bezárás

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék egyetemi tanármunkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék
egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése; illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása); megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás - és kutatásszervezési tevékenységet végez, idegen nyelven is; a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a
hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat közvetítése; a tanszéken oktatott tárgyak magas színvonalú oktatása, nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása, ápolása; a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban; önálló oktatási, kutatási programok szervezése, új módszerek bevezetésének kezdeményezése az oktatásban; részvétel a tanszék intézményi, közéleti, művészi/tudományos tevékenységében; előadásaival, publikációival, önálló szakmai kutatásaival emelje az intézmény rangját; kezdeményező módon vegyen részt a tanszék szakmai munkájának folyamatos fejlesztésében, az oktató, kutató munkában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Felsőfokú szakmai, tudományos, kutató- vagy felsőoktatási tevékenység - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • egyetemi végzettség;
  • doktori fokozat (DLA és/vagy PhD doktori fokozat);
  • habilitáció, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat;
  • legalább tízéves felsőfokú szakmai, tudományos, kutató- vagy felsőoktatási tevékenység;
  • oktató és tudományos, illetve művészeti tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére;
  • idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására;
  • publikációs tevékenység végzése idegen nyelven is;
  • aktív, képzőművészeti és/vagy tudományos tevékenység;
  • a szakterületen elért kiemelkedő eredmények;
  • legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsgával rendelkezik;
  • az MKE-nek adott, Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti elsőhelyes nyilatkozat;
  • az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki;
  • iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkásság oktatási és tudományszervezői tapasztalat és irányítási készség;
  • rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása;
  • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, valamint szakmai közéleti elismertség;
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • - élvonalbeli szakmai, művészeti díj;
 • - felsőoktatásban szerzett legalább 10 éves tapasztalat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatot a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által meghatározott szerkezetű és tartalmú adatokkal, összesítésekkel, illetve dokumentumokkal szükséges – az alábbiak szerint – benyújtani. A MAB követelményei a https://www.mab.hu/eljarasok/ honlapról teljes egészében megismerhetők.
 • A benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell: a pályázat két magyar és egy angol nyelvű példányát nyomtatásban, összefűzve; a pályázat egy magyar és egy angol nyelven benyújtott digitális példányát.
 • A benyújtott dokumentáció tartalmi követelményei:
 • 1. Tartalomjegyzék.
 • 2. A pályázó aláírással ellátott levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felsőoktatási intézmény mely pályázati kiírására válaszolva nyújtja be pályázatát.
 • 3. A pályázó nyilatkozata arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri pályázata értékelését.
 • 4. A pályázó szakmai elképzelését az álláshely betöltésével kapcsolatban.
 • 5. A pályázó részletes szakmai munkássága/önéletrajza (a pályázó aláírásával), amely bemutatja:
 • a) A pályázat benyújtásának időpontját megelőző tíz évben végzett, lehetőleg folyamatos felsőoktatási oktatási tevékenységet, kitérve annak eredményeire és az azok elismerésére vonatkozó adatokra . A felsőoktatási tevékenységet közvetlen munkahelyi vezető által szükséges igazolni.
 • b) A pályázó tudományos/művészeti eredményeit és azok elismerését, ebben bemutatva az alábbiakat:  Publikált eredmények, alkotások:
 • Tudományos területen: publikációk, alkotások (beleértve a nem írásos alkotásokat is), hivatkozási adatok értékelhető részletezéssel alátámasztott dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével).
 • Művészeti területen: legalább két művészeti alkotás esetén a nemzetközi elismertséget bizonyító szakmai portfolió (angolul is) bemutatása szükséges. A portfolió illusztratív eszközökkel kiegészítve mutassa be a művészi életutat.
 • Kiemelt eredmények, alkotások: a tudományos/művészi pálya egészére vonatkozóan legfontosabbnak ítélt öt publikáció/művészi alkotás, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben (művészeti alkotás esetén tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további öt publikáció/művészi alkotás bemutatása, ezek adatainak (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, a kapott független hivatkozások száma közlemények szerint, illetve az alkotás adatai és visszhangja) feltüntetésével.
 •  Összefoglaló táblázatok: az alkotások (teljes pálya és kiemelt alkotások) közhiteles adatbázisban (Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT)) elérhető adatainak bemutatása (1) összefoglaló táblázattal, (2) szakterületi táblázattal (ha van ilyen). A közlésre elfogadott publikációk adatainak is az MTMT-ben kell elérhetőnek lennie. A pályázó kiegészítésként megadhat általa fontosnak ítélt, de az MTMT-ben nem szereplő publikációkra/alkotásokra vonatkozó adatokat is.
 •  Eredmények, alkotások nemzetközi visszhangja: a pályázónak be kell mutatnia, hogy tudományos közleményei/művészeti alkotásai, tevékenysége, szakmai eredményei milyen nemzetközi ismertséget és elismertséget szereztek számára.
 • Szakmai közéleti tevékenység: hazai és nemzetközi tevékenység, s ezek elismertségének adatai.
 • 6. A pályázó személyes dokumentumainak az intézmény által hitelesített másolata, valamint a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéhez . A hitelesített személyes dokumentumoknak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • a) doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését igazoló oklevél
 • b) tudományos cím (amennyiben rendelkezik vele) - tudomány(ok) kandidátusa, tudomány(ok) doktora, MTA doktora, külföldön szerzett és elismert tudományos fokozat - megszerzését igazoló oklevél,
 • c) magyar állampolgár esetében a habilitációt igazoló okmány, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a pályázatot beküldő intézmény vezetője által.
 • d) erkölcsi bizonyítvány vagy szabad mozgás és tartózkodás jog igazolása, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz igazolása.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat formai és tartalmi szempontból történő összeállítását a MAB előírásainak megfelelően kell elkészíteni, mely a formai és tartalmai szempontból történő értékelése és a Szenátus rangsorolása után változatlan formában megküldésre kerül a Magyar Akkreditációs Bizottság részére, a pályázat utólagos kiegészítésére nincs mód.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bodolai-Marcsek Marianna nyújt, a +36 1 666 2560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/983/2020 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
  vagy
 • Személyesen: Bodolai-Marcsek Marianna, vagy Simon Gyöngyi Adél , Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a rektor által megbízott egyetemi tanári testület értékeli, majd a szenátus a pályázatokat, amelyek megfelelnek a munkakörhöz szükséges feltételeknek, rangsorolja. A rektor a rangsorolt pályázatok közül kiválasztottat megküldi a MAB-nak véleményezésre, majd pozitív véleménye esetén felterjeszti az oktatásért felelős miniszternek. A kinevezésről a köztársasági elnök dönt. A nyertes pályázóval Egyetem közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amennyiben nem áll az Egyetem alkalmazásában.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati anyagokat nyomtatásban és elektronikus változatban (CD, DVD, elektronikus levél csatolmánya) is el kell juttatni a kiíró részére, elektronikus levél esetén a e-mail címre. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat megnevezését, és az iktatószámot fentiek szerint. A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírek, események

PÁLYÁZAT – ERASMUS+ koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 11.

2020. szeptember 23.

KÖZÖSSÉGBEN – 23. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat

Nevezési határidő: 2020. október 12.

2020. szeptember 22.

PARALLEL VIENNA – Kőszeghy Flóra és Oláh Norbert

2020. szeptember 22- 27.

2020. szeptember 22.

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. szeptember 22.

PÁLYÁZAT – Intermédia Tanszék tanszékvezető munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10.

2020. szeptember 22.

PÁLYÁZAT – Művészettörténeti Tanszék tanszékvezető munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10.

2020. szeptember 22.

PÁLYÁZAT – Tanárképző Tanszék tanszékvezető munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10.

2020. szeptember 22.

Csendes pihenő

Online megnyitó: 2020.október 1. 18:00
Helyszín: Aula
Megtekinthető: 2020. október 1-14.

2020. szeptember 21.

Szabó Dezső -Kamera nélkül / Cameraless

2020. szept. 25., 19:00
Godot Kortárs Művészeti Intézet
2020. szept. 25– okt. 4.

2020. szeptember 21.

KONKOLY Gyula / María Kodama

Megnyitó: 2020.szeptember 23.,17:00
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem
Kiállítás: 2020.szeptember 24. – október 30.

2020. szeptember 21.

Versus | PÁL Katja & VETŐ Orsolya Lia

2020. szeptember 16. – október 24.
VILTIN Galéria

2020. szeptember 17.

A test ördöge

Megnyitó: szeptember 24., 17.00
Helyszín: Pécsi Galéria
Megtekinthető: november 22-ig

2020. szeptember 17.

PÁLYÁZAT – Gazdasági Osztály Ügyvivő-szakértő / Gazdasági ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 6.

2020. szeptember 17.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály villanyszerelő munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 6.

2020. szeptember 17.