Kiknek indul a képzés?

A képzésben való részvételt javasoljuk a felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban tanári gyakorlatvezetői (mentori) feladatot ellátó (vagy ezt szándékozó) szaktanároknak, vezetőtanároknak, szakvezetőknek, továbbá azoknak a pedagógusoknak, akik a Köznevelési törvény pedagógus előmeneteli rendszerében a legjobban finanszírozott mesterpedagógusi fokozatra szeretnének a későbbiekben pályázni. A gyakorlatvezető mentortanár képzésre a tanári képesítése szakterületétől függetlenül bármely (a jelentkezés feltételeit teljesítő) közismereti, vagy szakmai oktató jelentkezhet.

Egyetemünk orientációjának, hagyományainak, szakmai tapasztalatainak megfelelően kiemelten foglalkozunk a művészeti képzések tanár-továbbképzési specializációival, azon belül első sorban a képzőművész, iparművész és művészetközvetítő szaktanárok gyakorlatvezetői ismereteinek elmélyítésével. Ezért a képzési programot hangsúlyosan ajánljuk; a művészetek műveltségi területén közoktatási (közismereti), alapfokú, közép-és felsőfokú szakoktatási feladatokat ellátó (különösen szakközépiskolai és szakiskolai) pedagógusoknak.

A képzésre jelentkezhetnek mindazok a szakképzett pedagógusok, akik a jelentkezési feltételeknek megfelelnek; mesterképzésben szerzett tanári oklevéllel, vagy a 2006 előtti egyetemi vagy főiskolai szintű tanári képesítéssel, és legalább hároméves oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

A képzési program támogatja a pedagógus életpályában mindazon pedagógusokat, akik a mesterfokozat megszerzését fejlesztő támogató tevékenység választásával tervezik megvalósítani. Segíteni kívánja a mesterprogramjukat sikeresen megvédő pedagógusokat is, hogy azt minél eredményesebben támogassák a pedagógusjelöltek vagy a helyi szakmai közösség tagjainak és a gyakornok kollégáik felkészülését.

A képzést minimum 10 fő jelentkező esetén indítjuk!

Hogyan történik a képzés?

A kurzus órarendjének összeállításánál tekintettel vagyunk a vidéki hallgatókra, ezért lehetőleg kéthetente egy szombatra összpontosítjuk a képzést. Ezt a képzési rendet egészíti ki az egyhetes tihanyi intenzív tréning, amelynek külön órarendje van (A Magyar Képzőművészeti Egyetem Somogyi József Művésztelepe Tihanyban a belső tó partján kiváló helyszín a bentlakásos intenzív kurzusok, workshopok, tréningek megrendezésére). A szakirányú tanár-továbbképzési programot a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszéke koordinálja. A gyakorlatvezető mentortanár képzés során az oktatás a Tanárképző Tanszék oktatóival és a gyakorlóhely mentoraival történik. Az oktatás gyakorlatorientált, szeminárium jellegű, épít az előzetes tudásra és tapasztalatokra, valamint a hallgatók és az oktatók együttműködésére. A mentorálás alapvető módszereinek, sajátosságainak megismerése mellett a képzés fontos része az oktatási rendszer szintjeire, más országok tapasztalataira való kitekintés. A mentoráláshoz szükséges képességek tréning jellegű műhelyfoglalkozásokon fejlődnek leginkább, ezért a nyitott, bizalmi légkör megteremtése elsődleges céljaink között szerepel.

Mire tanít meg gyakorlatvezető mentortanár-képzés?

A képzésben részt vevő pedagógusok a szakirányú továbbképzés megkezdésének időpontjában valószínűleg nagyon eltérő kompetenciák birtokában vannak a mentori követelmények szempontjából. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a resztvevők alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A tanszék tanárai együttműködnek annak érdekében, hogy elmélyült, széles spektrumú tapasztalatokat szerezzenek a hallgatók. A tervezés, a reflektivitás, a kollaboráció, a mérés és értékelés képességeinek fejlesztése központi szerepet kap, valamint törekszünk minél több jó gyakorlat bemutatására, az önművelés igényének fenntartására. Az oktatás során lehetőség van egyéni konzultációkra, egyéni szakmai problémák megvitatására. A hagyományos együttműködés és ebből következően a mentorálás határai a digitális eszközök elterjedésének és fejlődésének hatására folyamatosan tágulnak. A képzés résztvevői megismerkednek az online kapcsolattartás lehetőségeivel, dimenzióival.

Mire számíthatok a végzés után?

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a kezdő pedagógusok közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatainak szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.