bezárás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a Velencei Biennále képzőművészeti és építészeti kiállításainak megrendezése. A múzeum vezetője – az eddigi hazai gyakorlatot folytatva – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2021. évi Velencei Képzőművészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a kurátori pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

 

A pályázat kiírója: Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a 2021. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa.

A pályázat tárgya: az 59. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízása.

A pályázat hivatalos megjelenésének helyea Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy pályázhat, aki jártas a kortárs képzőművészetben, valamint számottevő kurátori praxissal és kiállításrendezői gyakorlattal rendelkezik. A kurátori poszt egyszemélyes, a kurátori feladat társkurátor nélkül látandó el (Kivéve, ha egy régóta, kizárólag párban dolgozó és ilyen referenciákkal rendelkező kurátorpárosról van szó). A kurátor nem lehet egyúttal kiállító is.

A pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 30. (A postai feladás legkésőbbi napja).

A pályázat beadásának módja: a pályázatot nyomtatott formában, egy példányban és pendrive-on (vagy DVD-n) egy példányban elsőbbségi és ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre: Ludwig Múzeum 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (A borítékra ráírandó: Velencei Biennále pályázat.)

A postai feladás megtörténtéről - regisztráció céljából - a pályázó kurátortól egy e-mailt várunk a következő címre: 

.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

1. A pályázó kurátor, valamint a kiállításon bemutatandó alkotó(k) rövid szakmai életrajzát, amelyben az idegennyelv-ismeret szintjét is meg kell jelölni.

2. A magyar pavilonban bemutatandó projekt szakmai koncepcióját 6000-10000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.

3. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép (H.264, mpeg2, mpeg4) formájában.

4. A kiállítás tervezett katalógusának szakmai koncepcióját és technikai leírását 3000–6000 karakternyi terjedelemben.

5. Kommunikációs koncepciót

(ezen belül ötletet a velencei sajtónapokon osztandó kreatív reklámajándékra).

6. A projekt költségvetési tervét.

Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez:

A projekt költségkerete nem lehet több bruttó 23 millió Ft-nál.  

A költségvetésnek – a letölthető költségterv-űrlap szerinti bontásban – tartalmaznia kell:

a.)  A kiállítás kivitelezésének teljes költségét (installációs, szakmai anyagok, műszaki, technikai eszközök; új mű esetén: előállítási költség, stb.),

b.) A katalógus és a kapcsolódó információs anyagok költségét (szerzők, grafikus, fordító tiszteletdíja, jogdíjak; katalógus, szórólap, molinó, pavilonfeliratok, kommunikációs anyagok nyomdaköltsége stb.),

c.) Szállítás (közúton, vízen) és a kapcsolódó biztosítás díja,

d.) Útiköltségek (az építés, és bontás idejére a kiállító és a szakma/műszaki stáb részére),

e.) Szállásköltség (az építés és bontás idejére a kiállító és a szakmai/műszaki stáb részére),

f.) A kiállítást építésében/bontásában közreműködő Ludwig Múzeum műszaki stábjának napidíja,

g.) A kurátor és a kiállító művész tiszteletdíja,

h.) Előre nem látható költségek fedezetére biztosított keretösszeg (a költségkeret 5 %-a).

A napidíj kivételével valamennyi kiadás csak dologi költségként tervezhető. Eszközbérlés csak nagyon indokolt esetben tervezhető.

A pavilon működtetésének költségeit (közüzemi díjak, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.), valamint a kapcsolódó kommunikáció költségeit nem kell tervezni, kivéve, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltér a szokásostól.  

A költségvetési terv a Velencei Biennále Iroda által kerül véglegesítésre, és nemzeti biztos hagyja jóvá 2020- belül.

7. A megvalósítás ütemezését különös tekintettel az előkészítési munkálatokra, a kiutazásokra, az építési időszakra, esetleges karbantartásra és a bontásra.

8.  Az aláírt nyilatkozati űrlapot, melynek tartalma:

a.)  A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy

- a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,

- a pályázat kiírója a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján, valamint szakkönyvtárában – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – az eredményhirdetést követően nyilvánossá tegye,

- nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.

b.) Valamennyi kiállító (közreműködő alkotó) írásbeli hozzájárulása műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.

c.) A pályázó és a kiállítók személyes elérhetőségei (lakcím, telefon, e-mail). Kérjük, hogy ezt külön fájlban tegye föl az elektronikus adathordozóra.

nyilatkozati űrlap letölthető a múzeum honlapján közzétett felhíváson belüli linken keresztül.

A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.
 

A pályázat érvényességének feltételei:

a.) A postára adás előírt dátumának való megfelelés.

b.) Valamennyi szükséges melléklet és a nyilatkozat megléte az előírt formában (kinyomtatva és elektronikus adathordozón).

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem minden pontban felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 2 napos határidővel elektronikus levél útján hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

 

Elbírálás, döntés:

A pályázatot szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:

Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Velencei Biennále Irodája vezetője,

Dr. Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója (a zsűri elnöke),

Lovas Ilona képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja,

Sturcz János művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az 1999. évi Velencei Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa,

Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész, a Budapest Galéria főosztályvezetője, a 2019. évi Velencei Képzőművészeti Biennále magyar kiállításának kurátora,

Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgató-helyettese.

 

A zsűri a beérkezett pályázatok áttekintése után zártkörű prezentáción hallgatja meg a pályázókat. A prezentációt 2020. június 22-25. közötti időpontban tervezzük megtartani. 

A zsűri fenntartja azt a jogot, hogy a prezentációra kizárólag azokat a pályázókat hívja be, akiknek a pályázatát szakmai szempontból a Velencei Biennále kontextusában nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg, és technikai-pénzügyi szempontból is megvalósíthatónak tartja...

Az elbírálás során kiemelt szempont a koncepció szakmai színvonala, a bemutatási mód invenciózussága valamint a kiállítás fenntarthatósága.

A prezentáción csak olyan pályázó vehet rész, aki az esetlegesen szükséges hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívást követő két munkanapon belül eleget tett.

A prezentációk alapján a zsűri egy második fordulóra hívhatja meg a legjobbnak talált, de továbbfejlesztést igénylő pályázatot benyújtókat.

Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja (amennyiben nincs második forduló): 2020. június 30.

A nyertes kihirdetésére a döntést követő két munkanapon belül kerül sor a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázat rövid ismertetése és értékelése, illetve a további pályázók neve, pályázatuk címe.

A pályázat kiírója az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt.  Az eredményhirdetést követő hét munkanapon belül valamennyi benyújtott pályázati anyag – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – felkerül a múzeum honlapjára.

A pályázat nyertes kurátorával és a kiállítóval a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum megbízási illetve felhasználási szerződést köt. A kiállítást a nyertes kurátori koncepció alapján a múzeum valósítja meg. Projektvezető: a Velencei Biennále Iroda vezetője.

A kiállítás végeztével egy, a kiállító művész munkásságát reprezentáló mű – az eddigi gyakorlatot folytatva, adományként – a Ludwig Múzeum gyűjteményébe kerül.

Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – az eredményhirdetést követő két hónap elteltével nem halad előre, vagy a megvalósítás tényleges költségei előreláthatóan túllépik a meghatározott költségkeretet és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni.

Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a zsűri határozatait kell alkalmazni.

 

Tájékoztató adatok:

Az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále 2021. május közepétől november végéig fogják megrendezni. (A pontos időpontot a Biennále még nem tűzte ki).

Főkurátora: Cecilia Alemani, aki a pályázat kiírásnak időpontjában még nem hirdette meg a központi kiállítás programját.

A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále mint kiállítástípus sajátosságait és a Magyar Pavilon kiállítótermi adottságait.

A magyar pavilon alaprajzaprezentációja és műszaki leírása a múzeum honlapján érhető el.

A Magyar Pavilon elmúlt időszakának kiállításairól ITT lehet tájékozódni. 

További kontakt: 

 

Budapest, 2020.február 13.

Dr. Fabényi Julia
a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója,

a 2021. évi Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále nemzeti biztosa

Csatolmány

nyilatkozati_urlap_2021.docx14.04 KB
muszaki_informaciok_2020.docx14.05 KB
palyazati_koltsegkalkulacio_2021.xlsx11.63 KB

/www.ludwigmuseum.hu/

 

Pályázat

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT

Pályázni 2020. november 26. és december 10. között lehet

2020. november 26.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

2020. november 25.

Német Nagykövetség évente kulturális projekteket szponzorál

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Alkotóházi ösztöndíj Párizsba

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Klikk!

2020. november 8. - 2020. december 12.

2020. november 19.

Álláslehetőség

Szőke Gábor Miklós műtermébe keresünk szobrászokat

2020. november 19.

2021. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

Pályázat leadásának határideje: 2021. január 15.

2020. november 18.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

pályázati határidő: 2021. március 04., csütörtök 23.00 óra.

2020. november 12.

Collegium Hungaricum

pályázati határidő: 2021. január 14., csütörtök 23.00 óra

2020. november 12.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály takarító munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály villanyszerelő munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. november 30.

2020. november 05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A Fővárosi Nagycirkusz arculatának megújítására

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15. (beérkezési határidő).

2020. november 04.

PÁLYÁZAT – Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 05.

2020. november 02.