PÁLYÁZAT – MKE általános rektorhelyettes beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – MKE általános rektorhelyettes beosztás ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
általános rektorhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 évre szól, mely többször meghosszabbítható.

A munkavégzés helye:

1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános rektor-helyettes a hatályos jogszabályoknak, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint az abban kapott felhatalmazás alapján kiadott rektori utasításban foglaltaknak megfelelően látja el feladatait, melyek különösen az alábbiak:

 • a rektor munkájának segítése, vezetői döntések előkészítése, végrehajtása,
 • részvétel az Egyetem fejlesztési stratégiájának kidolgozásában,
 • a rektor távollétében, illetve akadályoztatása esetén a rektor helyettesítése,
 • feladatainak ellátása során együttműködés az Egyetem fenntartójával, más külső szervekkel, személyekkel, a hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel,
 • felügyeli és irányítja a kutatási, kutatásszerezési ügyeket, koordinálja az Egyetem hazai és nemzetközi kutatási pályázatokkal kapcsolatos tevékenységét,
 • az oktatási rektor-helyettessel együttműködve koordinálja a művészeti képzési területen folyó képzéseket,
 • felügyeli az Egyetem minőségbiztosítási tevékenységét,
 • SZMSZ-ben meghatározottak szerint részt vesz az MKE vezető testületeinek, bizottságainak munkájában,
 • ellátja az Egyetem hozzá rendelt egyes szervezeti egységeinek felügyeletét, a hatáskörébe tartozó belső szabályzatok gondozását,
 • megszervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a rektor által számára átruházott eseti feladatok végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • képzőművészeti területen szerzett egyetemi végzettség,
 • egyetemi tanári vagy docensi munkakör betöltése,
 • felsőoktatásban szerzett legalább tíz éves szakmai tapasztalat
 • a képzőművészeti felsőoktatás és/vagy szakmai fórumok elismert személyisége,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • legyen áttekintése az MKE működésére.

A pályázaton a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek vehetnek részt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • külföldi tapasztalatok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az eddigi vezetői, oktatói és tudományos tevékenység bemutatása,
 • a rektor-helyettesi tisztséggel kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,
 • a végzettséget és szakképzettséget, valamint habilitációt tanúsító okiratok hiteles másolata, (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetiben való bemutatása),
 • a fontosabb publikációk, tudományos munkák, illetve művészeti alkotások; díjak jegyzéke,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás),
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az MKE Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az erre jogosult személyek, bizottságok, illetve testületek megismerhetik,
 • a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikusan a www.allaspalyazat@mke.hu címre megküldve, a tárgyban kérjük feltüntetni: általános rektorhelyettes

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szenátus rangsorolja, a magasabb vezetői megbízást a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

PÁLYÁZAT – gazdasági osztályvezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – gazdasági osztályvezető beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. október 7.

PÁLYÁZAT – gazdasági osztályvezető beosztás ellátására