bezárás

PÁLYÁZAT – Tanárképző Központ főigazgató munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 29.1 vé XXXIII. törvény 20/A §alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanárképző Központ
főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlanidejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2025. szeptember 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 0621Budapest, Andrássy tú 69-71.

A munkakörbe tartozó,illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen, de nem kizárólag: biztosítja a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését; koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének
 olyamatát, és szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot; nyomon követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez; pedagógus-továbbképzésben történő részvétel, annak koordinációja; ellátja az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégiummal kapcsolatos szakmai fenntartói feladatokat; a Kancellári Hivatal vezetőjének irányításával elvégzi a
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, jogi, üzemeltetési irányítási feladatainak koordinációját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, pedagógus szakképzettség és jogi egyetemi diploma,
 • Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • intézményfenntartói tapasztalat,
 • gyakorlati oktatás képzés szerevezésében szerzett szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • a pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • a vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, és az azt igazoló okiratok másolata,
 • a vezetői elképzelések körében a motiváció, a vezetői program bemutatása,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi és humánpolitikai osztály nyújt, a -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  MKE/947/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Tanárképző Központ főigazgató.
  vagy
 • Személyesen: Csollány Csillának vagy Jóna Mónikának, Budapest, 1062
  Budapest, Andrássy út 69-71. 71. épület, földszint 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Oktató esetében a rektor nevezi ki a Szenátus előzetes véleményezése alapján.
Amennyiben a főigazgató nem oktatója az Egyetemnek, akkor munkáltatói jogkör
gyakorlója a kancellár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu - 2020. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján
tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

Hírek, események

VÉGH ANDRÁS 80. – Végh András

Megnyitó: 2020. szeptember 22., 17:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető:  2020. november 18-ig

 

2020. augusztus 11.

Totem - Püspöky István grafikus- és festőművész emlékkiállítása

Megnyitó: 2020. szeptember 15. 17:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető: 2020. október 18-ig

2020. augusztus 11.

Kiállítás nyílik 27. Pozsonyi Illusztrációs Biennálé magyar munkáiból a Vigadóban

Megnyitó:2020. augusztus 17., 18:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető: 2020. augusztus 17- szeptember 6.

2020. augusztus 11.

A MÁSIKRÓL – Csorba-Simon István

Megnyitó: 2020. augusztus 11., 18:00
Helyszín: K.A.S. Galéria

Megtekinthető:  augusztus 25-ig

2020. augusztus 11.

Unstable State of Things

Megnyitó: 2020.08.12, 19:00
Helyszín: Glassyard Gallery
Megtekinthető: 2020.08.12- 2020.09.11

2020. augusztus 11.

ADOMÁNYOZÁSI FELHÍVÁS

A ZÉTÉNYI KULTÚRHÁZ ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Nagy veszteség érte a felvidéki kulturális életet!

2020. augusztus 10.

Nyílt ’Public Art’ pályázat ferencvárosi közterekre

A pályázatokat 2020. október 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani

2020. augusztus 05.

JÁROM – Deli Ágnes

Megnyitó: 2020. szeptember 9. 18:00
Helyszín:  Óbudai Társaskör Galéria
Megtekinthető: 2020. október 4-ig

2020. augusztus 03.

Art On The Street After Lockdown kiállítási pályázat

A pályaművek benyújtási határideje 2020. augusztus 24., éjfél

2020. augusztus 03.

Szobor avatók

2020. augusztus 03.