bezárás

PÁLYÁZAT – Restaurátor Tanszék docensi álláshelyének betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Restaurátor Tanszék
docensi
álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az egyetemi docens feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének vonatkozó szabályai alapján az egyetemi docensekre meghatározott feladatok ellátása, különös tekintettel a következőkre:

 • a restaurátorművész szak képzésében a műtermi gyakorlathoz kapcsolódóan, annak keretében műtárgyvizsgálati módszerek, ezen belül kiemelten a fénymikroszkópok használatára épülő technikák elméleti és gyakorlati oktatása legalább heti 10 órában,
 • a műtárgyak festett rétegeit alkotó pigmentek felismeréséhez, meghatározásához szükséges ismeretek oktatása,
 • Analitika tantárgy kurzusainak oktatása, tantárgyfelelősi gondozása,
 • nagyműszeres anyagvizsgálatok restaurátori alkalmazásainak megismertetése a hallgatókkal, kapcsolattartás ilyen vizsgálati technikákat végző intézményi partnerekkel,
 • a Restaurátor Tanszék műtárgyvizsgálati laboratóriumának vezetése,
 • a restaurátori műtárgyvizsgálatok szakterületének, szakirodalmának ismerete,
 • restaurátorművész szakon szakdolgozatok témavezetése,
 • a Restaurátor Tanszék oktató munkájának szervezésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 1. az oktató a magyar képzőművészet elismert, önálló munkássággal rendelkező restaurátor szakember, vagy a képzőművészet területéhez köthető elméleti szakember:
  • a művészeti ág, szakterület elismert mestere, vagy kutatója és legalább 12 éves szakmailag elismert alkotó- és kiállító/ publikációs tevékenységgel, és
  • legalább nyolcéves felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkező, meghatározó tanár egyéniség,
  • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel, szakmai-oktatási kapcsolatokkal rendelkezik,
 2. az oktatott művészeti ág egyes műfajainak, technikáinak és kifejezési formáinak magas szintű ismerete, a technikák alkalmazásában mesteri jártasság,
 3. művészetpedagógiai-pszichológiai ismeretek, hallgatók előtti tekintély, elemző-, korrekciós és értékelő-készség,
 4. az oktatott tantárgy tantervének, tantárgyi programjának az Egyetem képzési rendjében történő alkalmazására való felkészültség,
 5. az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
 6. megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési tevékenységet végzése, idegen nyelven is,
 7. a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat,
 8. összehasonlító elméleti tájékozottság,
 9. művészetének, kutatási területének, szaktudásának kiteljesítéséhez kellő hivatástudat,
 10. a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben,
 11. legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi restaurátorképzésben szerzett oktatói tapasztalat
 • felsőoktatás érintő pályázati projektekben (pl. TÁMOP, EFOP, stb.) való korábbi részvétel,
 • vezető szerepvállalás restaurátori kutatásokban, publikációs munkában, pályázatokban.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, doktori fokozat megszerzését, idegennyelv-tudást és gyakorlati időt tanúsító okiratok másolata
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik.
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról.
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít.
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Szenátus rangsorolja. A rektor a Szenátus által rangsorolt pályázatok közül választva adja ki a docensi kinevezést.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

2022. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 20.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

Hírek, események

Zahra Fuladvand

2022. május 18.

PÁLYÁZAT – humánpolitikai előadó (ügyintéző) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. június 7.

2022. május 18.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 17.

Elhunyt Győri Andrea Éva képzőművész

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Győri Andrea Éva képzőművész 2022. március 19-én, életének 38. évében elhunyt.

2022. május 16.

Plaster Casts & Cast Collections Across Europe. History and Future – International Conference

Időpont: 2022. május 24., 09:30 - 16:00
Helyszín: Szépművészeti Múzeum, Schickedanz-terem, 1. emelet

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Szobrász Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Szobrász Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – Tanszéki adminisztrátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Festő Tanszék docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 17.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék Képgrafika Specializáció docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.

2022. május 13.