ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék egyetemi docens munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék egyetemi docens munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék egyetemi docens munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Képzőművészet-elmélet Tanszék

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

egyetemi docens

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az egyetemi docens feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének vonatkozó szabályai alapján az egyetemi docensekre meghatározott feladatok ellátása, különös tekintettel a következőkre: • a Tanszék tantervi programja szerint részvétel a hallgatók képzésében • a Képzőművészet-elmélet Tanszék oktató munkájának szervezésében való részvétel • a szakhoz kapcsolódó szakdolgozatok témavezetése és diplomaprojektek szakmai koordinálása • a szakterülethez kötődő szakirodalom alapos ismerete • a következő kurzusok oktatása: Művészet és kultúratudományi ismeretek 1-2, Kurátori ismeretek 2- 4, Kiállítás-rendezési gyakorlat 1-4, Diplomaprojekt megvalósítása és Szakdolgozat 1-2, Kortárs művészeti kurátori ismeretek 2, valamint a Mapping the Local kurzus angol nyelven • részvétel az oktatási program korszerűsítésében, a tanszék tantervi programjába illeszkedő saját oktatási terv önálló kidolgozása. • szakmai fejlődésének kurátori projektekkel, publikációkkal és önálló szakmai kutatómunkával való bizonyítása

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, részmunkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidős foglalkoztatás

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb: A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, • Szakirányú egyetemi végzettség a képzőművészet területén

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • DLA doktori fokozat, vagy legalább doktori abszolutórium; vagy ezzel egyenértékű művészeti díj
 • az oktató a magyar képzőművészeti szcénában elismert, önálló kutatói és kurátori tevékenységgel rendelkező szakember
 • a Magyar Tudományos Művek Tára felületen dokumentált publikációs tevékenységgel rendelkezik
 • legalább tízéves felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkező, meghatározó tanár egyéniség
 • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel, szakmai-oktatási kapcsolatokkal rendelkezik
 • az oktatott tantárgyak tantervének, tantárgyi programjának az Egyetem képzési rendjében történő alkalmazására való felkészültség
 • az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása
 • megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési tevékenység végzése
 • a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat
 • összehasonlító elméleti tájékozottság
 • szaktudásának kiteljesítéséhez kellő hivatástudat
 • a doktorjelöltek témavezetése

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • egyetemi képzésben szerzett oktatói tapasztalat
 • részvétel hazai és nemzetközi rangos kortárs kurátori projektekben
 • részvétel témavezetőként diákköri konferenciákon (OMDK, OTDK)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget és gyakorlati időt tanúsító okiratok másolata
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A publikálás tervezett időpontja: 2023.05.16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.07.

A pályázat elbírálásának módja:

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Szenátus rangsorolja. A Rektor a Szenátus által rangsorolt pályázatok közül választva adja ki a docensi kinevezést.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére