bezárás

Az MKE pályázatot hirdet Tanárképző Tanszék Egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanárképző Tanszék


Egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása); megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás - és kutatásszervezési tevékenység idegen nyelven is; a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat; önálló részvétel a művészeti vagy tudományos közéletben, rendszeres publikációs, művészeti, kiállítói, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen nyelven is; tantárgyi program kidolgozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Rendelkezzék doktori fokozattal;
 • Az Egyetem tanársegédjeként, szakoktatójaként, vagy más felsőoktatási intézményben, művészeti szakgimnáziumban, művelődési intézménynél eltöltött legalább négyéves művészetoktató, vizuális nevelő munka vagy legalább öt éves szakmailag eredetinek elismert alkotó- és kiállító tevékenység;
 • Az oktatott művészeti ág egyes műfajainak, technikáinak kifejezési formáinak átfogó ismerete, a színvonalas oktatáshoz, gyakorlatok, szemináriumok rendszeres vezetéséhez szükséges felkészültség, idegen nyelven is;
 • A szakterület által megkívánt mélységű művészeti ismeretek;
 • Művészetpedagógiai-pszichológiai ismeretek és képesség, hallgatók előtti tekintély, korrekciós, elemző- és értékelő készség, módszertani kiforrottság;
 • Az Egyetem képzési céljai érdekében magas fokú rendszerező-szervező képesség, szakmai együttműködési hajlam;
 • Egyéni értékrend kialakítása;
 • Önálló részvétel a művészeti vagy tudományos közéletben, rendszeres publikációs, művészeti, kiállítói, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen nyelven is;
 • Tantárgyi program kidolgozására való képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
 • Végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok másolata;
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása;
 • Az oktató munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció;
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék;
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik;
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról;
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít;
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodolai-Marcsek Marianna nyújt, a emailen,vagy a 3616662560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/2018.11.21.-4 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi adjunktus.

vagy

 • Elektronikus úton Dr. Bodolai-Marcsek Marianna részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a rektor által felkért egyetemi adjunktusi véleményező testület formai és tartalmi szempontból értékeli. A benyújtott pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. Döntését megküldi a rektornak. A rektor a szenátus véleményének mérlegelésével dönt az oktatói megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mke.hu/ honlapon szerezhet.

kozigallas.gov.hu

Pályázat

PÁLYÁZAT ‒ MKE Üzemeltetési Osztály Beszerzési ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.
Elbírálás határideje: 2019.03.18.

2019. február 15.

PÁLYÁZAT ‒ Munkaügyi előadó beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.
Elbírálás határideje: 2019.03.18.

2019. február 15.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Üzemeltetési Osztály Gondnok munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. február 19.

2019. február 04.

FUNDAMENTA – AMADEUS PLAKÁTPÁLYÁZAT | Budapest 2019

Beadási határidő: 2019. február 26.

2019. január 30.

KÉPZÉSI CÉLÚ ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT

A MKE pályázatot hirdet a 2018/19-es tanév tavaszi félévében képzési célú mobilitásra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint...

2019. január 24.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.

MKE és az MNB együttműködésével közös kurzus indul - Kortárs művészet és befektetés

Jelentkezési határidő: 2019. február 18

2018. szeptember 27.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.