bezárás

Festmény restaurátor szakmai elméleti ismeretek

Kód:

REFEREIS

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: Festmény restaurátor szakmai elméleti ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Festmény restaurátor elmélet
Tantárgykódja: REFEREIS
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Görbe Katalin
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható (festő- és faszobrász restaurátorok részére).
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7., 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Restaurátor műtermi gyakorlat 6. félév teljesítése; a félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete a hallgatók órai jegyzete alapján.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: A tárgyi tudás felmérésén kívül az osztályzat megállapításakor számít a hallgató egész évben nyújtott órai munkájának minősége.
Vizsgakövetelmények: A hallgató félévenként az adott félév tananyagáról számol be. Követelmény elsősorban az átfogó tudás megszerzése, az összefüggések felismerése.
Oktatási módszerek: Tanári előadás, a napi gyakorlat során használatos anyagok, eszközök, szemléltető modellek bemutatása. Egyedi esetek ismertetése dokumentációs fotók segítségével, múzeumlátogatás szakmai előadással kísérve.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon való aktív részvétel, a Restaurátor Tanszék szakkönyvtárának tanulmányozása, a folyamatban lévő tanulmányi (és lehetőség szerint külső) restaurálási munkák figyelemmel követése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: A tananyag szorosan kapcsolódik a műtermi gyakorlati munkához. Külön feladat nincs, de a stúdium eredményes elvégzéséhez az órákon való állandó, aktív részvétel szükséges. Konzultációra a gyakorlati munka során van lehetőség.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A megszerzett elméleti tudás alkalmazása a gyakorlatban.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az 1-6. szemeszter során a szakmai tárgyakból megszerzett sokrétű ismeretek legfontosabb elemeinek alkalmazása a restaurátori gyakorlatban. Az egyes tudományterületek közti összefüggések felismerése és hasznosítása a szakmai munkában. A hallgatók felkészítése az önálló szakmagyakorlásra és a szakemberekkel való együttműködésre. Az elméleti tudás a színvonalas gyakorlati munkát alapozza meg, ezért fontos a restaurátori eszköztár bővítése fokozottan nehéz feladatok példáján keresztül. A történeti módszerek ismertetése újrarestaurálások során bír nagy jelentőséggel.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A restaurálási elmélet és gyakorlat kapcsolatának elmélyítése, egyedi esetek, technikák ismertetése az aktualitásnak megfelelően változó tartalommal. A napi gyakorlatban használatos módszerek, anyagok tulajdonságainak, veszélyeinek bemutatása, kritikai értékelése, az anyagok eltávolíthatósága, az újrarestaurálás problémái. A magyar és külföldi módszerek összevetése, egymással való helyettesíthetőségük, pontos szóhasználat.
7. szemeszter:
- A festmények tisztítása és feltárása
- Lakkok, bevonatok
- Műanyagok
8. szemeszter:
- A vászon, mint festményhordozó
- A pigmentek optikai változásai
- Vízpára-diffúzió és hatása a textilre
- Festmények hátoldali védelme
- Vászonképek restaurálási folyamatai.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ajánlott irodalom, amely a Restaurátor Tanszék könyvtárában megtalálható:
G. Banik – G. Krist : Lösungsmittel in der Restaurierung, 1984
P.-B. Eipper : Die Reinigung von Gemäldeoberflächen mit Tensiden, 1993,  pp. 9-53
Természettudományi Lexikon I.-VI., 1966
Römpp : Vegyészeti Lexikon I.-III., 1960
J. Riederer : Műkincsekről vegyész-szemmel, 1984
T. Balázsy Á. : Műtárgyak szerves anyagainak felépítése és lebomlása, 1993
U. Haller : Herstellung und Anwendung von Lösungsmittel-Gelen, -Pasten und –Kompressen in der Restaurierung, 1995
M. Stappel : Firnis und Holzbeize um 1700
Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 1, 1984 Farbmittel, Buchmalerei, Tafel- und Leinwandmalerei
K. Nicolaus : Du Mont’s Handbuch der Gemäldekunde, 1986
I. Sandner : Die Konservierung von Leinwandbildern, 1982
A. Eibner : Über fette Öle, 1922
A. Eibner : Entwicklung und Werkstoffe der Tafelmalerei, 1928
E. Foissner : Frühschwundrisse – Entstehung und Erscheinung auf Ölgemälden des 19. Jahrhunderts (H. Althöfer : Das 19. Jahrhundert und die Restaurierung, 1987)
C. Bothe : Über Asphalt und seine Verwendung in der Malerei, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, 1998/2, pp. 351-386
M. Doerner : Malmaterial und seine Verwendung im Bilde, 1976
E. Nagy K. – Kralovánszky M. – Mátéfy Gy. – Járó M. : Textiltechnikák, 1993
Textilkészítés története és alapfogalmak, jegyzet, 1981
K. Wehlte : A festészet nyersanyagai és technikái, 1994
K. Nicolaus : Handbuch der Gemälderestaurierung
Balló E. : Az olajfestés mestersége, 1925, pp. 117-119
Fr. G. H. Lucanus : Die Praxis des Restaurators, 1929
J. Basch – Bordone : Handbuch der Konservierung und Restaurierung alter Gemälde, 1921
D. Hedinger : Rissvernähung am Gemälde, 1997
P. B. Eipper : Der Einsatz von modifizierten Polyvinylacetaten zur Konservierung von textilen Bildträgern, 1993
N. Brommelle – P. Smith : Conservation and Restoration of Pictorial Art, 1976
G. A. Berger : Conservation of Paintings, 2000

Szakfolyóiratok
Maltechnik-Restauro
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung
Studies in Conservation
Restauratorenblätter
Arbeitsblätter
National Gallery Technical Bulletin
Journal of the American Institute for Conservation
Műtárgyvédelem
ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek

Szakdolgozatok, restaurálási dokumentációk, video-filmek, archív fotók restaurátor tanulmányutakról, Internet
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -