ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Tanárképző Központ Főigazgató (ügyvivő szakértő) feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Tanárképző Központ Főigazgató (ügyvivő szakértő) feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Tanárképző Központ Főigazgató (ügyvivő szakértő) feladatkör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanárképző Központ
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Főigazgató (ügyvivő szakértő)
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen, de nem kizárólag: biztosítja a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését; koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, és szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot; nyomon követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez; pedagógus-továbbképzésben történő részvétel, annak koordinációja; ellátja az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégiummal kapcsolatos szakmai fenntartói feladatokat; az oktatási rektorhelyettes irányításával elvégzi a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, jogi, üzemeltetési irányítási feladatainak koordinációját. A Tanárképző Tanszékkel közösen rendszeresen felülvizsgálja a pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés szakmai kínálatát, a szükséges feltételek biztosításával kezdeményezi új képzések indítását és részt vesz az akkreditációs eljárásban.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, melyben a vezetői megbízás 5 évre szól. Heti 40 óra, teljes munkaidős foglalkoztatás

A munkavégzés helye:
Budapest

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb:
Pályázatát e-mailben: allaspalyazat@mke.hu e-mail címen és postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.) várjuk. Kérjük a tárgyban feltüntetni a megpályázott megbízás megnevezését és az iktatószámot: Tanárképző Központ főigazgató, MKE/1983/2023. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Jogi- és humánpolitikai Osztály nyújt, az allaspalyazat@mke.hu email címen, illetve a 06-30-719-1836 és a 06-20-276-4390 telefonszámon.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Felsőfokú végzettség
 • Felsőfokú angol nyelvvizsga

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőfokú végzettség, pedagógus szakképzettség,
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Legalább 4 év pedagógus munkakörben megszerzett, vagy azzal egy tekintet alá eső szakmai gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nktv.), a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

Egyéb pályázati előnyök:

 • Jogi egyetemi végzettség
 • Közoktatási szakjogász végezettség
 • Legalább 5 év intézményfenntartói tapasztalat
 • Közigazgatásban megszerzett vezetői tapasztalat
 • Felsőoktatásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • Gyakorlati oktatás képzés szerevezésében szerzett szakmai tapasztalat
 • Legalább 2 év szakképzésben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • A vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, és az azt igazoló okiratok másolata,
 • A vezetői elképzelések körében a motiváció, a vezetői program bemutatása,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti speciális tartalommal, arra is kiterjedően, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A publikálás tervezett időpontja: 2023.10.28

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.27

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.07

A pályázat elbírálásának módja:
A főigazgatót a Rektor nevezi ki a Szenátus előzetes véleményezése alapján. Kinevezéséhez az Nktv. 103. § (1a) bekezdés szerint a köznevelésért felelős miniszter egyetértése szükséges.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.09

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére