PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály bérszámfejtő (ügyintéző) beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Gazdasági Osztály
bérszámfejtő (ügyintéző)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem bérszámfejtési feladatainak ellátása:

A nem rendszeres és külső személyi juttatások számfejtése, utalás, a kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése (pl. illetmény előleg, segély, szemüveg térítés, kártérítés), a munkába járás munkáltatói hozzájárulásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, óraadók juttatásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a Magyar Államkincstár eAdat felületének kezelése, a munkabér, illetmény, egyéb juttatás és az ehhez kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és egyéb, a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok könyvelés részére átadása, egyeztetése, a Magyar Államkincstárral történő kapcsolattartás, a pénzügyi és bérszámfejtési területet érintően rendszeres és eseti adatszolgáltatást teljesítése (pl. rehabilitációs hozzájárulás elszámolás, fenntartói pénzügyi adatkérések). A Gazdasági Osztály iktatáshoz kapcsolódó feladatainak ellátása. A Gazdasági Osztályt érintő iratok Poszeidon program használatával történő nyomon követése, gondoskodás a megszabott határidők betartásáról. A többletfeladat-elrendelések, megbízási szerződések, óraadói teljesítések nyilvántartásának vezetése. Szabadságnyilvántartás vezetése, jelenléti ívek havi összesítése. A feladatellátáshoz kapcsolódó hatályos jogszabályi és belső szabályozókban rögzített előírások megismerése és alkalmazása. Munkaügyes munkatárs helyettesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, pénzügyi – számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • Felhasználó szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások);
 • KIRA, POSZEIDON programok gyakorlott kezelése
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, melyben igazolnia kell, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési szervnél bérszámfejtési területen szerzett gyakorlat;
 • Oktatási intézménynél szerzett gyakorlat
 • Felsőfokú iskolai végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség;
 • Önálló és csapatmunkára is képes, precíz és felelősségteljes munkavégzés;
 • Kiváló szintű együttműködési és alkalmazkodó készség;
 • Terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz;
 • Motivációs levél;
 • Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a 20. § szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik;
 • Bérigény megadása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Jogi és humánpolitikai Osztály részére az allaspalyazat@mke.hu e-mail címen keresztül.

A tárgyba kérjük feltüntetni: Bérszámfejtő

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag szakmai értékelése után személyes interjú alapján történik a kiválasztás. A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A kancellár dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje:

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2022. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.04. 12:00.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére