bezárás

Szegedi Kis István Kutatói Ösztöndíj

A 2018-ban alapított Szegedi Kis István Kutatói Ösztöndíj célja, hogy segítse a magyar kultúrtörténet és egyháztörténet korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgia- és társadalomtörténeti, valamint egyházművészeti kutatását, kedvező feltételeket biztosítva a magas színvonalú szakmai tapasztalat megszerzéséhez. Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200.000,- Ft összegű támogatást jelent legfeljebb 10 fő részére. Az ösztöndíj összesen három alkalommal ítélhető oda egy kutatónak. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 5 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
p á l y á z a t o t h i r d e t
kutatói ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult
1. az a 40 év alatti, azaz 1981. szeptember 1-jét követően született kutató, aki korábban nem, vagy legfeljebb két alkalommal részesült Szegedi Kis István Kutatói Ösztöndíjban
és
2. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

1. Adatlap 1
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat 2
3. Szakmai önéletrajz 3
4. Munkaterv 4 (az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása, amely tartalmazza a kutatandó témakört, a kutatói koncepciót és annak az intézmény(ek)nek a nevét, ahol a pályázó kutatni kíván, továbbá a valószínűsített publikációs eredményt.
Lehetőség van több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervet is benyújtani két feltétel szem előtt tartásával:
a) a munkatervben a szakmai programot az egyes pályázati időszakokra ütemezve kell kidolgozni,
b) a következő ösztöndíjas időszak(ok)ra minden évben új pályázatot kell benyújtani, és a korhatári követelményeknek mindvégig meg kell felelni.

5. Publikációk jegyzéke és három jelentősebb publikáció teljes szövege5

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 8. 24:00 óráig!
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf formátumban történő feltöltésével.

Figyelem! A jelzett időpontot követően a Pályázati dokumentáció menüpont inaktívvá válik!

IV. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 3-5. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

V. A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett kuratórium – a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül – bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. – a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül – elektronikus úton értesíti a pályázókat6, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. szeptember 1.- 2022. augusztus 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000.-Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

VIII. A nyertes pályázó – a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött – Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) – az aláírás hitelességét igazoló – tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton7, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére. A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. www.alkotomuveszet.hu  -n saját profilból belépve a menüsorban: Magyar Mecénás Program)

Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség Az ösztöndíjas időszak alatti teljesítményről az alábbiak szerint kell beszámolni:
1. 2022. augusztus 1-ig az ösztöndíjas kutatónak a munkatervében foglaltak teljesítéséről írásbeli beszámolót kell benyújtania.
2. Be kell nyújtani továbbá az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt készült, már publikált, vagy megjelenés előtt álló, legkevesebb három darab tanulmányt, kritikát, vagy valamely előadás teljes szövegét.
3. Az írásbeli beszámoló alapján – közzétételre alkalmas állapotban – el kell készíteni a szakmai program megvalósításának összefoglalását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjat második, vagy harmadik alkalommal elnyert kutató publikációinak szoros összefüggésben kell állniuk az első alkalommal elnyert ösztöndíjas időszak alatt kutatott témakörrel!

A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó e-mail címen jelezheti!

----

1 online űrlap
2 online űrlap
3 Feltöltendő pdf fájlként
4 Feltöltendő pdf fájlként
5 Feltöltendő pdf fájlként
6 Írásbeli értesítésnek minősül.
7 Feltöltendő pdf fájlként

Szegedi_Kis_Istvan_Kutatoi_Osztondij_palyazati felhivas2021-22.pdf

Pályázat

PÁLYÁZAT – informatikus, rendszergazda beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. október 11.

2021. szeptember 21.

Pályázati kiírás – DECODE The Space for ARTHITECTURE 2021

Október 20-ig kell regisztrálni és 22-ig lehet pályázni a DECODE - The Space for ARTHITECTURE 2021 díjra

2021. szeptember 21.

Alkotói pályázat képzőművészeknek – Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2021. november 27.

2021. augusztus 30.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2022-2023

Jelentkezési határidő:
Posztgraduális hallgatóknak:
2021. május 17.
Oktatóknak, kutatóknak:
2021. október 15.

2021. március 03.