bezárás

PÁLYÁZAT – Intermédia Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Pályázat a Intermédia Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Intermédia Tanszék
egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1062 Budapest, Andrássy út 69-71. illetve az Egyetem telephelyei

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése; illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
 • megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás - és kutatásszervezési tevékenységet végez, idegen nyelven is;
 • a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat közvetítése;
 • a tanszéken oktatott tárgyak magas színvonalú oktatása, nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása, ápolása;
 • a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban;
 • önálló oktatási, kutatási programok szervezése, új módszerek bevezetésének kezdeményezése az oktatásban;
 • részvétel a tanszék intézményi, közéleti, művészi/tudományos tevékenységében;
 • előadásaival, publikációival, önálló szakmai kutatásaival emelje az intézmény rangját;
 • kezdeményező módon vegyen részt a tanszék szakmai munkájának folyamatos fejlesztésében, az oktató, kutató munkában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség;
 • doktori fokozat (DLA és/vagy PhD doktori fokozat);
 • habilitáció, vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat;
 • legalább tízéves felsőfokú szakmai, tudományos, kutató- vagy felsőoktatási tevékenység
 • oktató és tudományos, illetve művészeti tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére;
 • idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására;
 • publikációs tevékenység végzése idegen nyelven is;
 • aktív, hazai és nemzetközi képzőművészeti tevékenység;
 • a szakterületen elért kiemelkedő eredmények;
 • legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsgával rendelkezik;
 • az MKE-nek adott, Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti elsőhelyes nyilatkozat,[1]
 • az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki;
 • iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkásság oktatási és tudományszervezői tapasztalat és irányítási készség;
 • rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása;
 • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, valamint szakmai közéleti elismertség;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

Előnyt jelentő feltételek:

 • élvonalbeli szakmai, művészeti díj;
 • felsőoktatásban szerzett legalább 10 éves tapasztalat;

Egyetemi tanári megbízást az kaphat, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatot a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által meghatározott szerkezetű és tartalmú adatokkal, összesítésekkel, illetve dokumentumokkal szükséges – az alábbiak szerint – benyújtani. A MAB követelményei a  https://www.mab.hu/eljarasok/ honlapról teljes egészében megismerhetők.

A benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázat két magyar és egy angol nyelvű példányát nyomtatásban, összefűzve,
 2. a pályázat egy magyar és egy angol nyelven benyújtott digitális példányát.

A benyújtott dokumentáció tartalmi követelményei:

 1. Tartalomjegyzék.
 2. A pályázó aláírással ellátott levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felsőoktatási intézmény mely pályázati kiírására válaszolva nyújtja be pályázatát.
 3. A pályázó nyilatkozata[2] arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban[3]  kéri pályázata értékelését.
 4. A pályázó szakmai elképzelését az álláshely betöltésével kapcsolatban.
 5. A pályázó részletes szakmai munkássága/önéletrajza (a pályázó aláírásával), amely bemutatja:
  1. A pályázat benyújtásának időpontját megelőző tíz évben végzett, lehetőleg folyamatos felsőoktatási oktatási tevékenységet, kitérve annak eredményeire és az azok elismerésére vonatkozó adatokra[4]. A felsőoktatási tevékenységet közvetlen munkahelyi vezető által szükséges igazolni.
  2. A pályázó tudományos/művészeti eredményeit és azok elismerését, ebben bemutatva az alábbiakat:
   • Publikált eredmények, alkotások:
 • Tudományos területen: publikációk, alkotások (beleértve a nem írásos alkotásokat is), hivatkozási adatok értékelhető részletezéssel alátámasztott dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével).
 • Művészeti területen: legalább két művészeti alkotás esetén a nemzetközi elismertséget bizonyító szakmai portfolió (angolul is) bemutatása szükséges. A portfolió illusztratív eszközökkel kiegészítve mutassa be a művészi életutat.
  • Kiemelt eredmények, alkotások: a pályázat benyújtásának időpontjáig a tudományos/művészi pálya egészére vonatkozóan legfontosabbnak ítélt öt publikáció/művészi alkotás, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben (művészeti alkotás esetén tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a legfontosabbnak ítélt további öt publikáció/művészi alkotás bemutatása, ezek adatainak (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, a kapott független hivatkozások száma közlemények szerint, illetve az alkotás adatai és visszhangja) feltüntetésével.
  • Összefoglaló táblázatok: az alkotások (teljes pálya és kiemelt alkotások) közhiteles adatbázisban (Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT)) elérhető adatainak bemutatása (1) összefoglaló táblázattal, (2) szakterületi táblázattal (ha van ilyen). A közlésre elfogadott publikációk adatainak is az MTMT-ben kell elérhetőnek lennie.
   A pályázó kiegészítésként megadhat általa fontosnak ítélt, de az MTMT-ben nem szereplő publikációkra/alkotásokra vonatkozó adatokat is.
  • Eredmények, alkotások nemzetközi visszhangja: a pályázónak be kell mutatnia, hogy tudományos közleményei/művészeti alkotásai, tevékenysége, szakmai eredményei milyen nemzetközi ismertséget és elismertséget szereztek számára.
  • Szakmai közéleti tevékenység: hazai és nemzetközi tevékenység, s ezek elismertségének adatai.
 1. A pályázó személyes dokumentumainak az intézmény által hitelesített másolata, valamint a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéhez[5]. A hitelesített személyes dokumentumoknak tartalmaznia kell az alábbiakat:
  1. doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését igazoló oklevél
  2. tudományos cím (amennyiben rendelkezik vele) - tudomány(ok) kandidátusa, tudomány(ok) doktora, MTA doktora, külföldön szerzett és elismert tudományos fokozat[6] - megszerzését igazoló oklevél,
  3. magyar állampolgár esetében a habilitációt igazoló okmány, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat igazolása a pályázatot beküldő intézmény vezetője által.[7]
  4. erkölcsi bizonyítvány vagy szabad mozgás és tartózkodás jog igazolása, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz igazolása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat formai és tartalmi szempontból történő összeállítását a MAB előírásainak megfelelően kell elkészíteni, mely a formai és tartalmai szempontból történő értékelése és a Szenátus rangsorolása után változatlan formában megküldésre kerül a Magyar Akkreditációs Bizottság részére, a pályázat utólagos kiegészítésére nincs mód.

A munkakör betölthetőségének időpontja a bírálati és kinevezési eljárás függvényében, de leghamarabb:

A munkakör az államfői kinevezés napjától tölthető be, legkorábban 2021. szeptember 1. napjától.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 15.

 • Postai úton: a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intermédia Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére” és az iktatószámot: MKE/1610/2020.
 • Személyesen: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektori Hivatalában Simon Gyöngyi részére munkaidőben (Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. 1. emelet) zárt borítékban történő leadással. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intermédia Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére” és az iktatószámot: MKE/1610/2020.
 • A pályázati anyagokat nyomtatásban és elektronikus változatban (CD, DVD, elektronikus levél csatolmánya) is el kell juttatni a kiíró részére, elektronikus levél esetén az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat megnevezését, és az iktatószámot fentiek szerint.
 • További információ kérhető: Simon Gyöngyitől (e-mail: simon.gyongyi@mke.hu, tel: +36 1 666 2515)

A pályázat elbírálásának rendje:

A benyújtott pályázatokat a rektor által megbízott egyetemi tanári véleményező testület formai és tartalmi szempontból értékeli, majd a szenátus azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek, rangsorolja. A rektor a rangsorolt pályázatok közül kiválasztottat megküldi a MAB-nak véleményezésre, majd annak pozitív véleménye esetén felterjeszti az oktatásért felelős miniszternek. A kinevezésről a köztársasági elnök dönt. A nyertes pályázóval az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyt létesít, amennyiben nem áll az Egyetem alkalmazásában.

A pályázat egyetemi elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.


[1]Nftv. 26§ (3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet őt venni.

[2]A https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található Útmutató egyetemi tanári pályázat összeállításához és értékeléséhez című dokumentum V.2 Melléklete

[3]A https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található Útmutató egyetemi tanári pályázat összeállításához és értékeléséhez című dokumentum V.1 Melléklete

[4]A https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található Útmutató egyetemi tanári pályázat összeállításához és értékeléséhez című dokumentum III.3 pontjában kifejtett „Teljesítménymutatók, formai-tartalmi ajánlások” leírás alapján

[5]A https://www.mab.hu/eljarasok/ oldalon található Útmutató egyetemi tanári pályázat összeállításához és értékeléséhez című dokumentum V.4 Melléklete

[6] Nftv. 105. § (5) Amennyiben jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként tudományos fokozatot említ, azon doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni. 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről, 15. §

[7] Nftv. 28. § (5) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, amennyiben magyar állampolgár, habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, továbbá az adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.

 

Hírek, események

Doctoral Program in English at the HUFA Doctoral School

venue: MKE Doktori Iskola | HUFA Doctoral School, Feszty House

from March 2020 the classes are online

2021. október 26.

MKE DLA képzés 2021/2022 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. október 26.

Meghosszabbítva november 29-ig! - Pályázat Sas József-emléktábla elkészítésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29., 13.30

2021. október 22.

SZOBRÁSZ MESTEREK AZ EPRESKERTBEN I.

Megnyitó 2021. okt. 26., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. okt. 27-  nov. 05.

2021. október 22.

Lámpások Birodalma

Kiállításmegnyitó: október 15., 18:00
Szakmai nap: 2021. október 16:00-18:00
Megtekinthető: 2021. november 19-ig

2021. október 22.

KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJ

A pályázat benyújtása: 2021 november 18 déli 1200 (CET) óráig

2021. október 21.

Az Év Grafikája Díjának átadása

Időpont: 2021. október 21., 10:30
Helyszín: MKE, Kondor Béla Galéria
Megtekinthető: 2021. november 14-ig

2021. október 19.

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév
HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 15.

2021. október 18.

PÁLYÁZAT – könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Vagyonkezelő jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály, takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31.

2021. október 14.

PÁLYÁZAT – rendszerinformatikus könyvtáros munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: Legkésőbb 2021. november 2.

2021. október 14.

Szín-Biózis II.

Megnyitó: október 13. 17:00
Helyszín: Kepes Intézet
Megtekinthető: 2021. 10.13 - 10.29.

2021. október 07.