ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Szobrász Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Szobrász Tanszék
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

egyetemi tanár
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Az egyetemi tanár feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének vonatkozó szabályai alapján az egyetemi tanárokra meghatározott feladatok ellátása, különös tekintettel a következőkre:

 • a Tanszék tantervi programja szerint részvétel a hallgatók képzésében,
 • osztályvezető oktatóként a hallgatók szakmai tevékenységének irányítása, művészi kibontakozásuk segítése,
 • a Szobrász Tanszék oktató munkájának szervezésében való részvétel,
 • doktori témavezetésben való részvétel,
 • a szakterülethez kötődő szakirodalom alapos ismerete,
 • részvétel az oktatási program korszerűsítésében, önállóan kidolgozza a tanszék, tantervi programjába illeszkedő saját oktatási tervét,
 • szakmai fejlődésének kiállításokkal, publikációkkal és önálló szakmai alkotómunkával való bizonyítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidős foglalkoztatás

A munkavégzés helye:
Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb:
A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • PhD/DLA, doktori fokozat , egyetemi tanári kinevezés,
 • szakirányú egyetemi végzettség a képzőművészet területén

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • az oktató a magyar képzőművészeti szcénában elismert, önálló gyakorlati munkássággal rendelkező szakember
 • a művészeti ág gyakorló alkotóművésze, a Magyar Tudományos Művek Tára felületen dokumentált publikációs tevékenységgel,
 • legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkező, meghatározó tanár egyéniség
 • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel, szakmai-oktatási kapcsolatokkal rendelkezik
 • művészetpedagógiai-pszichológiai ismeretek, hallgatók előtti tekintély, elemző-, korrekciós és értékelő-készség
 • az oktatott tantárgy tantervének, tantárgyi programjának az Egyetem képzési rendjében történő alkalmazására való felkészültség
 • az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása)
 • megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési tevékenységet végzése
 • a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat
 • művészetének, kutatási területének, szaktudásának kiteljesítéséhez kellő hivatástudat
 • rendelkezik államilag elismert szakmai díjjal vagy DLA fokozattal

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget és gyakorlati időt tanúsító okiratok másolata
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatóságierkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik.
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról.
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít.
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A publikálás tervezett időpontja: 2023.09.20.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.04. 12:00.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.05.

A pályázat elbírálásának módja:
A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Szenátus rangsorolja.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.10.06

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére