bezárás

A murális művészet alkotásainak restaurálása

Kód:

REMURE

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: A murális művészet alkotásainak restaurálása
A tantárgy rövidített címe: Murális restaurálás óra
Tantárgykódja: REMURE
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Bóna István DLA habil
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2. szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 50 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Festészeti technikák 2. (REFET02)
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete és alkalmazása a műtermi gyakorlatban.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos konzultáció a műteremben, vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: A teljes félévi teljesítmény figyelembevétele.
Vizsgakövetelmények: Az órán és a konzultációkon elhangzottak ismerete.
Oktatási módszerek: Powerpoint előadások, oktató filmek bemutatása, konzultációk, esetleg szemináriumi előadások. A műtermi gyakorlat során lehetőség szerint meg kell valósítani az elméleti előadásokon hallottakat. Tanár által vezetett múzeum-, illetve műemlék-látogatások is szervezhetők.
Javasolt tanulási módszerek: Az óra anyagán felül a javasolt szakirodalom tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: A teljes műtermi munka kapcsolatban van az rákon elhangzottakkal.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A hallgatók által előállított modelleken a restaurálás egyes munkafolyamatainak gyakorlása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A murális művek restaurálásának elméleti megalapozása, alapvető tudás nyújtása, orientálás a további ismeretszerzésre.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az előadások témakörökre vannak felbontva. Ezek tanórákra való felbontása túl merevvé tenné a tantervet.

- Az órák céljának és témáinak ismertetése. A diákok tudásának diagnosztikus feltérképezése. A firenzei dómkupola freskóinak restaurálásáról szóló film bemutatása, elemzése. Régészeti restaurálás: „A múlt töredékei” című film bemutatása, elemzése. A „Dimenzió” című műsor restaurálásról szóló sorozatának levetítése, megbeszélése. A hallgatók tantárggyal kapcsolatos várakozásainak megismerése.
- A restaurálás korszerű meghatározása. Általános kérdések. (A restaurálás tartalmának tisztázása, a hatékonyság, fennmaradás kérdése, a restaurálás szakmai etikai alapjai, stb.) Az első lépések. Vizsgálatok, dokumentáció, kutatás, engedélyezési terv készítése stb. Dokumentáció. (Fénykép, UV, UV lumineszcenc, infra, termovízió, polarizált fény, fólia, felmérések, CD.) Követelmények: a főbb fázisokban a teljes felület dokumentálása (a mű munkába-vétel előtti állapotában, tisztítva, tömítve, stb.). A munkafázisok, károsodások, beavatkozások rögzítésére a rajz jobb. Számítógép használata. A dokumentáció nemcsak a mi igényeinket szolgálja, hanem a kutatást is.
- A károsító folyamatok és azok hatása. A preventív konzerválás.
- A vakolat konzerválása. Szilárdítás, fixálás. Hagyományos és új anyagok: műgyanták, kazeinek, BaOH, vízüveg, mészvíz, szilikon gyanták, mikroemulziók, etil-szilikátok, kolloid-szilikátok, keverékek. Fertőtlenítés. (Benzalkónium-klorid, PCP, Tributil-ónoxid, stb.)
- Injektálás. Általános elvek, az injektálás folyamata, módszerei. Kazein (receptek), műanyagok, vakolatok, meszes (német recept), keverékek, pozzolana, Torraca (hidraulikus mész), gyári anyagok, vakolat-hab, Sytonok, gyorshidrolizált kovasavészter (meszes, ammóniás), poli-kovasav-észterek, stb. A módszerek részletes elemzése, alkalmazásuk indokai.
- A festékréteg fixálása, rögzítése.
- Tisztítás 1. A szennyeződések természete. Száraz tisztítás: porolás, radír szivacsok (pl. Wishab), kenyérbél, radír, mikrohomok, radírpor, drótkefék, szike, üvegceruza, gépek. Lézer. Vizes, vegyszeres tisztítás. Víz, ammónium karbonát és ammónium citrát, AB57, a „3A” keverék veszélyei, Selectonok, felületaktiválók, ioncserélő gyanták.
- Tisztítás 2. Ioncserélő gyanták (külföldi és magyar anyagok). Gipsz: melegítés (vasaló, hőlégpisztoly). Oldószerek. Japánpapír. Komplex tisztítási rendszerek.
- Ásatások: régészeti falkép restaurálás. Összeépítés, szerkezetek.
- Leválasztások. Elv, típusok, általános szempontok. Strappo.
- Leválasztások. Stacco, stacco a masello, oldószeres leválasztások.
- Leválasztások. Hordozók típusai. Méhsejt szerkezetű lemezek, porózus hordozók.
- Retus, kiegészítés. (Típusok: neutrális háttér, /rendszerint festéssel készül, de jobb az eredmény színezett és fakturált vakolattal/, beilleszkedő retus, lazúrozás, tratteggio, pontozás, selezzione chromatica/ 3 alapszínnel készített neutrálretus közelítő színekkel/, astrazione chromatica /felületkövető vonalkázás/, aqua sporca.)
- Külső homlokzatok. Csak az anyagában való megőrzés a restaurálás, ezért döntően ezzel foglalkozunk. Homlokzatfestékek, vakolatok, hidrofóbizálás, sótartalmú anyagok, szigetelések. Szilikát festékek, szilikon festékek, hidrofóbizált mészfestés.
- Régi restaurátori eljárások, anyagok, elképzelések, hiedelmek. Hagyományos eljárások. Modern eljárások.
- A restaurálással kapcsolatos főbb jogszabályok, hivatalos teendők. Üzlet: szerződés minta, szervezeti formák, adózás, pályázatok. A munkák átadás-átvételének a szakmai szabályai. A hatóságok feladata, hatáskörei. A tisztességes munkavégzés alapkövetelményei.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Banner János, László Gyula, Méri István és Radnóti Aladár, (1954):Régészeti Kézikönyv I. Gyakorlati Régészet, Egyetemi Tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest.
Bóna István, Falkép-technikák, In. ISIS, 5. 2006.
Bóna István, A restaurátor a homlokzaton, In. ISIS, 7. 2008.
Bóna István, Restaurálás, vagy felújítás? In. Magyar Műemlékvédelem XIV. 2007.
Bóna István, Válogatás az elmúlt évek homlokzat restaurálásaiból, In. Magyar Műemlékvédelem XIV. 2007.
Botticelli, Guido: Metodologia di restauro delle pitture murali, Centro Di, 1992.
Brandi, Cesare: Theory of Restoration, Nardini Editore, 2005.
Case Studies in the Conservation of Stone and Wall Paintings,Preprints of the Contributions to the Bologna Congress, 21-26 September 1986. Published by IIC, London.
Cather, Sharon, ed.: The Conservation of Wall Paintings, GCI, Los Angeles, 1991.
Lindborg, U. (2001. szerk.):Conservation of Wall Paintings. National Heritage Board, Stockholm.
Mora, L. és P. Philippot, P. (1984): Conservation of Wall Paintings, Butterworth, London.
Pursche, Jürgen: Konservierung von Wandmalerei,Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 104. München, 1994.
Salzschäden an Wandmalereien,Arbeitsheft des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 78, München.
Ajánlott még a könyvtárban található szakfolyóiratok tanulmányozása.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -