bezárás

PÁLYÁZAT – Szombathelyen létesítendő Nemzeti összetartozás emlékhely megalkotására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Polgárok a Városért Egyesület nyílt, országos művészeti tervpályázatot ír ki a Szombathelyen létesítendő Nemzeti összetartozás emlékhely megalkotására, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából.

A pályázat kiírója: Polgárok a Városért Egyesület (továbbiakban: Kiíró)

A pályázat célja: A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkal-mából Szombathely Megyei Jogú Város területén a nemzeti összetartozás esz-méjének méltó emléket állító, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri alko-tás megtervezése, amely közösségi találkozási helyként szolgál.

A pályázat jellege: országos, nyilvános

A pályázók köre: Munkájukat hivatásszerűen végző alkotók és alkotó közössé-gek; a referenciával rendelkezők előnyt élveznek.

Az alkotás helyszíne: Szombathely Megyei Jogú Város 203/2020. (IX.24.) Kgy. sz. határozata értelmében a szombathelyi Ezredévi parkon belül a mellékelt hely-színrajzon megjelölt terület.

Az alkotás műfaja: térplasztika, építmény, köztéri műalkotás, interaktív emlékmű

Az alkotás mérete: A megjelölt helyszín szerkezetébe, közvetlen környezetébe arányaiban illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő megformálás.

Az alkotás anyaga: Kő, márvány, üveg, bronz, nemesacél vagy más tartós anyag. A mű felületén, nem zavaró helyen röviden megfogalmazott felirat helye-zendő el a mű eszmei mondanivalójáról.

Az alkotás karaktere: A Kiíró kiköti az alkotás karakterére vonatkozóan, hogy az feleljen meg a nemzeti összetartozás szellemiségének és segítse elő az emlék-hely közösségteremtő szerepének érvényesülését. A térbeli kompozíció utaljon a trianoni döntés következményeire, a történeti Magyarország és Vas vármegye területi megcsonkítására, azonban az alkotás művészi mondanivalója összhatá-sában legyen reménykeltő, jövőbe mutató. A mű egyúttal fejezze ki a magyar nemzet egységét és életerejét. Előnyt élveznek a Trianon-emlékművek hagyományos ikonográfiájától eltérő megformálások; az interaktivitást lehetővé tevő megoldások, a víznek az alkotás integráns részeként (csobogó, szökőkút) történő megjelenését biztosító tervek.

A pályaművek elbírálása: A beérkezett jeligés pályaművek közül a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlékbizottsága választja ki a díjazottakat. A Kiíró a tervpályázati eljárást követően – amint a megvalósításhoz szükséges anyagi forrás rendelkezésre áll – a díjnyertes pályázók egyikével köt kivitelezési szerző-dést. A megvalósítandó köztéri műalkotás szakmai véleményezését a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft (MANK) által delegált szakértői bizottság végzi.

Pályadíjak:
1. díj: bruttó 500.000 Ft
2. díj: bruttó 300.000 Ft
3. díj: bruttó 200.000 Ft

A pályaműnek tartalmaznia kell:

 • az alkotás M=1:10 léptékű makettjét tetszőleges anyagból és a makett bemutatását digitális adathordozón (CD-n, DVD-n), legalább 4 nézetből készült fotókkal,
 • építési és környezettervet 1:100 léptékben,
 • látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
 • műleírást,
 • a megvalósítás részletes költségvetését, amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés, elhelyezés díját és a közvetlen környezethez való szerves illeszkedéshez kapcsolódó költségeket (pl. parkosítás, térburkolás, díszvi-lágítás, vízforgató technika) az összes járulékkal együtt, amely összköltség együttesen nem lehet több, mint nettó 50 millió Ft,
 • a megvalósítás időkereteit, amely a szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év időtartam lehet.

Zárt borítékban, amelyre csak a jelige írható, meg kell adni az alábbi adatokat:

 • a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét, telefonos és e-mailes elérhetőségét,
 • a pályázó szakmai önéletrajzát (1 oldal terjedelemben),
 • a pályázó referenciaanyagát,
 • adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot,
 • nyilvánossági nyilatkozatot

A pályaművek beadásának helye és ideje:
A pályázatokat a Polgárok a Városért Egyesület részére (9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.) Breznovits István számára kell eljuttatni. A Kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.

Beérkezési határidő: 2021. május 31.

További pályázati információk:
Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet. Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat. A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A győztes pályázó vállalja az együttműködést a szakvéleményezést végző MANK-al. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatból kizárásra kerül:

 • a határidő után benyújtott pályamű,
 • az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi köve-telményeknek nem tesz eleget,
 • a formai követelményeket nem teljesítő pályamű.

A Kiíró a beadást követően egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosít a pályázók-nak, legfeljebb 15 napos határidővel.

A pályázat eredményének kihirdetése:
A Kiíró a pályázókat a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlékbizottsága döntését követő harminc napon belül írásban értesíti a tervpályázat további hasznosításának lehetőségéről.
A pályaműveket a Kiíró – igazolás ellenében – a pályázóknak visszaadja, kérésre visszaküldi. Az át nem vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően leg-feljebb 60 napig őrzi meg.

A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázók felvilágosítást kaphatnak a Polgárok a Városért Egyesület vezetőségétől (Breznovits István alelnök, 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.; tel.: +36/30/2190483; e-mail: ).

polgaravarosert.hu

Hírek

Lámpások Birodalma

Kiállításmegnyitó: október 15., 18:00
Szakmai nap: 2021. október 16:00-18:00
Megtekinthető: 2021. november 19-ig

2021. október 22.

Szín-Biózis II.

Megnyitó: október 13. 17:00
Helyszín: Kepes Intézet
Megtekinthető: 2021. 10.13 - 10.29.

2021. október 07.

9. Bukarest Biennálé

2021. október 04.

150. tanévnyitó ünnepség

2021. szeptember 28.

TEPLÁN NÓRA / Nullgravitáció / Zero Gravity /

Megtekinthető: 2021. 09.23. – 10.29.
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem

2021. szeptember 24.

Opening of European Glass Context 2021

Helyszín: Bornholm Art Museum
Megtekinthető: 2021.09.11-11.21.

2021. szeptember 13.

Gaál Kata – KIBILLENT HARMÓNIA

Megnyitó: 2021. szept. 16., 19:00
Helyszín: Várfok Galéria
Megtekinthető: 2021. szept. 17- nov. 6.
 

2021. szeptember 09.

Budapest Street Archæology

Megnyitó: 2021.09.08. 17.00
Helyszín: Deák 17
Megtekinthető: 2021.09.09. – 2021.12.17.

2021. augusztus 20.

Beuys 100 – konferencia

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2021.11.19

2021. június 09.

Láthatatlan spektrumok

2021. május 14.

Utcafront – köztéri grafikai kiállítás

Megnyitó: 2021. január 22. 12:00
Megtekinthető: 2021. december 31-ig

2021. január 20.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.