bezárás

Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj

A Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj 1991-ben történt alapításának célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet, illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását. Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg.
Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200.000 Ft összegű támogatást jelent, 7 fő részére.
Az ösztöndíjban egy fiatal alkotó legfeljebb három alkalommal részesülhet.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 4 tagú szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
p á l y á z a t o t h i r d e t
művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult

 1. bármely 40 év alatti, azaz 1981. január 1-jét követően született kutató, valamint
 2. az az 1979. január 1-jét követően született kutató, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíjban
  és
 3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

 1. Adatlap 1
 2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat2
 3. Diploma (végbizonyítvány) másolata3
 4. Szakmai önéletrajz 4
 5. Munkaterv5 (az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása, amely tartalmazza a kutatandó témakört, a kutatói koncepciót és annak az intézmény(ek)nek a nevét, ahol a pályázó kutatni kíván, továbbá a valószínűsített publikációs eredményt.
  Lehetőség van több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervet is benyújtani két feltétel szem előtt tartásával:
  a) a munkatervben a szakmai programot az egyes pályázati időszakokra ütemezve kell kidolgozni,
  b) a következő ösztöndíjas időszak(ok)ra minden évben új pályázatot kell benyújtani, és a korhatári követelményeknek mindvégig meg kell felelni.
 6. Publikációk jegyzéke és három jelentősebb publikáció teljes szövege6

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 19., kedd 24:00
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf formátumban történő feltöltésével.
A pályázati anyag feltöltése 2020. december 18-tól elérhető a www.alkotomuveszet.hu honlapon.
Figyelem! A jelzett időpontot követően a Pályázati dokumentáció menüpont inaktívvá válik!

IV. Érvénytelen a pályázat, ha

 1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
 2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
 3. a pályázó a II. fejezet 3-5. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

V. A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett kuratórium – a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül – bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. – a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül – elektronikus úton értesíti a pályázókat7, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1.- 2021. december 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

VIII. A nyertes pályázó – a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött – Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) – az aláírás hitelességét igazoló – tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton8, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas időszak alatti teljesítményről az alábbiak szerint kell beszámolni:

 1. Az ösztöndíjasnak 2021 szeptemberében egy kötelező szakmai konzultáción kell részt vennie, ahol beszámol a folyamatban lévő kutatások aktuális fázisáról, a már megjelent és tervezett publikációkról és a tudományos munka további menetéről.
 2. 2021 november végéig az ösztöndíjas kutatónak a munkatervében foglaltak teljesítéséről írásbeli beszámolót kell benyújtania.
 3. Be kell nyújtani továbbá az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt készült, már publikált, vagy megjelenés előtt álló, legalább három tanulmányt, kritikát, vagy valamely előadás teljes szövegét.
 4. Az írásbeli beszámoló alapján – közzétételre alkalmas állapotban – el kell készíteni a szakmai program megvalósításának résumé-jét

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjat második, vagy harmadik alkalommal elnyert kutató publikációinak szoros összefüggésben kell állniuk az első alkalommal elnyert ösztöndíjas időszak alatt kutatott témakörrel!

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó e-mail címen jelezheti!

-----

1 online űrlap
2 online űrlap
3 Feltöltendő pdf fájlként
4 Feltöltendő pdf fájlként
5 Feltöltendő pdf fájlként
6 Feltöltendő pdf fájlként
7 Írásbeli értesítésnek minősül.
8 Feltöltendő pdf fájlként

Kallai_Erno_Muveszettorteneszi_es_Mukritikusi_osztondij2021.pdf

Pályázat

Magam mögött hagyom – A Füzet alkotói pályázata

A pályaművek leadási határideje: 2021. december 31.

2021. december 06.

PÁLYÁZAT – Kommunikációs és Kiállítási Iroda irodavezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. december 02.

PÁLYÁZAT – Nemzetközi Iroda irodavezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 22.

2021. december 02.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály osztályvezető-helyettes munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. november 30.

PÁLYÁZAT – Iratkezelési referens munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 20.

2021. november 30.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT

2021. november 26 – december 12.

2021. november 26.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 15.

2021. november 25.

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. december 15.

2021. november 25.

PÁLYÁZAT – könyvtári főigazgató (magasabb vezető) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. december 10.

2021. november 11.