bezárás

Az előadó-művészetek esztétikája és dramaturgiája

Kód:

LÁTMEMED

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 2 2K 2

 

A tantárgy címe: Az előadó-művészetek esztétikája és dramaturgiája
A tantárgy rövidített címe: Előadó-művészetek
Tantárgykódja: LÁTMEMED
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Duró Győző
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező általános szakmai és elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: A tantermi előadások és a kötelező irodalom anyagának elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az egyes szemeszterek során hallgatói kiselőadások tartatása a tárgyalt témákból, illetve a kötelező irodalom tételeinek közös, interaktív feldolgozása.
Az osztályzat kialakításának módja: A szemeszterközi szereplés és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes figyelembevétele.
Vizsgakövetelmények: A tantermi előadások és a kötelező irodalom anyagáról kell számot adni.
Oktatási módszerek: Vetítettképes, illetve videó- vagy DVD-felvételekkel kísért előadások, valamint hallgatói kiselőadások és a kötelező irodalom közös, interaktív feldolgozása.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a tanórákon, a kötelező irodalom elolvasása, tájékozódás az ajánlott szakirodalomban, felkészülés kiselőadásokra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Felkészülés legalább szemeszterenként egy kiselőadásra, illetve a kötelező irodalom anyagának elolvasása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kiselőadás, szakirodalom-olvasás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgatók bevezetése a bábművészet és a maszkhasználat, illetve a táncművészet esztétikájának és dramaturgiájának tanulmányozásába.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus az első szemeszterben elemzi, hogy mennyire azonosak és eltérőek a bábjáték és az élő színház társadalmi funkciói, esztétikai elvei, mimézisének sajátosságai, előadási körülményei, dramaturgiai jellegzetességei. Ezenkívül a hallgatók megismerkednek a maszkok használatának a vallásgyakorlásban, a társadalmi rituálékban, illetve az egyes művészeti ágakban betöltött szerepével. Tanulmányozzák a maszkok különböző színjátéktípusokban megvalósult alkalmazásának történetét és technikáit. Vizsgálják a maszkkultusz újjáéledését a XX. századi előadó-művészetekben, azonos fontosságot tulajdonítva a tradicionális maszktípusok felbukkanásának, illetve az új maszkformák megjelenésének. A szóbeli elő-adásokat vetítettképes illusztráció egészíti ki. A második szemeszter anyaga tárgyaljaa táncnak a társadalmi életben betöltött funkcióját a különböző történelmi korszakokban; egyszerre térben és időben kifejlő jellegét; formanyelvének ábrázoló és nem ábrázoló karakterű elemeit; a hétköznapi élet mozgásvilága, a közhasználatú táncok és a művészi táncnyelv azonosságait és eltéréseit; a táncművészet összefonódottságát a zenével; térigényének sajátosságait; a színházművészetbe történt beépülését; autonóm színházteremtő erejét; valamint mindezek dramaturgiai feltételeit és következményeit. Az egyes táncformákat film- és videófelvételek részletei szemléltetik.

I. szemeszter:A bábművészet és a maszk-használat esztétikája és dramaturgiája
1.
A báb és a maszk mint szociológiai és esztétikai kategóriák
2. A báb és a maszk szerepe a vallási gyakorlatban
3. A báb és a maszk rituális használata: a transzcendens lény, „a belső én”, illetve „a másik” megjelenítése
4. Báb és maszk a folklórban
5. Alapvető bábtípusok és mozgatási technikák
6. A maszkok csoportosítása alakjuk, anyaguk és funkciójuk szerint
7. Ember, bábu, maszk: mikor melyik élő vagy halott a színpadon?
8. A bábjátékok és a maszkos alakoskodások az európai színháztörténet fontosabb korszakaiban
9. A báb és a maszk jelentése és alkalmazása a távol-keleti színjátéktípusokban
10. A báb és a maszk az európai avantgárd művészetben
11. Az übermarionett és a manökenek
12. A színpadi smink és maszkírozás
13. A bábok és a maszkok szerepe a kortárs színházművészetben

II. szemeszter:A táncművészet esztétikája és dramaturgiája
1.A tánc keletkezése és társadalmi funkciója
2. A rituális és vallási táncok
3. Közösségi és társastáncok. A néptánc
4. A színpadi táncművészet
5. A klasszikus balett és Noverre
6. A romantikus balett
7. A pantomim
8. A szórakoztatóipar táncformái
9. A modern tánc
10.A reformbalett: Gyagilev és a többiek
11. A mozdulatművészet
12. A táncszínház
13. A posztmodern tánc
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kötelező irodalom:
FUCHS Lívia (szerk.): Táncpoétikák. Szöveggyűjtemény a reneszánsztól a posztmodernig.Bp., 2009, L’Harmattan. – részletek megbeszélés szerint
KÖRTVÉLYES Géza: Művészet, tánc, táncművészet. Bp., 1999, Planétás. – részletek megbeszélés szerint
TARBAY Ede (szerk.): Bábtörténeti kalandozások. Bp., 1990., Múzsák. – részletek megbeszélés szerint
UJVÁRY Zoltán: Népi színjátékok és maszkos szokások. Debrecen, 1997, Multi-plex Media – Debrecen University Press. – részletek megbeszélés szerint

Ajánlott irodalom:
ANGELUS Iván: Táncoskönyv. Bp., 1998, magánkiadás.
BALOGH Géza: A bábjáték Magyar-országon. A Mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig.    Bp., 2010, Budapest Báb-színház – Vince.
BIRÓ Anna – BIRÓ Lajos – HUBERT, Jean-Francois – JELEN János – SEMBERY Gábor – WILHELM Gábor: Aranyba rejtett arcok. Aranymaszkok Ázsiából.A Zelnik-gyűjtemény a Néprajzi Múzeumban. Kiállítási katalógus. Bp., 2010, Néprajzi Múzeum – Magyar Indokína Társaság.
BLUMENTHAL, Eileen: Puppetry and Puppets: An Illustrated World Survey. London, 2005, Thames and Hudson, Ltd.
DIENES Gedeon – FUCHS Lívia (szerk.): A színpadi tánc története Magyarországon. Bp., 1989, Múzsák.
DIENES Valéria: Orkesztika – Mozdulat-rendszer. Bp., 1995, Planétás.
EMIGH, John: Masked Performance: The Play of Self and Other in Ritual and Theatre. Philadelphia, 1996, The University of Pennsylvania Press.
FUCHS Lívia: Száz év tánc. Bevezetés a táncművészet XX. századi történetébe.Bp., 2007, L’Harmattan.
KOEGLER, Horst: Balettlexikon. Bp., 1977, Zeneműkiadó.
LÁBÁN Rudolf: Koreográfia. Bp., 2008, L’Harmattan.
LENKEI Júlia (szerk.): Mozdulatművészet. Dokumentumok egy letűnt mozgalom történetéből.Bp., 1993, Magvető – T-Twins.
MACK, John (ed.): Masks: The Art of Expression. London, 1996, British Museum Press.
MAZO, Joseph H.: A modern amerikai tánc története. Bp., 1977, Planétás.
NOVERRE, Jean-Georges: Levelek a táncról. Bp., 2008, L’Harmattan.
PHILPOTT, A. R.: Dictionary of Puppetry. Boston, 1969, Plays, Inc.
PINTÉR Márta: Tánc és lélek. Pszicho-filológiai kísérlet az antik görög tánc megértésére. Bp., 2001, Akadémiai.
RABINOVSZKY Máriusz: A tánc. Bp., 1946, Anonymus.
SORELL, Walter: The Other Face: The Mask in the Arts. London, 1973, Thames and Hudson, Ltd.
SZÉKELY György: Bábuk, árnyak. A bábművészet története.BP., 1972, Népművelési Propaganda Iroda.
TÖMÖRY Márta (szerk.): Ember és báb. Bábszínházak, műhelyek, kísérletek.Bp., 1990, Múzsák Közművelődési Kiadó.
VALÉRY, Paul: A lélek és a tánc. In: V., P.: Két párbeszéd. Bp., 1973, Gondolat. 93–127. pp.
VÁLYI Rózsi: Balettok könyve. Bp., 1980, Gondolat.
VÁLYI Rózsi: A táncművészet története. Bp., 1969, Zeneműkiadó.
VITÁNYI Iván: A tánc. Bp., 1963, Gondolat.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor, videó- és DVD- lejátszó.