bezárás

Kőszobrász-restaurátor szakmai, gyakorlati ismeretek

Kód:

REKŐREL

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: Kőszobrász-restaurátor szakmai, gyakorlati ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Kőrestaurátor elmélet, gyakorlat
Tantárgykódja: REKŐREL
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Szabó Péter, Tamáska János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható (kőszobrász-restaurátorok részére.
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 6., 7. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Restaurátor műtermi gyakorlat 5. félév teljesítése; a félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete a hallgatók órai jegyzete alapján.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli és gyakorlati vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: A tárgyi tudás felmérésén kívül az osztályzat megállapításakor számít a hallgató egész évben nyújtott órai munkájának minősége.
Vizsgakövetelmények: A hallgató félévenként az adott félév tananyagáról számol be.
Oktatási módszerek: Tanári előadás, a napi gyakorlat során használatos anyagok, eszközök, szemléltető modellek bemutatása.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon való aktív részvétel  és a restaurálási munkák figyelemmel követése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Beszámoló készítése félévenként az adott félévben leadott tananyaghoz kapcsolódó témában. Elkészítése feltétel a kollokviumhoz.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Beszámoló készítése és a hozzá kapcsolódó fotódokumentáció egyéni elkészítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kőrestaurátor ismerje a különböző korokban használt technológiákat, anyagokat és eljárásokat. A tananyagként kapott szobrok helyreállításához szükséges feladatokat helyesen tudja diagnosztizálni, tervet készíteni. Felismerje a károsodások fajtáját, okait és azt kezelni tudja illetve megfelelő színvonalon dokumentálni is. A társszakmák és társtudományok szükségszerű megismerésével helyesen megfogalmazott kérdéseket tudjon feltenni és az azokra kapott válaszokat értelmezni tudja.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A szakipari területekhez tartozó elvárt szobrászi előképzettségen felül megszerzendő ismeretanyag. Tisztában legyen a megfelelő mintát eredményező mintavételekhez szükséges feltételekkel és technikákkal. Képes legyen önállóan feldolgozni és dokumentálni a saját vagy kiválasztott munkát. Minden esetben a megfelelő anyagválasztáshoz szükséges tudással rendelkezzen. (kiegészítés, betétezés).

6. szemeszter:
- Dokumentációkészítés irányelvei
- Kőzetek osztályozása, szöveti tulajdonságok, mállási jelenségek
- Kőzetek mikroszkopikus meghatározása,
- Kőzetek fizikai tulajdonságainak meghatározása és minősítése

7. szemeszter:
-
Alkalmazott technológiák, anyagok, történeti áttekintésük
- Napjainkban használatos anyagok, technológiák ismertetése
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Dr. Török Ákos: Geológia mérnököknek, Műszaki Tankönyvkiadó, 2008.
Szakáll Ernő: Kőfaragók műhelytitkai, 2007.
Mérnökgeológia, Kőzetmechanika kiadványok
Case Studies in the Conservation of Stone and Wall Paintings, Preprints of the Contributions to the Bologna Congress, 21-26 September 1986. Published by BC, London,
Zolnay László: A budavári gótikus szoborlelet, 1976.
A budavári gótikus szobrok restaurálása, Múzeumi műtárgyvédelem, 1977.
Kőkonzerválás-Restaurálás-Pótlás, Az egri nyári egyetem előadásai a Heves megyei TIT és OMF szervezésében, ÉTK nyomda, 1974.
Középkori kőfaragó szerkesztések, Az egri nyári egyetem előadásai a Heves megyei TIT és OMF szervezésében, ÉTK nyomda, 1977.
A múzeumi és műemléki kőanyag kiegészítésének határai, Múzeumi műtárgyvédelem, 1977.
A sopronbánfalvi gótikus templom helyreállításáról, Műemlékvédelem 45., 2008., 2-8.
Szakál Ernő szobrászati és műemléki tevékenységének gyökerei sokágú fája és terméke, Műemlékvédelem 45. 2001., 1.

Szakfolyóiratok
Maltechnik-Restauro
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung
Studies in Conservation
Restauratorenblätter
Arbeitsblätter
National Gallery Technical Bulletin
Journal of the American Institute for Conservation
Műtárgyvédelem, Műemlékvédelem
ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek

Szakdolgozatok, restaurálási dokumentációk, video-filmek, archív fotók restaurátor tanulmányutakról, Internet
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -