére és megértetésére.
Társadalmilag érzékeny szobrászati alkotásai célközönségének kiválasztásában és ahhoz történő eljuttatásában.

8. A mesterképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
szobrászat (gyakorlati, elméleti, történeti, technikai vonatkozásai) 170-190 kredit (ebből 42 kredit a diplomamunka készítéséhez rendelt kredit);
művészettörténet, építészettörténet, kortársművészet 40-60 kredit;
esztétika, művészetelmélet, művészeti anatómia 20-30 kredit;
társadalomtudomány és bölcsészettudomány filozófia, irodalom, művészetpszichológia, művészetszociológia, jogi és menedzsment ismeretek, munkavédelem) 10-20 kreditpont.

8.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat hatvan óra művésztelepi gyakorlat.


Mintatanterv