bezárás

PÁLYÁZAT – jogi és humánpolitikai osztályvezető-helyettes beosztás ellátására.

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Képzőművészeti Egyetem
jogi és humánpolitikai osztályvezető-helyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített és a szervezeti egység ügyrendjébe foglalt vonatkozó feladatok ellátása, abban közreműködés, különösen

 • az Egyetem igazgatási és ügyviteli feladatainak ellátása;
 • a Szenátus és a Konzisztórium titkársági feladatainak ellátása, az ülések előkészítése;
 • a szenátusi döntések végrehajtásában való közreműködés;
 • közreműködés az egyetemi szervezeti egységek és hatóságok, illetve közigazgatási szervek közötti kapcsolattartásban, ügyintézésben;
 • nem uniós forrásból finanszírozott pályázati anyagok előkészítése, közreműködés a pályázati beszámoló összeállításában és benyújtásában;
 • közreműködés a szabályzatok és utasítások elkészítésében;
 • szerződések előkészítése és véleményezése;
 • szerződések jogi ellenjegyzése;
 • szabályzatok és utasítások előkészítése, naprakészen tartása és nyilvántartása;
 • az egyetemi vezetők, testületek, valamint az egyetemi szervezeti egységek munkájának jogi támogatása;
 • perképviseleti feladatok ellátása;
 • az Egyetem ügyirat-kezelési rendszerének kialakítása és üzemeltetése, az irányítása alá tartozó, ügyiratkezeléssel foglalkozó szervezeti egység vezetése;
 • személyügyi pályázatok előkészítése;
 • a Hallgatói Önkormányzat működésének támogatása;
 • ellátja az Egyetem humánpolitikai feladatait, naprakészen vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, biztosítja az adatszolgáltatásokat;
 • Egyetem HR stratégiájának kidolgozása, karbantartása, és az illetékes vezetőkkel együttműködve részvétel annak végrehajtásában;
 • Egyetem humánerőforrással kapcsolatos, személyzeti politikájának végrehajtása, a rektor és a kancellár támogatása az emberi erőforrással kapcsolatos feladataik ellátásában;
 • a jogi és humánpolitikai osztályvezető távolléte, érintettsége, akadályoztatása vagy a tisztség átmeneti betöltetlensége esetén az osztályvezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Jogi egyetemi végzettség,
 • Állami felsőoktatási intézményben szerzett legalább 1 éves jogi szakmai tapasztalat,
 • Állami felsőoktatási intézményben humánpolitikai területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Egy világnyelv középfokú ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Művészeti felsőoktatási intézményben szerzett legalább 1 éves jogi tapasztalat,
 • közbeszerzési referens OKJ végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó vezetői elképzelések körében a motiváció, és vezetői program bemutatása,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 19. 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: jogi és humánpolitikai osztályvezető-helyettes, MKE/499/2020      .
 • Személyesen: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jogi- és Humánpolitikai Osztályán (Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.) zárt borítékban történő leadással. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: jogi és humánpolitikai osztályvezető-helyettes, MKE/499/2020         .
 • Elektronikus úton: Sárik Zoltán kancellárnak címezve, az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. A tárgyba kérjük feltüntetni: jogi és humánpolitikai osztályvezető-helyettes, MKE/499/2020       .
 • További információ kérhető: Dr. Molnár Péter, jogi és humánpolitikai osztályvezetőtől (e-mail: molnar.peter@mke.hu;  tel.: +36 1 666 2561).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A pályázatok rangsorolásáról a Szenátus dönt. A kancellár a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. Április 2.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2020. március 4.     

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

PÁLYÁZAT – Minőségügyi felelős munkáját segítő ügyviteli alkalmazott munkakör ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 22.

2020. április 07.

Virtuális építészettörténeti konferencia élő közvetítéssel

Esemény kezdete: 2020.04.30. 17:30
Esemény vége: 2020.05.02. 04:30

2020. április 07.

FELHÍVÁS – Művészet és játék

Pályázni online lehet a www.alkotomuveszet.huweboldalon keresztül, május 17-ig.

2020. április 07.

MKE DLA képzés 2019/2020 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne:MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. március 24-től távoktatásban megvalósuló program

2020. április 07.

Építészet és irodalom - Polaroid poézis (élő közvetítés)

2020. április 17., péntek, 15:00–15:30
Facebook online közvetítés
Szervező: BORD Építész Stúdió / BORD

2020. április 06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Budapest arculati koncepció fejlesztésére

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 28.

2020. április 02.

tranzitblog.hu felhívás: Meg nem valósult művek 3.0

Beküldési határidők: 2020. március 25., április 1., április 8., április 15.

2020. március 31.

Jelentkezési felhívás szlovák állami ösztöndíjprogramra

határidő: 2020. április 30.

2020. március 30.

LIFE FRAMER PHOTOGRAPHY PRIZE

2020. március 26.

Legyen a mecénásunk!

Adója civil szervezeteknek felajánlható 1%-ával járuljon hozzá a magyar képzőművészeti oktatás sikeréhez!

2020. március 23.

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March the classes are online

2020. március 12.