bezárás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A Fővárosi Nagycirkusz arculatának megújítására

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kiíró) egyéni alkotók és alkotóközösségek részére nyílt pályázatot hirdet, melynek célja a Fővárosi Nagycirkusz arculatának megújítása. A pályázatban való részvételben elsősorban a szakirányú művészeti felsőoktatásban tanulókra és oktatókra, illetve a tervezőgrafikát hivatásszerűen folytató szakemberekre számítunk.

Elsősorban olyan trendalkotó, kreatív megoldásokat keresünk, amelyek szakítanak a sablonos ábrázolással és kiemelik a cirkuszművészet különlegességét, megmutatják az emberi kitartással, összefogással megvalósítható varázslatos világot. A klasszikus cirkusz határait kitágító és egyben megújító arculat nem kizárólag egy hagyományos logót helyez a középpontba. Nélkülözhetetlen eleme a kifejező stílus, emblematikus színvilág ábrázolása. Egy olyan komplex, karakteres, egyedi képi világ koncepciójának megteremtése a cél, amely képes hangulatteremtő módon, a vizualitás nyelvén megjeleníteni és összefoglalni a cirkuszművészet lényegét.
A Fővárosi Nagycirkusz kiemelt célja, hogy egy olyan egyedülálló, könnyen azonosítható és korszerű arculat szülessen, amely a vizuális trendektől függetlenül, hosszú távon, minden médiafelületen alkalmazható. Az megújult arculat megszólítja a fiatalokat és a középkorúakat, ugyanakkor nem idegeníti el az idősebb generációkat sem. A koncepció lényege a Fővárosi Nagycirkusz 130 éves hagyományainak megőrzése és továbbgondolása, a folyamatosság és megújulás dinamikus egyensúlyának jegyében.

A legjobbnak ítélt pályamunka bruttó 1.000.000 forint díjazásban részesül, de további pályaművek is díjazhatók egyenként 200.000 forint értékben. A nyertes pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett az arculat további megjelenési formáira is szerződéses megbízást kaphat.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az érvényes pályamunkák tartalma:

 • a koncepcióterv, amely tartalmazza a meglévő elemekre épülő, azt továbbfejlesztő arculati rendszer sajátosságait, az építkezés formai és tartalmi elemeit
 • rövid leírás, mely bemutatja a koncepció gondolati hátterét (legfeljebb 8000 karakter)

  valamint az alábbi elemek arculati terve:
 • logó,
 • egyedi képi világ megjelenítési módja, formája,
 • levélpapír
 • plakát, szórólap (nyomtatott promóciós anyagok)
 • honlap fejléc, hírlevél sablon

Az arculat várható további megjelenítési formáiból egy-egy megtervezése előny lehet a pályázat bírálata során, de nem követelmény a Pályázat benyújtásakor:

 • rendezvény/fesztiválmegjelenés kellékei (stand, fülke, kültéri bútorok, zászló, sátor stb.)
 • névjegy
 • webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),
 • motion graphics,
 • egyéb (az intézmény tereiben megjelenő tájékoztató táblák stb.)

Elvárások a logó és az arculat tekintetében:

 • A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát vagy csak tipográfiát Fővárosi Nagycirkusz megnevezéssel, színes, monokróm és inverz megjelenésben.
 • A logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, levélpapír, boríték, plakát, szórólap, hírlevél, stb.
 • Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú és könnyen azonosítható.
 • Az arculat reflektáljon a Fővárosi Nagycirkusz által képviselt értékekre.

A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázat kiírója és lebonyolítója a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 12/a, Cégjegyzékszáma:01-09-912823, Adószáma: 20671675-2-42; továbbiakban: Kiíró)

Pályázók köre, részvétel feltételei:

A pályázaton jogi-, illetve természetes személyek egyaránt nevezési díj nélkül részt vehetnek (a továbbiakban: Pályázó), amennyiben:
- a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
- részt vesz a meghirdetett workshopon,
- legalább egy alkalommal részt vesz a Fővárosi Nagycirkusz előadásán a megjelölt időszakban,
- a pályázatát benyújtotta,
- a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismerte, és
- az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn vele szemben.

Érvényes pályamű benyújtásához a pályázónak részt kell vennie a Fővárosi Nagycirkusz által szervezett cirkuszművészeti workshopok valamelyikén, melyen az intézmény vezetősége ismerteti a pályázati célokat és elvárásokat, a pályázó pedig közelebbről is megismerheti a cirkuszművészet világát.
A workshopok időpontja: 2020. november 14. és 2020. november 28. - a 15 órakor kezdődő előadást követően.
A Fővárosi Nagycirkusz előadásán való részvételre a benyújtási határidő végéig, előzetes bejelentkezéssel van lehetőség a megadott elérhetőségen keresztül.

Kizárásra kerül a Pályázó, amennyiben:
- a pályamű a pályázat beadási határideje után érkezik meg; vagy
- a pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek; vagy
- a Pályázó a pályázat során valótlan adatokat közöl.

Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatos pontosító kérdéseik megtételére emailen keresztül. A kérdéseket az elektronikus levelezési címen
keresztül kell jelezni. Kiíró a beérkezett kérdésekre legkésőbb 8 munkanapon belül köteles válaszolni.

Leadási határidő, eredményhirdetés
A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15. (beérkezési határidő).

A pályázatok kötelező mellékletei és formai követelmény:
- Pályázati nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők:

- digitális formában (logó vektoros: EPS, CDR, AI, jpg; további arculati elemek legalább 300 dpi felbontásban jpg, pdf, szükség esetén MOV, MP4 formátumban), pendrive-ra írva vagy az e-mail címre küldött vektorgrafikus PDF formátumú dokumentummal és/vagy internetes tárhely elérés megadásával történik.

- a benyújtás postai úton vagy személyesen, zárt borítékban az alábbi címre történik:

1146 Budapest Állatkerti krt. 12/a.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el. Kérjük, hogy több terv esetén ezek egymástól független külön-külön dokumentumban legyenek beküldve.
Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg.

A pályaművek értékelése

A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Kiíró a Fővárosi Nagycirkusz honlapján, a www.fnc.hu weboldalon teszi közzé.
Kizárólag azon pályaművek kerülnek elbírálásra a szakmai zsűri által, amelyek a jelen felhívásban meghatározott határidőt megelőzően, szabályosan beérkeznek.
A beérkezett, érvényes pályázatokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli, a következő szempontok szerint:

 • A felhívásban szereplő követelmények teljesítése,
 • Az intézmény sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában,
 • A terv alkalmazhatósága
 • Az ötlet eredetisége, frissessége.

A zsűri a hiányos, vagy érvénytelen pályázatokat a bírálatból kizárhatja.

A zsűri legkésőbb 2021. január 31. napjáig tesz javaslatot ki az 1. helyezett nyertes pályaműre. Az eredményről a pályázókat a jelentkezés során megadott e-mail útján a Kiíró értesíti. A Kiírónak lehetősége van a beadott munkákat nyilvánosan is bemutatni.

A Kiíró – az 1. helyezett nyertes pályamű felhasználási jogainak megszerzése érdekében – az 1. helyezett nyertes pályázóval felhasználási szerződést köt, a Kiíró által meghatározott feltételek szerint.

A pályázat díjazása

A legjobbnak ítélt pályamunka bruttó 1.000.000 forint díjazásban részesül, amely magában foglalja a tervek Kiíró számára korlátlan felhasználási jogának díját. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat lezárulta után a nyertes terv szerzőjével szerződést kössön a további munkálatok elvégzésére. Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályamunkán felül további három pályaművet is díjazzon, egyenként bruttó 200.000 forint értékben. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat eredménytelensége esetén ne hirdessen nyertest. Egy pályázó több pályaművel is pályázhat, azonban díjazásra csak a legjobb helyezést elért pályaműve után válik jogosulttá.

JOGI INFORMÁCIÓK
Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Saját szellemi termék

A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti és szavatolja, hogy a beadott pályázati munka, sem annak összessége, sem egyes elemei harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő károkért kizárólag pályázó köteles teljeskörűen helytállni. A pályázó kizárólag saját, eredeti és egyéni jellegű szellemi alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ezen körülmény a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés vagy egyéb jogcímen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.

Szerzői és felhasználói jogok

Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a díjazott pályaművekben szereplő szellemi alkotások vonatkozásában a Kiíró teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő – beleértve az átdolgozás jogát is – felhasználási jogot szerez. A díjazás a felhasználási jogok ellenértékét teljes egészében magában foglalja. A Kiíró a felhasználási joga alapján, a szerző személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett kizárólagosan jogosult különösen a műveket átdolgozni, vagy átdolgoztatni, tetszőleges példányban többszörözni (amely magában foglalja a mű rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését), bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetíteni, kereskedelmi célból felhasználni, bármilyen árujegyzékkel, mint kizárólagos védjegyjogosult védjegy-lajstromozási eljárást kezdeményezni, valamint további felhasználásra harmadik személynek átadni további díjfizetési kötelezettség nélkül. A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a díjazásban nem részesített
pályázati munkákat is sajtókommunikációs célból szabadon, területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamig kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználja, így többek között nyilvánosságra hozza, többszörözze, nyilvánossághoz közvetítse, avagy abból kiállítást szervezzen.
Nyertes Pályázó vállalja, hogy a Pályaműnek, mint koncepciónak a Kiíró által a végleges arculat kialakítása érdekében a megkívánt módon történő átdolgozása érdekében a Kiíróval vagy bármelyikük által kijelölt harmadik személlyel együttműködik. Az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.
Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kiíró a művet a logójaként, illetve arculati megjelenésének bármely elemeként felhasználja, úgy ezt a felhasználási módot olyan jellegűnek tekintik, amelynek során a szerző részéről névfeltüntetéshez való jog nem gyakorolható.

Adatkezelés, adatvédelem

A Pályázó a pályaműve benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiíró, mint adatkezelő a pályázat során megadott adatait a jelen pályázati kiírásban, illetőleg a Kiíró Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a hatályos jogszabályi környezetnek, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR- rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

A Pályázó által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
A Pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat a Pályázatok lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a kiértékelés lefolytatása, nyertes megállapítása, a nyertes(ek) kihirdetése és értesítése, a Pályázattal kapcsolatos teljes kommunikáció, továbbá a szerződéskötéssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt, valamint a pályaművek közzétételével összefüggésben használják fel. Az Adatkezelő az adatokat saját rendszerében tárolja.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy adataiknak a – fenti módon történő – nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes, ezáltal az adatkezelés jogalapja az érintettek – (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontok- hozzájárulása.

A Kiíró gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A Kiíró biztosítja a Pályázót, hogy adatai semmilyen más célra – ide nem értve a mű felhasználása során a Pályázó névfeltüntetési jogát – nem kerülnek felhasználásra. A Kiíró lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy a Pályázóról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Pályázó a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, illetve törlés iránti kérelmét az email címre jogosult elküldeni.

Egyéb

A Kiíró a jelen pályázati kiírást indokolási kötelezettség nélkül egyoldalúan jogosult módosítani, kiegészíteni, a pályázat lebonyolításától megtérítési igény nélkül visszalépni. Amennyiben a Kiíró a jelen pontban foglalt jogát azt követően gyakorolja, hogy a pályázatra már érvényes pályaművek benyújtásra kerültek, úgy köteles az érvényesen részt vevő pályázókat a módosításról, kiegészítésről e-mailben haladéktalanul értesíteni. Pályázónak az értesítéstől számított 7 nap áll rendelkezésére a pályázat javítására, módosítására, kiegészítésére, amennyiben a kiírás módosítása folytán szükségessé válik. Amennyiben pályázó a módosított kiírás alapján nem kíván a pályázaton részt venni, úgy – a módosításra megadott határidőn belül - egyoldalú nyilatkozatával jogosult a pályázatát visszavonni, mely esetben a Kiíró nem jogosult a pályázat felhasználására. A Kiíró fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben – saját és/vagy a zsűri mérlegelése szerint – nem érkezik be megfelelő ötletpályázat, a pályázatot nyertes kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti. Pályázó a pályázatát kizárólag az eredményhirdetés előtt jogosult visszavonni a benyújtásra megadott e-mail címre küldött egyoldalú nyilatkozatával.

Arculati-LOGOval-converted.pdf

https://fnc.hu/palyazatok/

https://fnc.hu/hirek/kortars-muveszeti-palyazatok-a-fovarosi-nagycirkuszban/

Pályázat

PÁLYÁZAT – Tanulmányi Osztály tanulmányi előadó (Doktori Iskola) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21.

2021. június 10.

PÁLYÁZATÁT KURÁTOROK SZÁMÁRA – Deák Erika Galéria

Határidő: 2021. július 15.

2021. június 09.

Pályázati felhívás / Kapcsolatok / Fiatal művészek nyári tárlata

Határidő: június 15-én 12:00

2021. május 27.

DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program 2022-2023

Pályázat beadási határideje: 2021. június 30.

2021. május 26.

PÁLYÁZAT – Tanárképző Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.

2021. május 26.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2021/2022. TANÉVRE

Határidő: 2021. június 21-én, 15:00 óráig

2021. május 18.

Pályázati Felhívás - Godot Art Fair 2021

A pályázatok beküldési határideje: 2021. július 11. 12.00 óra

2021. április 27.

Megjelent az Új Nemzeti Kiválósági Program 2021/22 tanévre kiírt Ösztöndíjpályázata

Pályázat benyújtási határideje: 2021. május 20.
A „Tehetséggel fel!” pályázat esetében pedig 2021. június 28.

2021. április 21.