bezárás

Pályázati felhívás kurátori megbízatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az 58. Velencei Képzőművészeti Biennále
Magyar Pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

2015-től a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a Velencei Biennále képzőművészeti és építészeti kiállításainak megrendezése. A múzeum vezetője – a hazai gyakorlatot folytatva – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2019. évi Velencei Képzőművészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a kurátori pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a 2019. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa.

A pályázat tárgya: az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízása.

A pályázat hivatalos megjelenésének helye: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy pályázhat, aki jártas a kortárs képzőművészetben, valamint számottevő kurátori praxissal és kiállításrendezői gyakorlattal rendelkezik. A kurátori poszt egyszemélyes, a kurátori feladat társkurátor nélkül látandó el (Kivéve, ha egy régóta, kizárólag párban dolgozó és ilyen referenciákkal rendelkező kurátorpárosról van szó). A kurátor nem lehet egyúttal kiállító is.

A pályázat beadási határideje: 2018. július 2. (A postai feladás legkésőbbi napja.)

A pályázat beadásának módja: a pályázatot nyomtatott formában, két példányban és DVD-n egy példányban elsőbbségi és ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre: Ludwig Múzeum 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (A borítékra ráírandó: Velencei Biennále pályázat.)

A postai feladás megtörténtéről - regisztráció céljából - a pályázó kurátortól egy e-mailt várunk a következő címre: biennale@ludwigmuseum.hu

A PÁLYÁZATNAK KÖTELEZŐEN TARTALMAZNIA KELL:

 1. A pályázó kurátor, valamint a kiállításon bemutatandó alkotó(k) rövid szakmai életrajzát, amelyben az idegennyelv-ismeret szintjét is meg kell jelölni.
 2. A magyar pavilonban bemutatandó projekt szakmai koncepcióját 6000-10000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.
 3. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép (H.264, mpeg2, mpeg4) formájában.
 4. A kiállítás tervezett katalógusának szakmai koncepcióját és technikai leírását 3000–6000 karakternyi terjedelemben.
 5. Kommunikációs koncepciót (ezen belül ötletet a velencei sajtónapokon osztandó kreatív reklámajándékra).
 6. A projekt költségvetési tervét.
  Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez:
  A projekt költségkerete nem lehet több bruttó 23 millió Ft-nál.
  A költségvetésnek – a letölthető költségterv-űrlap szerinti bontásban – tartalmaznia kell:
  • a.) A kiállítás kivitelezésének teljes költségét (installációs, szakmai anyagok, műszaki, technikai eszközök; új mű esetén: előállítási költség, stb.),
  • b.) A katalógus és a kapcsolódó információs anyagok költségét (szerzők, grafikus, fordító tiszteletdíja, jogdíjak; katalógus, szórólap, molinó, pavilonfeliratok, kommunikációs anyagok nyomdaköltsége stb.),
  • c.) Szállítás (közúton, vízen) és a kapcsolódó biztosítás díja,
  • d.) Útiköltségek (az építés, és bontás idejére a kiállító és a szakma/műszaki stáb részére),
  • e.) Szállásköltség (az építés és bontás idejére a kiállító és a szakmai/műszaki stáb részére),
  • f.) A kiállítást építésében/bontásában közreműködő Ludwig Múzeum műszaki stábjának napidíja,
  • g.) A kurátor és a kiállító művész tiszteletdíja,
  • h.) Előre nem látható költségek fedezetére biztosított keretösszeg (a költségkeret 5 %-a).
  A napidíj kivételével valamennyi kiadás csak dologi költségként tervezhető. Eszköz bérlés csak nagyon indokolt esetben tervezhető.
  A pavilon működtetésének költségeit (közüzemi díjak, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.), valamint a kapcsolódó kommunikáció költségeit nem kell tervezni, kivéve, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltér a szokásostól.
  A költségvetési terv a Velencei Biennále Iroda által kerül véglegesítésre, és nemzeti biztos hagyja jóvá az eredményhirdetést követő 60 napon belül.
 7. A megvalósítás ütemezését különös tekintettel az előkészítési munkálatokra, a kiutazásokra, az építési időszakra, esetleges karbantartásra és a bontásra.
 8. Az aláírt nyilatkozati űrlapot, melynek tartalma:
  a.) A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy
  - a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,
  - a pályázat kiírója a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján, valamint szakkönyvtárában – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – az eredményhirdetést követően nyilvánossá tegye,
  - nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.
  b.) Valamennyi kiállító (közreműködő alkotó) írásbeli hozzájárulása műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.
  c.) A pályázó és a kiállítók személyes elérhetőségei (lakcím, telefon, e-mail). Kérjük, hogy ezt külön fájlban tegye föl a DVD-re.
  A nyilatkozati űrlap letölthető a mellékletből, vagy a 8. pontban találhatón linken keresztül.
  A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK FELTÉTELEI:

 1. A postára adás előírt dátumának való megfelelés.
 2. Valamennyi szükséges melléklet és a nyilatkozat megléte az előírt formában (kinyomtatva és elektronikus adathordozón).
  Amennyiben a pályázat kiírója a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem minden pontban felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 2 napos határidővel elektronikus levél útján hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

ELBÍRÁLÁS, DÖNTÉS

A pályázatot szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:

Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Velencei Biennále Irodája vezetője,
Dr. Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója (a zsűri elnöke),
Petrányi Zsolt művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője, 2006-2010 között a Velencei Biennále Magyar Pavilonja nemzeti biztosa, a 2003. és 2017. évi Velencei Képzőművészeti Biennále magyar kiállításának kurátora,
Sturcz János művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az 1999. évi Velencei Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa,
Timotei Nădășan képzőművész, a kolozsvári IDEA Art + Society magazin alapítója és főszerkesztője,
Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgató-helyettese.

A zsűri a beérkezett pályázatok áttekintése után zártkörű prezentáción hallgatja meg a pályázókat. A prezentációt július 16-a és 19-e közötti időpontban tervezzük megtartani.

A zsűri fenntartja azt a jogot, hogy a prezentációra kizárólag azokat a pályázókat hívja be, akiknek a pályázatát szakmai szempontból a Velencei Biennále kontextusában nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg, és technikai-pénzügyi szempontból is megvalósíthatónak tartja.

Az elbírálás során kiemelt szempont a koncepció szakmai színvonala, a bemutatási mód invenciózussága valamint a kiállítás fenntarthatósága.

A prezentáción csak olyan pályázó vehet rész, aki az esetlegesen szükséges hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívást követő két munkanapon belül eleget tett.

Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2018. július 30.

A nyertes kihirdetésére a döntést követő két munkanapon belül kerül sor a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázat rövid ismertetése és értékelése, illetve a további pályázók neve, pályázatuk címe.

A pályázat kiírója az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt. Az eredményhirdetést követő hét munkanapon belül valamennyi benyújtott pályázati anyag – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – felkerül a múzeum honlapjára.

A pályázat nyertes kurátorával és a kiállítóval a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum megbízási illetve felhasználási szerződést köt. A kiállítást a nyertes kurátori koncepció alapján a múzeum valósítja meg. Projektvezető: a Velencei Biennále Iroda vezetője.

A kiállítás végeztével egy, a kiállító művész munkásságát reprezentáló mű – az eddigi gyakorlatot folytatva, adományként – a Ludwig Múzeum gyűjteményébe kerül.

Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – az eredményhirdetést követő két hónap elteltével nem halad előre, vagy a megvalósítás tényleges költségei előreláthatóan túllépik a meghatározott költségkeretet és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni.

Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a zsűri határozatait kell alkalmazni.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennále időpontja: 2019. május 11 – november 24. Preview: május 8-10.

Főkurátora: Ralp Rugoff, aki a pályázat kiírásnak időpontjában még nem hirdette meg a központi kiállítás programját.

A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait.

A magyar pavilon alaprajza, prezentációja és műszaki leírása a múzeum honlapján érhető el.

A Magyar Pavilon elmúlt időszakának kiállításairól itt lehet tájékozódni: www.ludwigmuseum.hu/velencei-biennale/magyar-reszvetel-velencei-biennalen/2002-2017

További kontakt: biennale@ludwigmuseum.hu

Budapest, 2018. május 9.

Dr. Fabényi Julia a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója,

a 2019. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa

Csatolmány

nyilatkozati_urlap_2019 (.docx, 13.87 KB)
palyazati_koltsegkalkulacio2019 (.xlsx, 11.58 KB)

www.ludwigmuseum.hu

Pályázat

PÁLYÁZAT – MKE Üzemeltetési Osztály Gondnok munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

2019. május 21.

Kollégiumi felvételi pályázat

Leadási határidő: 2019. június 24-én, hétfőn 15:00 óráig

2019. május 16.

STALKER – A FRANKO B WORKSHOP

22 JULY - 2 AUGUST 2019
Candidates must send applications by 26th May 2019

2019. május 15.

Megjelent az Új Nemzeti Kiválósági Program 2019/20 tanévre kiírt Ösztöndíjpályázata

Pályázat benyújtási határideje: 2019. június 6.

2019. május 08.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

2019. május 06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik...

2019. május 01.

VIGYÁZAT! PÁLYÁZAT!

Bodri Pincészet logó és kisarculati pályázat
Pályaművek leadása: 2019. április 15. - május 31. között.

2019. április 17.

In memoriam Paul Klee

beérkezési határidő: július 7. éjfél

2019. április 11.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

Art Quake

University of Arts in Belgrade
SUMMER ART SCHOOL 2019
July 7-14

2019. április 02.

Pályázati Felhívás – Esterházy ART AWARD 2019

2019. június 10.  – Online pályázás zárónapja

2019. március 20.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.