PÁLYÁZAT – gazdasági osztályvezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – gazdasági osztályvezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – gazdasági osztályvezető beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
gazdasági osztályvezető
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített és a szervezeti egység ügyrendjébe foglalt vonatkozó feladatok ellátása, különösen

 • ellátja az Egyetem költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, szervezi és irányítja az osztály ügyviteli tevékenységét;
 • felelős az intézményi költségvetés tervezéséért, az előirányzatok felhasználásáért, azok módosításáért, a jóváhagyott költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak és a létszámkeretnek a betartásáért;
 • felelős a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium elkülönített költségvetésének tervezéséért, az előirányzatok felhasználásáért, azok módosításáért;
 • biztosítja az anyagi-pénzügyi eszközök rendeltetésszerű, gazdaságos és célszerű felhasználását;
 • felelős az egyetemi bérgazdálkodás pénzügyi lebonyolításáért;
 • gondoskodik az Egyetem gazdasági-pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséről, követeléseinek érvényesítéséről;
 • megszervezi és ellenőrzi a tervezést, a gazdálkodást, a számvitelt, és az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszert, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitelt, kialakítja a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét, biztosítja a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtását, betartását;
 • előkészíti az Egyetem gazdálkodási szabályzatait;
 • pénzügyi-gazdasági kérdésekben folyamatos tájékoztatással segíti az Egyetem vezetőinek munkáját és felelős azért, hogy az Egyetem szervezeti egységeinek vezetői, vezető testületei az Egyetem gazdálkodásáról és az igényelt adatokról megfelelő tájékoztatást kapjanak;
 • gazdasági-ügyviteli szolgáltatást nyújt a szervezeti egységeknek azok bevételszerző tevékenysége elősegítésére;
 • a hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészíti az Egyetem éves beszámolóját;
 • elkészíti és előterjeszti az Egyetem beszerzési tervét, jóváhagyást követően a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő beszerzési eljárásokat lefolytatja;
 • vagyongazdálkodással összefüggő feladatok ellátása a Jogi és Humánpolitikai Osztállyal és a Beruházási és Informatikai Osztállyal együttműködve;
 • a pénzügyi év lezárása után beszámol az Egyetem előző évi gazdálkodásáról;
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály, szabályzat, szenátusi határozat és a kancellár meghatároz;
 • pályázatok pénzügyi tervezése, lebonyolításának támogatása, közreműködés a pályázatok pénzügyi beszámolójának elkészítése;
 • az uniós projektekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, azok pénzügyi nyomon követése és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12. § (1)- (2) bekezdéseinek megfelelően

 • Pénzügyi-számviteli végzettség, vagy
 • Felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti, a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által vezetett nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel-
 • Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • Költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában szerzett vezetői gyakorlat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Angol nyelv középfokú ismerete,
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Cselekvőképesség,
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás, vagy a (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.

Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Állami felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat,
 • Művészeti felsőoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • Az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos gazdálkodási, elszámolási gyakorlat,
 • Informatikai rendszerismeret felhasználói szinten: Forrás ügyviteli rendszer és KGR-K11 rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a vezetői tapasztalatok, és a vezetői gyakorlat részletes bemutatását,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó vezetői elképzelések körében a motiváció, és vezetői program bemutatása,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás;
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton: az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre megküldve. A tárgyba kérjük feltüntetni: Gazdasági osztályvezető, MKE/1365/2022.
 • További információ kérhető: Dr. Polgár Antal Jogi és humánpolitikai Osztály osztályvezetőtől (e-mail: polgar.antal@mke.hu; tel.: +36 1 666 2561).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásra benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a kancellár által kijelölt bizottság értékeli. A kancellár dönt a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) 2022. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.04. 12:00.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére