ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék tanszékvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék tanszékvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE Intermédia Tanszék tanszékvezető munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Intermédia Tanszék

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

tanszékvezető

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen: képviseli a tanszéket az egyetemi testületek és vezetők előtt, továbbá szakmai kérdésekben az Egyetemen kívül; véleményt nyilvánít és javaslataival döntéseket kezdeményezhet a tanszéket érintő, hatáskörét meghaladó kérdésekben; ellátja a tanszéki értekezlet elnökei teendőit, gondoskodik ezek döntései előkészítéséről, határozatai végrehajtásáról; gondoskodik az Egyetemi testületek határozatainak végrehajtásáról; megszervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék képzési, tudományos és művészeti kutató és egyéb tevékenységét, dönt a tanszék ügyrendjében, illetve az Egyetem más szabályzataiban meghatározott képzési és tudományos kutatómunkájával kapcsolatos kérdésekben; a tanszék költségvetése és a Gazdálkodási Szabályzat rendelkezései alapján dönt a pénzügyi keretek felhasználásáról; irányítja, ellenőrzi és minősíti a tanszék oktatóit, kutatóit; gondoskodik a tanszék működéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek biztosításáról, a tanszék munkatársainak megfelelő munkakörülményeiről; gondoskodik a megbízott oktatók felkéréséről és szerződéskötésük előkészítéséről, teljesítésük igazolásáról; támogatást nyújt a tanszék oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak szakmai fejlődéséhez, gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről; a szabályzatokban megállapított módon együttműködik az Egyetem más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal; a jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék bevételszerző tevékenységét; a rektor által átruházott hatáskörben munkairányítói és feladatmeghatározási jogkört gyakorol a tanszék minden oktató, kutató és tanár alkalmazottja tekintetében, valamint segíti a Rektort kinevezési jogköre gyakorlásában; a Kancellár által átruházott hatáskörben munkairányítói és feladatmeghatározási jogkört gyakorol a tanszék minden nem oktató, nem kutató és nem tanár alkalmazottja tekintetében, valamint segíti a Kancellárt kinevezési jogköre gyakorlásában.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozott idő - 3 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb: A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Egyetemi végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • doktori (DLA) fokozat
 • a képzőművészet terén szerzett, legalább öt év felsőoktatási tapasztalat,
 • a pályázó szakmai felkészültsége és tapasztalatai alapján legyen alkalmas az Intermédia Tanszék oktatási, szakma/tudományos, gazdálkodási és pályázati, valamint adminisztratív tevékenységének tanszéki szintű koordinálására, irányítására, szervezésére és
 • a pályázó legyen képes hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezésére, építésére és ápolására
 • vezetői megbízás ellátására csak az kaphat megbízást, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, szakmai tapasztalatokat tanúsító okiratok másolatai,
 • eddigi szakmai munkájának bemutatása, eddigi vezetői tapasztalat hitelt éremlő igazolása,
 • jelentősebb művészeti/tudományos eredményeinek ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs jegyzék,
 • a tanszékvezetői pozíció ellátásával kapcsolatos tervek, a megvalósításra vonatkozó szakmai, vezetői koncepció,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkába állásig); csatolni kell a kérelem benyújtását igazoló iratot,
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult személyek testületek megismerhetik, ezzel összefüggésben adatait az egyetem kezelheti
 • nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetem közalkalmazotti jogviszonyt létesít

A publikálás tervezett időpontja: 2023.05.15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.01

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (bérszámfejtő) betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.14.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE, Gazdasági Osztály, ügyintéző (tárgyi eszköz könyvelő) betöltésére