bezárás

Fatáblakép restaurálás szakmai ismeretek

Kód:

REFAFET

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: Fatáblakép restaurálás szakmai ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Fatábla restaurálás elmélet
Tantárgykódja: REFAFET
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Forrai Kornélia
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható ( festőrestaurátorok és faszobrász-restaurátorok részére).
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 9., 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Restaurátor műtermi gyakorlat 8. félév teljesítése; a félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
9. szemeszter után írásbeli
10. szemeszter után szóbeli
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete a hallgatók órai jegyzete alapján.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az évközi restaurálási munka során végzett konzultáció, félév végén vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: Ismeretek felhasználásának ellenőrzése az évközi munka során, írásbeli és szóbeli vizsga.
Vizsgakövetelmények: Az előadások anyaga, kiegészítve a megadott irodalom anyagával. A tanultak azonosítása műtárgyról vetített képeken. A tárgy restaurálása és dokumentálása szempontjából fontos ismeretek összegzése.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadások, az elméleti tudás fejlesztése eredeti műtárgyak vizsgálata, restaurálása során. Restaurátor műterem látogatások jelentős múzeumokban szakmai vezetéssel, konzultációk.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadáson hallottak szemrevételezéssel történő megfigyelése a hallgató éves restaurálási feladatán, a megfigyelések lejegyzése, összevetése a szakirodalommal. Egyéni kutatás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: A műtárgy vizsgálata, restaurálása során, heti rendszerességgel kiadott, 1-2 elméleti és gyakorlati feladat elvégzése a restaurálás ütemezésének és a munkaszakasz nagyságának megfelelően.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A megszerzett elméleti tudás alkalmazása a gyakorlatban.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgatók felkészítése arra, hogy a fatáblára festett képeken látható jelekből, a tanultak alapján olyan következtetéseket tudjanak levonni, amelyek segítségével, megindokolt, kivitelezhető helyreállítási tervezet tudnak készíteni és a korszerű szakmai követelményeknek megfelelően, önállóan megoldják a festmény restaurálását.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 9. szemeszter
A tantárgy keretén belül, a festményhordozó fatáblákon szemrevételezésselmegfigyelhető elváltozások és keletkezésük okainak felismeréséhez segítséget nyújtó háttér tudás alapjainak ismertetése történik, hivatkozva az előző években más órákon megtanultakra, kiegészítve, bővítve, rendszerezve azokat. A levonható következtetéseket összevetjük a társtudományok (művészettörténet és természettudomány) kutatásainak eredményeivel.

10. szemeszter
A fatáblára festett képek restaurálás-technika történeti és jelenkori módszereinek, anyagainak felsorolása. Az így elsajátított, rendszerezett anyag gyakorlati felhasználhatóságának bemutatása, jelentős fatáblaképek restaurálási eseteinek összegzése, tanúságainak megbeszélése során.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): - Painted Wood: History and Conservation
The Getty Conservation Institute 1994
-The Structural Conservation of Panel Paintings, The Getty Conservation Institute 1995/ ápril
- Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350, Archetype Publications
- Panel Painting
Technique and Conservation of Wood Supports, Edifir edizioni, Firenze 2006
- Knut Nikolaus: DuMont s Bild Lexikon zur Gemaldebestimmung, Köln
- Art in the Making – ITALIAN PAINTING Before 1400, National Gallery London 1989 november  29 – 1990 február 28.
Szakdolgozatok, restaurálási dokumentációk, Szakmai-filmek, folyóirat cikkek.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -