bezárás

Faszobrász-restaurátor szakmai elméleti ismeretek

Kód:

REFAREL

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: Faszobrász-restaurátor szakmai elméleti ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Faszobrász-restaurátor elmélet
Tantárgykódja: REFAREL
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Boros Ildikó
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható (faszobrász-restaurátorok és festőrestaurátorok részére).
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Restaurátor műtermi gyakorlat 4. félév teljesítése; a félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
5. szemeszter után írásbeli
6. szemeszter után szóbeli
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete a hallgatók órai jegyzete alapján.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: A tárgyi tudás felmérésén kívül a hallgató egész évben nyújtott órai munkájának minősége is számít az osztályzat megállapításakor.
Vizsgakövetelmények: A hallgató félévenként az adott félév tananyagáról számol be. Követelmény elsősorban az összefüggések felismerése, az átfogó tudás megszerzése.
Oktatási módszerek: Tanári előadás, a napi gyakorlat során használatos anyagok, eszközök, szemléltető modellek bemutatása. Egyedi esetek ismertetése dokumentációs fotók segítségével, múzeum-, és templomlátogatás szakmai előadással kísérve.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon való aktív részvétel, a Restaurátor Tanszék szakkönyvtárának folyamatos tanulmányozása, valamint a folyamatban lévő restaurálási munkák figyelemmel követése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Beszámoló dolgozatok készítése az adott félévben leadott tananyaghoz kapcsolódó témában. Elkészítésük elengedhetetlen a kollokviumhoz. Felsőbb éves hallgatók feladatainak, valamint külső restaurálási munkák figyelemmel követése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A megszerzett elméleti tudás alkalmazása a gyakorlatban, valamint választható egy-egy dolgozat írása szemeszterenként.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A faszobrász-restaurátor széles körűen ismerje a különböző korokban használt technológiákat, anyagokat és eljárásokat. A tananyagként kapott szobrok helyreállításához szükséges feladatokat helyesen tudja felmérni, a szükséges feladatokat megtervezni. Ismerje fel a károsodások fajtáját, okait és azt tudja majd kezelni, illetve megfelelő színvonalon dokumentálni. Az egyes tudományterületek közötti összefüggéseket ismerje fel, tudja hasznosítani a szakmai munkában.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 5. szemeszter: Liturgiatörténet
- Kultusz – liturgia - szolgáló művészet. Az első keresztény évezred és hagyományai. Római szertartásrendek. Keleti liturgiák. (1-2 óra)
- A Templom, és egyéb szakrális terek berendezési tárgyainak felépítése, rendszerezése. (3-4 óra)
- Egyházi (- és világi) művészeti stílusok megjelenési formái az évszázadok tükrében, kifejezetten a faszobor restaurálás tárgyköréből. (7-8 óra)

6. szemeszter: Faszobrász-restaurátor általános szakmai elméleti ismeretek
- Az 5. szemeszter elméleti anyagának értelmezése a gyakorlati restaurálás szempontjából.
- A faszobor restaurálás tartalmának meghatározása, szakmai etikai alapjainak tisztázása, menetének megtervezése, eredményének meghatározása.
- A napi gyakorlatban használatos anyagok, módszerek előnyeinek és hátrányainak bemutatása, értékelése, kritikája. Kitekintés a külföldi szakemberek munkamódszereibe, a módszerek összevetése.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Jegyzetek
Kriston László: Műtárgyak fontosabb röntgen- és gamma-sugaras vizsgálata.
Kriston László: A kő- és vakolat- restaurálás alapismeretei.
Kriston László: A műtárgyvizsgálatok fizikai alapjai.
Tímárné Balázsy Ágnes: Műtárgyak szerves anyagainak felépítése és bomlása
Járó Márta: Klimatizáció, világítás és raktározás a múzeumokban
E. Nagy Katalin, Kralovánszky Mária, Mátéfy Györk, Járó Márta: Textiltechnikák
Babos Károly: Faanyagismeret és fafaj-meghatározás restaurátoroknak
Szalay Zoltán: Műtárgykárosító ízeltlábúak
Entz Géza: Muzeológia, műemlékvédelem, restaurálás történet
Entz Géza: Ikonográfia
Hatházi Gábor: Muzeológiai alapismeretek
Dr. Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon, Corvina, 1984,
Kegyképek – kegyszobrok a kárpát-medencei búcsújáróhelyeken, Bp. 1991,
A magánáhítat szentképei I. Bp. 1995,
A magánáhítat szentképei II. Bp. 1998,
Képes tanulmányok, Ikonográfia- Kultusztörténet, Balassi Kiadó, 2003, stb
Radocsay Dénes: A középkori Magyarország faszobrai Akadémiai Kiadó, Budapest 1967

Szakfolyóiratok
Műtárgyvédelem, Műemlékvédelem,
ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek,
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts,
Studies in Conservation, Restauratorenblätter, Arbeitsblätter, Maltechnik-Restauro,
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung,
National Gallery Technical Bulletin,
Journal of the American Institute for Conservation,

Szakdolgozatok, restaurálási dokumentációk, katalógusok, archív fotók restaurátor tanulmányutakról, stb.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -