bezárás

PÁLYÁZAT – Grafika Tanszék tanszékvezető (vezető) munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Grafika Tanszék tanszékvezető (vezető)
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:

határozott, 3 évre szól.

Foglalkoztatás jellege:

8 órás munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: képviseli a tanszéket az egyetemi testületek és vezetők előtt, továbbá szakmai kérdésekben az Egyetemen kívül; véleményt nyilvánít és javaslataival döntéseke kezdeményezhet a tanszéket érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben; ellátja a tanszéki értekezlet elnökei teendőit, gondoskodik ezek döntései előkészítéséről, határozatai végrehajtásáról; gondoskodik az Egyetemi testületei határozatainak végrehajtásáról; megszervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék képzési, tudományos és művészeti kutató és egyéb tevékenységét, dönt a tanszék ügyrendjében, illetve az Egyetem más szabályzataiban meghatározott képzési és tudományos kutatómunkájával kapcsolatos kérdésekben; a tanszék költségvetése és a Gazdálkodási Szabályzat rendelkezései alapján dönt a pénzügyi keretek felhasználásáról; irányítja, ellenőrzi és minősíti a tanszék oktatóit, kutatóit; gondoskodik a tanszék működéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek biztosításáról, a tanszék munkatársainak megfelelő munkakörülményeiről; gondoskodik a megbízott oktatók felkéréséről és szerződéskötésük előkészítéséről, teljesítésük igazolásáról; támogatást nyújt a tanszék oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak szakmai fejlődéséhez, gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről; a szabályzatokban megállapított módon együttműködik az Egyetem más szervezeti egységeivel, az érdekképviseletei szervezetekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal; a jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint  szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék bevételszerző tevékenységét; a rektor által átruházott hatáskörben munkairányítói és feladatmeghatározási jogkört gyakorol a tanszék minden oktató, kutató és tanár alkalmazottja tekintetében, valamint segíti a rektort kinevezési jogköre gyakorlásában; a kancellár által átruházott hatáskörben munkairányítói és feladatmeghatározási jogkört gyakorol a tanszék minden nem oktató, nem kutató és nem tanár alkalmazottja tekintetében, valamint segíti a kancellárt kinevezési jogköre gyakorlásában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi (MA) végzettség,
 • doktori (DLA) fokozat vagy állami művészeti díj,
 • a képzőművészet terén szerzett, legalább öt év felsőoktatási tapasztalat,
 • legalább három év vezetői tapasztalat,
 • a pályázó szakmai felkészültsége és tapasztalatai alapján legyen alkalmas a Grafika Tanszék oktatási, szakma/tudományos, gazdálkodási és pályázati, valamint adminisztratív tevékenységének tanszéki szintű koordinálására, irányítására, szervezésére és ellenőrzésére, szakmai viták levezetésére és az azokban való aktív közreműködésre,
 • a pályázó legyen képes hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezésére, építésére és ápolására,
 • vezetői megbízás ellátására csak az kaphat megbízást, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, szakmai tapasztalatokat tanúsító okiratok másolatai,
 • eddigi szakmai munkájának bemutatása, eddigi vezetői tapasztalat hitelt éremlő igazolása,
 • jelentősebb művészeti/tudományos eredményeinek ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs jegyzék,
 • a tanszékvezetői pozíció ellátásával kapcsolatos tervek, a megvalósításra vonatkozó szakmai, vezetői koncepció,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkába állásig); csatolni kell a kérelem benyújtását igazoló iratot,
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult személyek testületek megismerhetik, ezzel összefüggésben adatait az egyetem kezelheti
 • nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. március 1-től tölthető be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

E-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését és az iktatószámot: Grafika Tanszék tanszékvezető, MKE/1569/2021

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a rektor által felkért bizottság értékeli, a Szenátus rangsorolja, a megbízást a rektor adja ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 18.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2021. december 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2021. december 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

Zahra Fuladvand

2022. május 18.

PÁLYÁZAT – humánpolitikai előadó (ügyintéző) munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. június 7.

2022. május 18.

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 17.

Elhunyt Győri Andrea Éva képzőművész

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Győri Andrea Éva képzőművész 2022. március 19-én, életének 38. évében elhunyt.

2022. május 16.

Plaster Casts & Cast Collections Across Europe. History and Future – International Conference

Időpont: 2022. május 24., 09:30 - 16:00
Helyszín: Szépművészeti Múzeum, Schickedanz-terem, 1. emelet

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Látványtervező Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Festő Tanszék docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 17.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Szobrász Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Szobrász Tanszék egyetemi adjunktus álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 1.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – Tanszéki adminisztrátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

2022. május 16.

PÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék Képgrafika Specializáció docensi álláshelyének betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.

2022. május 13.