bezárás

Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj

Az 1991-ben, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által Pécsi József fotóművész, fényképészeti szakíró és szaktanár tiszteletére létrehozott fotóművészeti ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal fotóművészek, fotóriporterek és alkalmazott fotográfusok pályakezdését, szakmai fejlődését.
Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200.000 Ft összegű támogatást jelent 10 fő részére. Az ösztöndíjat egy művész legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 5 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
pályázatot  hirdet
fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek

Pályázat benyújtására jogosult

 1. az a 35 év alatti, azaz 1986. január 1-jét követően született fotóművész, fotóriporter, alkalmazott fotográfus (a továbbiakban: fotóművész), vagy
 2. az az 1984. január 1-jét követően született fotóművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjban
  és
 3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
 4. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

 1. Adatlap 1
 2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat2
 3. Szakmai önéletrajz 3
 4. Munkaterv (az ösztöndíjas időszak alatt, havi bontásban megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldal terjedelemben) 4
 5. Szakmai tevékenységet bemutató dokumentáció5, (pdf formátumban, max. 20 MB terjedelemben).

A pályázati dokumentációnak értelemszerűen nem része, de a pályázat érvényességi feltétele a szakmai tevékenységet bemutató műalkotások és a portfólió beadása is.


III. A szakmai munkásságot bemutató műalkotások és a portfólió beadásának, visszaadásának menete

Helyszín: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ (Projectroom és Stúdió Terem)1065 Budapest Nagymező utca 8.

Beadás időpontja:
2021. január 29. (péntek) 10:00-17:00

Visszaadás időpontja:
2021. február 4. (csütörtök) 10.00-17:00

A jelzett időpontban át nem vett műalkotások tárolásáért a MANK Nonprofit Kft. őrzési és tárolási költséget számít fel.
A műalkotások oda-vissza szállításának költsége a pályázó művészt terheli.

IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. (szerda) 24.00 óráig!

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf formátumban történő feltöltésével. A pályázati anyag feltöltése 2020. december 21-től elérhető a www.alkotomuveszet.hu honlapon.

Figyelem! A Pályázati dokumentáció menüpont 2021. január 21-én 00. órától inaktívvá válik!

V. Érvénytelen a pályázat, ha

 1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
 2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
 3. a pályázó a II. fejezet 3-5. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

VI. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett kuratórium – a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül – bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. – a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül – elektronikus úton értesíti a pályázókat6, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VII. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1. - 2021. december 31.

VIII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

IX. A nyertes pályázó – a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött – Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) – az aláírás hitelességét igazoló – tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton7, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3)

példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

X. Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas időszak alatti szakmai teljesítményről – három alkalommal – az alábbiak szerint kell beszámolni:

1. 2021 júniusában az eltelt időszak alatt végzett munkáról fotókkal kiegészített, írásbeli beszámolót kell elektronikus úton megküldeni.
2. 2021 szeptemberében újabb fotókkal kiegészített írásbeli beszámolót kell elektronikus úton beküldeni és egy személyes konzultáció keretében is ismertetni kell az addig elvégzett munkát.
3. 2021 decemberében fotókkal kiegészített írásbeli beszámoló benyújtásán kívül, be kell mutatni az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt készült műalkotások portfólióját, hogy azokból a Kuratórium kiválaszthassa a beszámoló kiállításon részt vevő műveket.

A 2021-ben megrendezendő beszámoló kiállításra a kiválasztott műveket az ösztöndíjas kiállításra kész formában és minőségben köteles előkészíteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjas művésznek legalább két alkalommal konzultáción kell részt vennie a kuratórium valamely, általa választott tagjával!

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a e-mail címen jelezheti!

-----

1 online űrlap
2 online űrlap
3 Feltöltendő pdf fájlként
4 Feltöltendő pdf fájlként
5 Feltöltendő pdf fájlként6 Írásbeli értesítésnek minősül.
7 Feltöltendő pdf fájlként

Pecsi_Jozsef_Fotomuveszeti_Osztondij_2021.pdf

alkotomuveszet.hu

Pályázat

FRESH MEAT OPEN CALL

beküldési határidő: 2021. 01. 21.

2021. január 13.

RE _ CREATION! alkotói pályázat

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021. február 15. éjfél

2021. január 13.

BRICK – Call for Art Residencies

Till April 16th

2021. január 11.

EGY HAGYOMÁNY ÚJRAÉLESZTÉSE – Országos Kerámiaművészeti Biennálé

A pályázati jelentkezési lap és a képanyagok beérkezésének határideje: 2021. február 28. éjfél

2021. január 08.

Pázmány 450 alkotói pályázat

A pályaművek leadásának határideje: 2021. március 1.

2021. január 08.

PÁLYÁZAT – a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre

Jelentkezés: 2021. január 29. (14:00) -ig

2021. január 07.

GEO 2035 - a világ 15 év múlva

Beküldési határidő: 2021. február 7.

2021. január 06.

FELHÍVÁS Pályázat benyújtására – HAJÓS ALFRÉD EMLÉKSZOBOR elkészítésére vonatkozóan

A pályázati dokumentáció leadásának határideje: 2021. március 28., 16:00

2021. január 04.

Emlékezet a valós és virtuális köztérben

Beadási határidő: 2021. január 18.

2020. december 23.

Budapesti Illusztrációs Fesztivál 2. évfordulós pályázat

Beadási határidő 2021. augusztus 30.

2020. december 22.

Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. (szerda) 24.00 óráig!

2020. december 22.

Kállai Ernő Művészettörténészi és Műkritikusi Ösztöndíj

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 19., 24:00

2020. december 21.

POSZTRGRADUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG BRAZÍLIÁBA

A pályázati anyagokat 2021. január 18-ig lehet elektronikus úton beküldeni.

2020. december 17.

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2021 pályázati felhívás

A pályázat benyújtása a felhívás megjelenését követően folyamatos, végső határideje: 2021. július 30.

2020. december 14.

AZ ÉV MÚZEUMA 2021 pályázati felhívás

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 17.

2020. december 14.