bezárás

A festészet technikái és technika-története restaurátoroknak

Kód:

RMFETTE

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: A festészet technikái és technika-története restaurátoroknak
A tantárgy rövidített címe: Festészeti technika történet
Tantárgykódja: RMFETTE
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Bóna István DLA habil
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2. szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3., 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 50 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Vizsga, (teszt) mindkét félév végén. A tesztek kiértékelése után szóbeli vizsga.
Tanulmányi követelmények: I. félév:
A táblakép festészet és a murális művészet anyagainak és technikáinak alapvető ismerete. A technikák fejlődéstörténetének vázlatos ismerete a korai paleolitikumtól napjainkig.
II. félév:
A hazánkban előforduló technikák részletesebb ismerete: római, poszt-bizánci, román, gótikus, barokk, eklektika, szecesszió, modern. A technikák és a kifejezni kívánt művészi tartalom összefüggéseinek ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Vizsga, tesztek. Teszteket írnak a hallgatók év közben is.
Az osztályzat kialakításának módja: Százalékok alapján. Az Európai Kreditáviteli Rendszer (ECTS) követelményeinek legmesszemenőbb figyelembevételével állapítandó meg a tudásszint.
Vizsgakövetelmények: Az órákon leadott anyag ismerete a mérvadó, de a javasolt szakirodalom tanulmányozása is szükséges a sikeres vizsgához. A kért magas kreditszám indoka a megkövetelt egyéni otthoni munka, a szakirodalom kötelező tanulmányozása.
Az ajánlott irodalomról a szóbeli vizsgán kell beszámolni.
Oktatási módszerek: Powerpoint előadások, oktató filmek bemutatása, konzultációk. A műtermi munka során a gyakorlatban is elmélyítjük az elméleti előadásokon hallottakat. Múzeum, illetve műemlék látogatás is lehetséges. Ez utóbbiak az adott lehetőségektől függenek.
Javasolt tanulási módszerek: Az órák anyagának megtanulása, szakkönyvek, szakfolyóiratok tanulmányozása, múzeumlátogatás, folyamatban lévő restaurálások meglátogatása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A festmény-restaurátornak magas színvonalon kell ismernie a különböző történeti korokban alkalmazott festészeti és díszítő eljárásokat és az alkalmazott anyagokat. Ennek hiányában nem tudná helyesen diagnosztizálni a műalkotások károsodásait és megtervezni a műalkotás szakszerű kezelését.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Az alábbi, számokkal jelölt pontok az egyes, 2 órás előadások témáit ismertetik.

Történeti festészeti technikák
1. A festészettechnika jelentősége, forrásai, kutatásának jelen állapota.
2. Az épületek színezése, a homlokzatfestések története, módszerei.
3. A vakolatok anyagai.
4. Vakolat kötőanyagok: agyag, gipsz.
5. Mész, hidraulikus mész, hidraulitok, cement. Ezek előállítása, tulajdonságaik, hasznos, elsősorban gyakorlati tudnivalók róluk.
6. Töltőanyagok: homokok, kőporok, speciális töltőanyagok, szálas anyagok. Tulajdonságaik bemutatása.
7. A freskó és szekkó technikák általános ismertetése. A táblakép-festészet technikai alapjai.
8. Az őskor művészeti technikái a legkorábbi barlangi műalkotásoktól a bronzkorig.
9. Az ókor festészeti technikái a görög művészet előtt.
10. Görög és égei murális művészet.
11. Római festészet. Hellenisztikus előzmények. (Plinius és Vitruvius művei, a provinciák művészetének technikái, a pontata és giornata fogalmának megismerése.)
12. Római falfestészet.
13. Késő római és bizánci festészet. (Mozaik, sinopia, enkausztika, tempera, olaj(?).)
14. Posztbizánci falfestészet.
15. A nyugati romanika falfestészete és épület-színezése.
16. A nyugati gótika festészete.
17. Az itáliai trecento technikái, mint a reneszánsz előzményei. (Cennini festészettechnikai művének alapján.)
18. Az itáliai trecento falkép-technikái.
19. A reneszánsz technikák. (Giornata, kartonok, a festészet megváltozása.)
20. Reneszánsz II.
21. Barokk.
22. Barokk II.
23. Marouflage, vízüvegfestészet, enkausztika.
24. A 19. század murális technikái.
25. Homlokzatfestések, díszítések. Technikák az eklektikától napjainkig.
26. Különleges technikák: sgraffito, vakolat intarzia.
27. Mozaik. A mozaikművészet technikái az ókori Mezopotámiától napjainkig.
28. A modernista és a kortárs murális művészet technikái. Ipari festékek, akrilfestés, szilikon-festék, etil-szilikát festés, szilika-szol stb. A kortárs festészet technikai jellegzetességei.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Legfontosabb az egyetem könyvtárában található szakmai folyóiratok irányított tanulmányozása. A legfrissebb ismeretek a folyóiratokból és az internetről szedhetők össze. Az internet adatait óvatosan kell kezelni.

A powerpoint előadások nagy része már fent van az intraneten.

Könyvek:
Albert Knoepfli és társai.: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken 1-2-3 kötet, Philipp Reclam jun. GmbH, Stuttgart, 1990.
Alix Barbet, La Peinture Romaine, A.P.C. 1994.
H. Béarat és társai kiadása, Roman Wall Painting, Fribourg, 1997.
Bóna István, Falkép-technikák, In. ISIS, 5. 2006.
Bóna István, A restaurátor a homlokzaton, In. ISIS, 7. 2008.
Bóna István, Restaurálás, vagy felújítás? In. Magyar Műemlékvédelem XIV. 2007.
Bóna István, Válogatás az elmúlt évek homlokzat restaurálásaiból, In. Magyar Műemlékvédelem XIV. 2007.
Knut Nikolaus, DuMonts Handbuch der Gemäldekunde, 2003.
Frank Frössel, Vakolat és stukkó, Terc kiadó, 2008.
Helen Howard, Pigments of English Medieval Wall Painting, Archetype Publications, 2003.
Laurie, A. P. The Painer’s Methods and Materials, Dover, N.Y. 1960.
Mora, L. és P. Philippot, P. (1984): Conservation of Wall Paintings, Butterworth, London.
Robert Massey, Formulas for Painters, Watson-Guptill Publications, New York.
Roger Ling, Ancient Mosaics, British Museum Press, 1998.

További alapvető irodalom:
Cennini Cennino: The Craftsman’s Handbook, Dover Publications, New York, 1960.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -