PÁLYÁZAT – MKE oktatási rektor-helyettes beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE oktatási rektor-helyettes beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" l992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
oktatási rektor-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 évre szól, mely többször meghosszabbítható.

A munkavégzés helye:

1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatási rektor-helyettes a hatályos jogszabályoknak, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az abban kapott felhatalmazás alapján kiadott rektori utasításban foglaltaknak megfelelően látja el feladatait, melyek különösen az alábbiak:

 • a szakmai vezetőkön keresztül felelős az egyetem oktatási rendszerének működéséért: fő tevékenysége az Egyetem oktatási, nevelési ügyeinek, a felnőttképzés és egyéb továbbképzések összehangolására, irányítására és fejlesztésére terjed ki,
 • a Szenátus döntései és a rektor utasításai alapján szervezi, irányítja és felügyeli az Egyetem Oktatási-nevelési tevékenységét, a hallgatók és felvételizők szakmai tartalmi ügyeit,
 • feladatkörébe tartozik a hallgatók egyetemi életét befolyásoló tevékenységekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos egyetemi feladatok koordinálása, V
 • felügyeli és irányítja a szakindítást, új szak indítása esetén koordinálja az indításhoz szükséges tematikák kidolgozását,
 • összehangolja a tantervekben meghatározott, illetve a tantárgyi tematikákkal kapcsolatos követelményrendszer kialakítását,
 • elnökletével működteti a Tanulmányi, Kredit és Kredit-átviteli testületeket, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint részt vesz az MKE vezető testületeinek, bizottságainak munkájában,
 • tevékenységi körében kapcsolatot tart Oktatási Hivatallal, a hazai és a külföldi felsőoktatási intézményekkel,
 • irányítja és szervezi az oktatással összefüggő jelentések, kimutatások elkészítését,
 • megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a rektor által számára átruházott eseti feladatok végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • vizuális művészeti területen szerzett egyetemi végzettség,
 • egyetemi tanári vagy docensi munkakör betöltése,
 • felsőoktatásban szerzett legalább tíz éves szakmai tapasztalat,
 • a vizuális művészeti terület hazai, illetve nemzetközi téren ismert, a felsőoktatás
 • és/vagy szakmai fórumok elismert személyisége,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • legyen áttekintése az MKE működésére.

A pályázaton a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek vehetnek részt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- külföldi tapasztalatok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az eddigi vezetői, oktatói és tudományos tevékenység bemutatása,
 • a rektor-helyettesi tisztséggel kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,
 • a végzettséget és szakképzettséget, valamint habilitációt tanúsító okiratok hiteles másolata, (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása),
 • a fontosabb publikációk, tudományos munkák, díjak jegyzéke,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás),
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az MKE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az erre jogosult személyek, bizottságok, illetve testületek megismerhetik,
 • a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikusan a www.allaspalyazat@mke.hu címre megküldve, a tárgyban kérjük feltüntetni: oktatási rektorhelyettes

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szenátus rangsorolja, a magasabb vezetői megbízást a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Keressünk egyetemi adjunktus pozícióra új kollégánkat

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.23.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – Keressünk egyetemi adjunktus pozícióra új kollégánkat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék docensi álláshely betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.15

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Látványtervező Tanszék docensi álláshely betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Nemzetközi Mobilitási Osztály ügyvivő szakértő / nemzetközi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.24. 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Nemzetközi Mobilitási Osztály ügyvivő szakértő / nemzetközi koordinátor munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék egyetemi adjunktus munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére