bezárás

PÁLYÁZAT ‒ Belső ellenőrzési vezető munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
belső ellenőrzési vezető

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített feladatok ellátása, különösen 

 • a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése;
 • a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése;
 • javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 • szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése az Egyetem egészére vonatkozóan, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása;
 • ellenőrzések lefolytatása a szervezeten belül, illetve a középirányítási hatáskörébe tartozó intézményeknél;
 • tanácsadó tevékenység;
 • adminisztráció, dokumentumok kezelése, nyilvántartások vezetése;
 • részvétel az éves ellenőrzési terv elkészítésében, kockázat feltérképezési és elemzési folyamatokban, az éves ellenőrzési jelentés elkészítésében, továbbá a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló beszámoló elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. §-ban foglalt képesítés, szakmai gyakorlat
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 70. § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásba vétel megléte
 • Magas szintű elemző és szintetizáló képesség
 • Nagyfokú önállóság
 • Kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetést érintő jogszabályok ismerete,
 • költségvetési szervnél belső ellenőrzési vezetőként szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A vezetői beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. február 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. Az Nftv. 75.§ (4) bek. b) pontja értelmében  a belső ellenőrzési vezető megbízásának és a megbízása visszavonásának jogát a fenntartó előzetes egyetértésével a kancellár gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: Beadási határidőt követő 30 nap (2019. március 11.)
Közigálláson történő publikálás időpontja: 2019. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2019. január 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Pályázat

Collegium Hungaricum

Pályázati határidő: 2019. március 28. csütörtök, 23.00 óra

2019. március 07.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Pályázati határidő: 2019. március 28.csütörtök,23.00 óra

2019. március 07.

IDŐ/KÉP – Fiatal művészek tavaszi tárlata

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25. 17 óráig

2019. március 06.

MKE Gazdasági Osztály ‒Számviteli munkatárs

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 21.

2019. március 06.

Fundamenta-Amadeus ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT Budapest 2019

Beadási határidő: 2019. március 25. (hétfő) 10-16 óra

2019. február 25.

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

A portfólió és az írásos anyag beadása: 2019. április 2-án (kedd) 15 óráig
A szakmai munkák beadása: 2019. április 10-én (szerda) 10-16 óra között

2019. január 23.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.