bezárás

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

A pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-20
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programjáról szóló 1686/2018. (XII.17.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása olyan támogatási rendszer működtetésével, amely megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is.
A 2019-2020. évi cselekvési program I. 3. pontja alapján: "Ösztöndíjtípusú támogatással segíteni kell a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalokat egyedi fejlesztéssel, beleértve a neves külföldi felsőoktatási intézményekben tanuló kiváló fiatalokat, speciális program megvalósításával."

1. A pályázat célja
1.1. A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 155 537 000 Ft, azaz százötvenötmillió-ötszázharminchétezer forint ("A1" és "A2" komponens: 55 537 000 Ft, "B" komponens: 50 000 000 Ft, "C" komponens: 50 000 000 Ft) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

3.3. A pályázaton az "A1" komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

3.4. A pályázaton az "A2", "B" és "C" komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. "A1" komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

4.2. "A2" komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező1 hazai és határon túli tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
1 A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül az alábbiak egyikében folytat tanulmányokat:
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakgimnázium,
- szakiskola,
- készségfejlesztő iskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

4.3. "B" komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, vagy tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel.
Doktori képzést folytató pályázó esetében a kutatás a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli, extra kutatási tevékenység kell, hogy legyen!

4.4. "C" komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. A "C" komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.
Külföldi felsőoktatási intézményben (Campus Mundi program keretében) folyó részképzésre, szakmai gyakorlatra, tanulmányútra támogatás nem igényelhető.
"A1", "A2" és "C" komponens esetében az alábbi tehetségterületeken kiemelkedő fiatalok pályázhatnak:
- logikai-matematikai
- természeti
- nyelvészeti
- testi-kinesztetikus
- térbeli-vizuális
- zenei
- interperszonális
- intraperszonális

"B" komponens esetében az alábbi tudományágak közül választhatnak a Pályázók:
- Agrártudományok
- Bölcsészettudományok
- Hittudomány
- Műszaki tudományok
- Művészetek
- Orvostudományok
- Társadalomtudományok
- Természettudományok

4.5. Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:
- "A1", "A2" és "C" komponens:
- Utazás költségei
- Szállás, lakhatás költségei
- Önfenntartás (étkezés)
- Oktatás, továbbképzés költségei (részvételi díj, vizsgadíj)
- Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
- A tehetségterülethez kapcsolódó beszerzések (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
- Egyéb költségek (nevezési díj, biztosítás, hétköznapi viseletre nem alkalmas sportmez, speciális cipő, jelmezszerű fellépő ruha, nyomdai/publikációs költségek)

Önfenntartás költségeire az igényelt támogatás legfeljebb 10%-a fordítható!
- "B" komponens:
- Tudományos kutatómunkához kapcsolódó utazás költségei
- Tudományos kutatómunkához kapcsolódó szállás költségei - Tudományos kutatómunkához kapcsolódó beszerzések (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
- Egyéb költségek (konferencia részvételi díj, biztosítás, nyomdai/publikációs költségek)

4.6. Az ösztöndíj nem igényelhető:
az Európai Gazdasági Térség (EGT) felsőoktatási intézményében folyó, Magyarországon elismert felsőfokú végzettséget adó tanulmányok tandíj költségére;
a 2011. évi CCIV. Tv. 46. § (1) c) pontja szerinti önköltséges hallgatók tandíjára;
az Erasmus+ és a Campus Mundi programban részt vevő fiatalok utazási, szállás és egyéb (megélhetési, tandíj stb.) költségeinek támogatására;

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 8-35 éves tehetséges magánszemélyek:
- "A1" komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók.

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 8. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 12. életévét.
- "A2" komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező2 hazai és határon túli tanulók.

2 A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül az alábbiak egyikében folytat tanulmányokat:
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakgimnázium,
- szakiskola,
- készségfejlesztő iskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 12. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 25. életévét, vagy legkésőbb a pályázat beadásának napján tölti be.
- "B" komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó
- Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar hallgatók,
vagy
- magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők.

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 18. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 35. életévét, vagy legkésőbb a pályázat beadásának napján tölti be.
- "C" komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek.

A "C" komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.

FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte a 16. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 35. életévét, vagy legkésőbb a pályázat beadásának napján tölti be.
A pályázat beadásának feltétele, hogy a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztrációval rendelkezzen.

FIGYELEM! Kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén is a Pályázó személyt szükséges regisztrálni.

FIGYELEM! A magyar állampolgársággal nem rendelkező pályázók esetében a magyar nemzetiséget igazolni szükséges. A magyar nemzetiség igazolásához csatolni szükséges:
- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti Magyar igazolvány 1-2. oldalának másolata, vagy
- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, vagy
ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok" elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státusznak kell megfelelnie a Pályázóknak:
- Természetes személy

5.2. Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki:
- a Tehetségek Magyarországa vagy a CEEPUS csereprogram keretében vagy Magyar Alkotóművészeti (MANK) ösztöndíjban részesül,
- részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban,
- az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjban részesül a 2020/2021. tanévben
- aki a 2014-2020-as programozási időszakban támogatott felsőoktatási projektek ugyanazon szakmai tevékenységeire ugyanabból a célból már egyedi juttatásban részesült,
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. július 1. és 2021. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a pályázók szakmai programjukba 2020. szeptember 1. napját megelőzően nem tervezhetnek rendezvényt, csoportos programot, külföldi utazást.
A fenti előírás a határon túli pályázókra is irányadó azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az országuk jogrendje szigorúbb feltételeket határoz meg, úgy annak megfelelően tervezzék meg szakmai tevékenységüket.

FIGYELEM! A pályázatban vállalt/tervezett tevékenységeknek a támogatási időszakban kell megvalósulnia és csak azok a költségek számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.
Nem tervezhető olyan tevékenység, melynek költségei a támogatási időszakot terhelik, de a megvalósulás ideje támogatási időszakon kívüli.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 30. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2020. június 30-án - 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), azokat a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a Támogató által megadott végső benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat az EPER-ben adható be, használatához segítséget nyújt a http://www.emet.gov.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírás és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).

Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.

9.1. Pályázati dokumentáció
A Pályázati Kiírás és Útmutató megjelenik a Támogatáskezelő honlapján, amelyeknek címe: http://www.emet.gov.hu
A Pályázati Kiírás és Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

9.2. Kötelező regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges az EPER-ben, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt hazai pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével).
Amennyiben már regisztrált az EPER-ben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a "Saját adatok" menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellenőrizni. Amennyiben a megadott adataiban változás történt és annak módosítása szükséges az EPER-ben, kérjük, végezze el a módosításokat, majd a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát a 9.2.2. pontokban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni a Támogatáskezelő címére.
Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük, használja az "Elfelejtett jelszó" menüpontot.
9.2.1. Regisztráció menete
A regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Lépjen a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalra, majd kattintson a Regisztráció nyomógombra.

Jelen Pályázati Kiírásra kizárólag természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, tehát válassza a "Személy regisztráció" gombot.

/www.pafi.hu/_pafi/

Pályázat

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT

Pályázni 2020. november 26. és december 10. között lehet

2020. november 26.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

2020. november 25.

Német Nagykövetség évente kulturális projekteket szponzorál

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Alkotóházi ösztöndíj Párizsba

Pályázati határidő: 2020. november 30.

2020. november 24.

Klikk!

2020. november 8. - 2020. december 12.

2020. november 19.

Álláslehetőség

Szőke Gábor Miklós műtermébe keresünk szobrászokat

2020. november 19.

2021. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

Pályázat leadásának határideje: 2021. január 15.

2020. november 18.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

pályázati határidő: 2021. március 04., csütörtök 23.00 óra.

2020. november 12.

Collegium Hungaricum

pályázati határidő: 2021. január 14., csütörtök 23.00 óra

2020. november 12.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály takarító munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály villanyszerelő munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. november 30.

2020. november 05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A Fővárosi Nagycirkusz arculatának megújítására

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15. (beérkezési határidő).

2020. november 04.

PÁLYÁZAT – Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 05.

2020. november 02.