bezárás

PÁLYÁZAT – Informatikai osztály osztályvezető munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Informatikai osztály
osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Egyetem székhelye és budapesti telephelyei, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: Irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály egészének munkáját. Ennek során utasítást ad a feladatok ellátására, ellenőrzések lefolytatására, beszámolók készítésére. Az Egyetem igényeit, aktuális helyzetét és lehetőségeit figyelembe véve közreműködik a rövid–, közép– és hosszú távú informatikai stratégia meghatározásában, valamint közreműködik az informatikai ágazat költségvetési előirányzatának meghatározásában. Az informatikai osztályvezető feladata az intézmény informatikai rendszerének folyamatos és zavartalan működésének fenntartása, az infrastruktúra, alkalmazás környezet és a szolgáltatások tovább fejlesztése, a költséghatékony működés feltételeinek biztosítása. Az informatikai rendszer működésére vonatkozó belső szabályozó környezet kialakítása, megújítása.
Irányítja az Egyetem vezetékes telefonhálózata és a másoló/nyomtató berendezései üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatait, valamint kezeli a mobil szolgáltatások beszerzési és nyilvántartási feladatait. Közreműködik az informatikai szakterületet érintő fejlesztési projektek vitelében, a közbeszerzések lebonyolításában, az információbiztonsági tevékenységek ellátásában és a felhasználók tervszerű továbbképzésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, informatikai végzettség,
 • Felsőoktatásban (főiskolai vagy egyetemi) szerzett informatikai végzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.
 • Windows (8 és 10) és Mac (OS X) kliensek rendszergazdai szintű ismerete;
 • Office irodai programcsomag (Word, Excel, Outlook, Teams) erős felhasználói szintű ismerete;
 • Hálózati ismeretek (DNS, DHCP, MAC, IP, VPN, LAN, switchek, routerek stb.);
 • Tartományi ismeretek (Windows Active Directory, print szerver, profilok, csoport tagságok, csoport házirend stb.);
 • PC-s hardver és szoftver ismeretek (memória kezelés, driverek, BIOS, registry, megosztások, e-mail protokollok stb.);
 • WEB fejlesztési ismeretek (HTML, JavaScript);
 • Stratégiai gondolkodásmód, proaktív beállítottság, határozott döntési képesség;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet.
 • Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 3 éves állami felső– vagy középfokú oktatási intézményben szerzett informatikai vezetői tapasztalat,
 • Felső- vagy középfokú államháztartási gazdasági, gazdálkodási végzettség;
 • Művészeti felsőoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat;
 • Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos projekt menedzseri tapasztalat;
 • Forrás.NET, Poszeidon, NEPTUN és eKréta rendszerek üzemeltetői szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a vezetői tapasztalatok, és a vezetői gyakorlat részletes bemutatását,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó vezetői elképzelések körében a motiváció, és vezetői program bemutatása,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kis Nóra jogi és humánpolitikai osztályvezető-helyettes nyújt, a 36 1/666 2561 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Egyetem székhelye és budapesti telephelyei, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1295/2020 , valamint a munkakör megnevezését: informatikai osztályvezető.
  vagy
 • Elektronikus úton Sárik Zoltán kancellár részére a Email címen keresztül
  vagy
 • Személyesen: Egyetem Jogi- és Humánpolitikai Osztály, Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A kancellár dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) - 2020. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak
törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

Hírek, események

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. október 27.

Egy időben - Stúdiólátogatások

2020. október 28-30.
Műcsarnok

2020. október 22.

MMM

Megnyitó: 2020. október 31. 18:00
Helyszín: aqb PINCE
Megtekinthető:  2020. november 15.

2020. október 22.

Pályázati felhívás – tranzit.hu

Jelentkezési határidő: 2020. december 6.

2020. október 22.

KEPESITA COLLECTION 2020 PÁLYÁZATA

Beküldési határidő: 2020. november 15. vasárnap, éjfél.

2020. október 22.

Pályázati közlemény – 59. Velencei Képzőművészeti Biennále

beadási határidő: 2020. december 1. 18 óra

2020. október 22.

Várószoba 2.

Trapp Dominika és Kremmer Sarolta kiállítása

2020. október 22.

ZÉKÁNY DIA | HELYIDENTITÁS

Megnyitó: 2020. október 29., 18:00
Helyszín: Kahan Art Space
Megtekinthető: 2020. november 21-ig

2020. október 21.

ALLEE MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Tervezd meg az Allee Staccatoit és vigyél haza 1 millió forintot!
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. NOVEMBER 30. 18:00 óra

2020. október 21.

Bike magazine nemzetközi fotópályázat 2021

Jelentkezési határidő: 2021. 01. 20

2020. október 21.

VAS SZOBROK – Barabás Márton

Megnyitó: 2020. november 10. 18:00
Helyszín: Fészek Galéria
Megtekinthető: 2020. november 26-ig

2020. október 21.

Néhány a kedvenc dolgaim közül

Megnyitó | 2020. november 3. 18:00
Helyszín: Vizivárosi Galéria
Megtekinthető: 2020. november 21-ig

2020. október 21.

Az acb Galéria következő online kiállítása csütörtök este nyílik

Megnyitó: 2020. október 22. 19:00
Helyszín: acb Kortárs Művészeti Galéria
Megtekinthető: 2020. november 20-ig

2020. október 21.

byGodot

Online galéria

2020. október 21.