bezárás

Az MKE pályázatot hirdet Kollégiumigazgató beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Kollégiumigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Budapest, 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: felelős a Kollégium működéséért; A kollégium napi működésével kapcsolatos adminisztratív és vezetői feladatok ellátása; Hallgatói nyilvántartások naprakész vezetése; A hallgatók által fizetendő díjak előírása a Neptun rendszerében; gondoskodik a Kollégiumban a jogszabályok, az Egyetemi szabályzatok, különösen a Kollégiumi Szabályzat és a Házirend betartásáról, valamint az Egyetem testületeinek Kollégiumot érintő határozatainak végrehajtásáról; irányítja és ellenőrzi a Kollégiumban a munka-, tűz- és vagyonvédelmet, gondoskodik a közegészségügyi előírások betartatásáról; közreműködik a Kollégiumot érintő szabályzatok kidolgozásában, az önálló hatáskörét meghaladó döntések előkészítésében; képviseli a Kollégiumot az egyetemi testületek és vezetők előtt, továbbá az Egyetemen kívül; véleményt nyilvánít és javaslataival döntéseket kezdeményezhet a Kollégiumot érintő kérdésekben; a Kollégium költségvetése és a Gazdálkodási Szabályzat rendelkezései alapján javaslatot tesz a pénzügyi keretek felhasználására; szervezi, irányítja és ellenőrzi a Kollégium bevételszerző tevékenységét; javaslatot tesz a kollégiumi férőhelyek kategóriába sorolására, a Kollégium infrastrukturális fejlesztésére; az Egyetem belső szabályzataiban foglaltak szerint közreműködik a kollégiumi felvételi eljárás lebonyolításában; a hallgatók kollégiumi tagsági jogviszonyához, a kollégium működéséhez kapcsolódóan fegyelmi, ellenőrzési, engedélyezési, méltányossági jogkört gyakorol; a Kollégiumban foglalkoztatottak felett - a rektor által átruházott hatáskörben - munkairányítói jogkört gyakorol; javaslatot tesz a Kollégium humánerőforrás-fejlesztésére; gondoskodik a Kollégiumban dolgozók megfelelő munkakörülményeiről; együttműködik az Egyetem más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal; segíti a Kollégiumi Hallgatói Bizottság működését, a KHB ülésein javaslattételi és véleményezési joggal részt vehet, a KHB működésével kapcsolatos bármely kérdésben tájékoztatást kérhet; jogosult felfüggeszteni a HÖK/KHB minden olyan döntésének, illetve határozatának a végrehajtását, amely jogszabályt sért vagy az Egyetem / Kollégium belső szabályzatába ütközik; építi a Kollégium külső kapcsolatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Legalább 2 év vezetői tapasztalat;
 • Magas szintű MS Office ismeret; Neptun, egységes tanulmányi rendszer kezelésében való jártasság;
 • Az intézménnyel fennálló, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg létesített, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatási intézmény fenntartásában működő kollégiumban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5-10 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata;
 • motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása;
 • az eddigi vezetői tapasztalat hitelt érdemlő igazolása;
 • a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai, vezetői koncepció;
 • a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai, vezetői koncepció;
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít;
 • minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kis Nóra jogi referens nyújt, a e-mail címen,vagy a +3616662561 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1930/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Kollégiumigazgató.

vagy

 • Személyesen: MKE Rektori és Kancellári Titkárságán Simon Gyöngyinek munkaidőben történő leadással., Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. A kancellár a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

kozigallas.gov.hu

Pályázat

VIGYÁZAT! PÁLYÁZAT!

Bodri Pincészet logó és kisarculati pályázat
Pályaművek leadása: 2019. április 15. - május 31. között.

2019. április 17.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Jogi és Humánpolitikai Osztálys Munkaügyi előadó munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 2.

2019. április 16.

Szombathelyi Osztrák–Magyar Nyári Egyetem

Jelentkezési határidő: 2019. május 20.

2019. április 15.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Gazdasági Osztály Pénzügyi-számviteli munkatárs

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

2019. április 15.

In memoriam Paul Klee

beérkezési határidő: július 7. éjfél

2019. április 11.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

Art Quake

University of Arts in Belgrade
SUMMER ART SCHOOL 2019
July 7-14

2019. április 02.

Pályázati Felhívás – Esterházy ART AWARD 2019

2019. június 10.  – Online pályázás zárónapja

2019. március 20.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.