bezárás

Diplomamunka, kreatív írás, szakdolgozati szeminárium

Kód:

LÁTMDSZA

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 9ZV

 

A tantárgy címe: Diplomamunka, kreatív írás, szakdolgozati szeminárium
A tantárgy rövidített címe: Szakdolgozati szeminárium
Tantárgykódja: LÁTMDSZA
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Duró Győző
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diplomamunka
Tanórák száma összesen: 26 óra
A tantárgy kredit értéke: 9/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy, záróvizsga
Tanulmányi követelmények: A mesterképzésben a diplomamunka elmaradhatatlan részét képező értekezés, munkanapló és dokumentáció összességének létrehozása
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A szeminárium keretében folytatott egyéni konzultációk alkalmával.
Az osztályzat kialakításának módja: Gyakorlati jegyet a szemináriumi órákon való rendszeres részvétel és az ott tanúsított kreatív hozzáállás értékeléseként, záróvizsgajegyet a mesterképzésben a diploma-munka és a szakdolgozat bizottság előtti megvédése alapján kapnak a hallgatók.
Vizsgakövetelmények: A mesterképzésben a diplomamunka és a szakdolgozat bizottság előtti megvédése.
Oktatási módszerek: A módszertani alapelvek közös kialakítása, személyre szabott egyéni konzultációk.
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a szemináriumi órákon, tájékozódás az ajánlott szakirodalombanl.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: A mesterképzésben egy komplex diploma-szakdolgozat elkészítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A mesterképzésben a diplomamunkához kapcsolódó értekezés és munkanapló elkészítése, valamint a dokumentáció összeállítása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Módszertani útmutatás és gyakorlati tanácsok nyújtása a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatban.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A szeminárium során a hallgatóknak módjukban áll elsajátítani a szakdolgozatírás módszertanát, bevezetést nyernek a kreatív írás műhelytitkaiba, továbbá az általuk létrehozott szövegek szisztematikus stilisztikai, nyelvhelyességi és helyesírási kontrollban részesülnek. Emellett folyamatos tanácsadást kapnak a választott darabok elemzését, az értekezés megszerkesztését, a munkanapló felépítését és a dokumentáció összeállítását érintő kérdésekben.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ajánlott irodalom:
ECO, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., 2005, Kairosz.
GYURGYÁK János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Bp., 1997, Osiris.
KISS Gábor (szerk.): Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Bp., 1999, Tinta.
A magyar helyesírás szabályai. Bp., 1984, Akadémiai.
Magyar helyesírási szótár. Bp., 1999, Akadémiai.
TÓTFALUSI István: Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára.Bp., 2004, Tinta.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép szövegszerkesztő programmal.