bezárás

Anyagtan II. (Faanyagismeret restaurátoroknak)

Kód:

REANYII

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Mf 12K 2

 

A tantárgy címe: Anyagtan II. (Faanyagismeret restaurátoroknak
A tantárgy rövidített címe: Anyagtan
Tantárgykódja: REANYII
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Tuzson Eszter
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható (Festő- és faszobrász-restaurátoroknak)
Képzési idő szemeszterekben: 2. szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7.,  8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 7. szemeszter: 1,
8. szemeszter: 2.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 7. szemeszter: beszámoló;
8. szemeszter: kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete a hallgatók órai jegyzete, és a megadott szakirodalom alapján.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: 7. szemeszter: írásbeli számon kérő dolgozathoz kötött,
8. szemeszter: szóbeli, írásbeli vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A hallgató a tanév anyagáról számol be, makroszkópos és mikroszkópos fametszet felismerése, azok tulajdonságainak, felhasználásuknak ismertetése mellett.
Vizsgakövetelmények: A leadott elméleti és gyakorlati tananyag.
Oktatási módszerek: Előadás, vetítés, video anyag, műterem látogatás, gyakorlati mikroszkópizálás, fametszet tanulmányozás a tantárgyhoz tartozó „fakönyvtár” segédanyag segítségével.
Javasolt tanulási módszerek: Felkészülés órai jegyzet, ajánlott szakirodalom alapján.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A hallgató által restaurált műtárgy (vagy megadott faminta) mikroszkópos fafaj-meghatározási vizsgálata.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tantárgy feladata a fa anatómiájának, restaurálás szempontjából lényeges tulajdonságainak, a képzőművészetekben alkalmazott főbb fafajták felhasználásának, jellemzőinek, elterjedésének, tulajdonságainak, műtárgyak mikroszkópos fafaj-meghatározásának, valamint a műtárgyalkotó faanyag gomba-, és rovarfertőzései felismerésének, a fertőtlenítés és a konzerválás anyagainak megismertetése a restaurátor hallgatókkal. Fakémiai, és konzerválásra vonatkozó ismeretek e tárgy keretében csak alapszinten kerülnek ismertetésre, mivel részletesebb tárgyalásuk a szerves kémia tantárgy keretén belül történik.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 7. szemeszter:
- Faanatómiai ismeretek
- A faanyag fizikai tulajdonságai és felhasználhatósága
- Főbb műtárgyalkotó fafajok makroszkópos és mikroszkópos tulajdonságai, elterjedése, felhasználási területe

8. szemeszter:
Mikroszkópos fafaj-meghatározás
Dendrokronológia
Fahibák
Műtárgyalkotó faanyag gomba és rovarkárosítói, károsításaik bemutatása
Fertőtlenítés, konzerválás
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): - Babos Károly – Filló Zoltán – Somkúti Elemér: Haszonfák. Budapest, 1979, Műszaki Könyvkiadó
- Gencsi László: Erdészeti növénytan. Budapest, 1980, Mezőgazdasági Kiadó
- Gyarmati Béla – Igmándy Zoltán – Pagony Hubert: Faanyagvédelem. Budapest, 1964, Mezőgazdasági Kiadó
- G. Butterfield, Brian – A. Meylan, Brian – Peszlen Ilona: A fatest háromdimenziós szerkezete. Budapest, 1997, Faipari Tudományos Alapítvány
- Molnár Sándor: Faanyagismeret-tan. Budapest, 2004, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó
- Molnár Sándor – Bariska Károly: Magyarország ipari fái. Budapest, 2002, Szaktudás Kiadó Ház
- Molnár Sándor: Fahibák, fakárosítások. Sopron, 2006, Hillebrand Nyomda
- Bartha Dénes – Mátyás Csaba: Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Sopron, 1995, s.n.
- G. Hather, John: The identification of the Northern European Woods. A guide for archeologist and conservators. London, 2000, Archetype Publications
- Greguss Pál: A közép-európai lomblevelű fák és cserjék meghatározása szövettani alapon. Budapest, 1945, Az Országos Magyar Természettudományi Múzeum kiadása
- Greguss Pál: Identification of living gymnosperms on the basis of xylotomy. Budapest, 1955, Akadémiai kiadó
- Schweingruber, Fritz Hans: Anatomie europäischer Hölzer. Anatomy of European Woods. Bern –Stuttgart, 1990
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -