bezárás

A szcenikai aspektus a modern művészetben, a modern képzőművészet a társadalmi térben

Kód:

LÁTMSZAM

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 1

 

A tantárgy címe: A szcenikai aspektus a modern művészetben, a modern képzőművészet a társadalmi térben
A tantárgy rövidített címe: A szcenikai aspektus a modern művészetben
Tantárgykódja: LÁTMSZAM
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: B. Nagy Anikó
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező általános és szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Elméleti alapozó modul
Tanórák száma összesen: 52 óra
A tantárgy kredit értéke: 1. szemeszterben 2
2. szemeszterben 1
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: A szemeszterek során a hallgatók kiselőadásokat tartanak a tárgyalt témákból,  illetve a vetített képanyag rendszeres visszakérdezése és a kötelező irodalom tételeinek közös, interaktív feldolgozása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Stóban, és írásban.
Az osztályzat kialakításának módja: A szemeszterközi szereplés és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes figyelembevétele.
Vizsgakövetelmények: A kollokviumon a félév tantermi előadásain, a külső helyszíneken szerzett ismeretekről és a kötelező irodalom anyagáról kell számot adni.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadások, múzeumlátogatások, valamint hallgatói kiselőadások és a kötelező irodalom közös, interaktív feldolgozása.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a tanórákon és a külső helyszíneken, a kötelező irodalom elolvasása, tájékozódás az ajánlott szakirodalomban, felkészülés kiselőadásokra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Szemeszterenként 1kiselőadás, 1 képanyaggyűjtés.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kiselőadás, képanyaggyűjtés, szakirodalom olvasás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Alapos és aktív általános és szakmai műveltség elsajátíttatása, a már megszerzett civilizációtörténeti repertoár bővítése, gyakorlati szakmai tapasztalatok látványtörténeti kontextusba helyezése, a tervezési feladatok elméleti hátterének biztosítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Kollokviummal záródó tantermi előadások keretében a hallgatók rendszerezik a magukkal hozott civilizáció- és tárgytörténeti ismereteiket, és ezekre alapozva, továbbá a mindenkori tervezési feladathoz igazodva társadalomtörténeti, kultúr-antropológiai aspektusból vizsgálják a vizuális művészeteket, különös tekintettel a környezet- és tárgykultúrára, a modernizmustól a kortárs időszakig.
Művészettörténeti ismereteikre alapozva a szcenikai formálás aspektusából vizsgálják a civilizációs jelenségek vizuális nyomait, különös figyelemmel a kortárs képzőművészetre és annak az előadó-művészettel érintkező határterületeire. A társművészetek történetében eddig szerzett jártasságukat rendszerezve a hallgatók a kortárs társművészetek látványalkotással összefüggő vonatkozásait vizsgálják.

Első szemeszter:
Óraterv 12 alkalomra:
1-2. A művészeti helyszínek átalakulása, a recepciós közegek szociológiai átrendeződésének esztétikai konzekvenciái.
3-4. Változó hatásmechanizmusok az utóbbi évtizedek vizuális kultúrájában.
5-6. A társadalmi diskurzusok és a művészet kölcsönhatásai.
7-8. A vizuális környezet és a tárgykultúra kapcsolata az előadó-művészettel.
9-11. Tömegrendezvények (pl. alkalmi ünnepségek, demonstrációk, temetések) rituálé- és látványelemzése.
12. Múzeum/kiállítás látogatása

Második szemeszter:
Óraterv 12 alkalomra:
1-2.A tradicionális művészeti területek összecsúszása és a határterületi műfajok.
3-4. A helyszínspecifikus művészet, a közösségi művészet terei, a szabad tér használata.
5-6. Intermediális jelenségek, a kommunikációs felületek érintkezéseinek az előadó-művészeti eszköztárra gyakorolt konzekvenciái.
7-8. A populáris előadó-művészeti műfajok új eszköztára.
9-11.A digitális világ látványkultúrája, a világháló előadó-művészeti jelenségei és a multimédiás interaktív előadó-művészeti zsánerek: interaktív opera, interaktív performance.
12. Múzeum/kiállítás látogatása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kötelező irodalom:
ARONSON, Marc: Art attack: A short cultural history of the avant-garde. New York, 1998, Clarion Books
ASA BERGER, Arthur:Narratives in popular culture, media, and everyday life. Thousand Oaks, 1997, Sage PublicationsBARTHES, Roland: A kép retorikája. Ford.: Angyalosi Gergely. In: Filmkultúra, 26. évf. 5. sz., (1990), 64-72. pp.
DEBORD, Guy-Ernest: A spektákulum társadalma. Bp., 2006, Balassi Kiadó. (Elérhető az interneten: http://www.c3.hu/ ligal/290spectaculum.html)
GYÖRGY Péter: A sorozat, a rács és a hálózat. In: Jelenkor, 46. évfolyam, 7-8. szám,  (2006), 749. pp.
KLANICZAY Gábor – S. NAGY Katalin: Divatszociológia. Bp., 1982, Tömegkommunikációs Kutatóközpont
KOVÁCS Ákos: Játék a tűzzel. Fejezetek a magyarországi tűzijáték és díszkivilágítás XV–XX. századi történetéből. Bp., 2001, Helikon
MITCHELL, W. J. T.: Mi a kép? Ford.: Szécsényi Endre. In: Bacsó Béla (szerk.): Kép, fenomén, valóság. Bp., 1997, Kijárat Kiadó. 338-369. pp.
SIEGEL, Allan: A művészet új társadalmi terei: a budapesti Millenáris Park, a bécsi Museums Quartier és a londoni Tate Modern. Ford.: Szegedy-Maszák Zsuzsa. In: Balkon, 2005/1., 38-39.o. (Elérhető az interneten: http://www.balkon.hu/balkon05_01/10siegel.html)
SCHECHNER, Richard: Between theater & anthropology. Philadelphia, 1985, University of Pennsylvania Press
SENIE, Harriet F.  – WEBSTER, Sally (ed.): Critical issues in public art: content, context, and controversy. Washington, D. C., 1998, Smithsonian Institution Press
SUGÁR János: A gondolkodás médiuma. (Interneten elérhető: http://www.artpool.hu/hypermedia /medium.html )
A Recepció összművészeti konferencia előadásai, 2007. március 29.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor.