bezárás

Öltözködés kulturantropológiai vonatkozásai

Kód:

LÁTMÖKAV

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Öltözködés kulturantropológiai vonatkozásai
A tantárgy rövidített címe: Jelmeztörténet
Tantárgykódja: LÁTMÖKAV
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Domonkos László
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező általános és szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 52 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a kiadott feladatok teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az egyes szemeszterek során hallgatói kiselőadások tartása a tárgyalt témákból, illetve a kötelező rajzi feladatok és szakirodalom szeminárium jellegű feldolgozása.
Az osztályzat kialakításának módja: A szemeszterközi szereplés és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes figyelembevétele.
Vizsgakövetelmények: A kollokviumokon a félévi tantermi előadások anyagáról kell számot adni, a rajzi feladatok, képi és írásos gyűjtőmunka bemutatásával.
Oktatási módszerek: A kiadott feladat műfajának elemzése, az előadás művészi szándékainak kialakítása, alkotói módszerek bemutatása. Pozitív és negatív példák megtekintése, elemzése. A személyiség kibontakozásának esélyt adó korrektúra.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a tanórákon, a rajzi, írásos, képes gyűjtési feladatok elvégzése valamint a kötelező irodalom elolvasása, tájékozódás az ajánlott szakirodalomban, felkészülés kiselőadásokra, múzeumlátogatás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 8-10 rajzi feladat, 1 önkéntes, szabadon választott, a szemeszter anyagához kapcsolódó kiselőadás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Rajzi feladatok megoldása, vetítettképes előadás, írásos képes gyűjtőmunka, szakirodalom – olvasás, rendszeres múzeumlátogatás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az alapos és aktív általános és szakmai műveltség elsajátítása, a hallgatók alapvető színházi, filmes és kortörténeti ismereteinek gyarapítása, gyakorlati, szakmai tapasztalatainak bővítése, a tervezési feladatok elméleti hátterének biztosítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. évfolyam, 1. félév
Bevezetés

A viselettörténeten belül a jelmeztörténet jelentősége. Az öltözködés és azon belül minden ruházat jel – mez, a viselet (viselkedés, hord - mód, a környezet befolyása, stb.) tágabb fogalma felől közelítendő, magyarázható.
Kutatási eredmények felhasználása.
Az eredeti, a valóság és az újraalkotás.
Forrásként használható anyagok köre, szakirodalom ismertetése.

Visszatekintés az eddig tárgyalt témákra
Mit művelünk magunkkal évezredek óta?
Korszellem, vallás, filozófia, földrajzi helyzet és sok más jelenség hatása a mez kialakulására és fejlődésére
Jelek, jelképek
Az egyén helyzetének megjelölése a társadalomban

Az ókori népek bemutatása Hérodotosz írásai alapján
Alapanyagok és technikák
Kendőzőszerek (smink), hajviselet, ékszerek
Vallási, harci öltözékek, felszerelések

Vallási öltözékek, kiegészítők, kellékek, felszerelések
Ókori hagyományok
Jelképek az öltözékben, jelképes öltözékek
Vallási jelképek, a világ vallásai
Bizánc hatása az egyházi viseletre
Alapanyagok és technikák
Keresztény és keresztyén vallások
Az egyházi viselet alakulása napjainkig
Férfi és női szerzetesrendek, szerzetes- és lovagrendek jelvényei

Címertan

I. évfolyam 2. félév
Európai és magyar népviselet, hadiviselet történet
A viseletek elemei, párhuzamok összefüggések
Kutatók, kutatási elméletek és eredmények
A régészet és a rekonstrukció
Jelek, jelképek az emberen és környezetében
Fegyverzet, felszerelés
A női és férfi öltözék történeti vonatkozásai
Alapanyagok, technikák
Az Árpád- házi királyok kora 997- 1301
A vegyes- házi királyok kora 1301 – 1526 (Anjouk, Luxemburgok, Hunyadiak, Jagellók)
Női, férfi ruházat, főúri, nemesi, polgári, paraszti viselet.
Hunyadi Mátyástól Mohácsig 1558 – 1526
Az európai hadiviselet fejlődése a XVI. századig
XVI. és XVII. századi hadiviselet
A huszárruha és felszerelés (lófelszerelés, fegyverzet, zászló, stb.)
Magyar női viselet a XVI. és XVII. században
Ékszerek és kiegészítők
Kereskedelem, anyaghasználat, technikák
Egyenruhák kialakulása a sorhadseregek létrehozásával 1686 – a XIX. századig
XVIII. századi női, férfi, gyermek viseletek ékszerek, kiegészítők
A Napóleoni háborúk hadseregeitől a világosi fegyverletételig 1800 -1849
Valero és más hazai alapanyaggyártó és ruházati, valamint divatcég működése a XIX. században
A „K. K.”, a „K. u. K.” és a „M. kir. Honvédség” stb. egyenruhái
Kitekintés a külföldi egyenruhák alakulására
Egyéb egyen – és formaruhák (csendőr, rendőr, mentő, finánc, vasutas, postás, tűzoltó, stb.)
Kitüntetések, rendjelek
Egyenruhák fejlődése 1918 – 1945
A XX. század második felének hadiviseletei, egyéb egyenruhák, formaruhák.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Baucher, Francois: Histoire du Costume. Flammarion, 1965.
Berki Feriz, Dr. (szerk.): Az ortodox kereszténység. Budapest, Magyar Ortodox Adminiszratúra, 1975.
Broby – Johansen, Rudolf: Az öltözködés története. Fordította: G. Beke Margit, Gondolat Kiadó, Bp. 1969.
Cséfalvay Pál (szerk.): Keresztény Múzeum Esztergom. Corvina Kiadó, Bp. 1993.
Gáspár Zsuzsa- Horváth Jenő (szerk.): Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. 2. kiadás. Oficina Nova, 1994.
Gáspárné Dávid Margit: A divat története. Pantheon Irodalmi Intézet R.- T. 1924.
Gömbös Tamás: A szerzetes- és lovagrendek címerei és viseletei. Budapest, Franklin, 1993.
Hoppál Mihály - Jankovics Marcell - Nagy András - Szemadam György: Jelképtár. Helikon Kiadó, 1994.
Kibalová, Ludmila - Herbenová, Olga – Lamarová, Milena: Képes divattörténet. Corvina Kiadó, 1977.
Lugosi József – Temesvári Ferenc: Kardok.  Zrínyi Katonai Kiadó, Bp.1988.
Makai Ágnes – Héri Vera: Kitüntetések, rendjelek. Budapest, Zrínyi, 1990.
Müller, Heinrich – Kuntner, Fritz : Europäische Helme. Militärverlag der Deutsen Demokratischen Republik. Berlin, 1984.
Müller, Henrich – Kölling, Hartmut: Europäische Hieb- und Stichwaffen. , Militärverlag der Deutsen Demokratischen Republik. Berlin, 1981.
Nemes Mihály – Nagy Géza: A magyar viseletek története. Budapest, Franklin, 1900.
Ottenfeld, Rudolf: Die Östereichische Armee, 1700- 1867. Wien: Emil Berté und C. und S. Czeiger, 1895.
Szendrei János Dr.: Magyar hadtörténelmi emlékek. Kiadta a kereskedelemügyi M. kir. minister, mint az Ezredéves Kiállítás Országos Bizottságának elnöke, Budapest, 1896.
Temesváry Ferenc: Fegyverkincsek, díszfegyverek. Helikon Kiadó, Corvina Kiadó, Bp. 1982.
Thiel, Erika: Gesichte des Kostüms. Kunst und Gesellshaft. Berlin, 1982.
Tilke, Max: Kostümgeschichte in bildern. Drei Lilien Verlag, Wiesbaden Tilke, Max: Orientálische Kostüme in Schnitt und Farbe. Berlin, Wasmuth, cop. 1923.
Zeidler Sándor: Kitüntetések a Magyar Köztársaságban. Budapest, Kossuth, 1995.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Vetítőgép, számítógép, fényképezőgép és az ezekhez  szükséges tartozékok.