PÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék Képgrafika Specializáció docensi álláshelyének betöltésére

PÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék Képgrafika Specializáció docensi álláshelyének betöltésére

PÁLYÁZAT – MKE, Grafika Tanszék Képgrafika Specializáció docensi álláshelyének betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Grafika Tanszék Képgrafika Specializáció
docensi
álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az egyetemi docens feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének vonatkozó szabályai alapján az egyetemi docensekre meghatározott feladatok ellátása, különös tekintettel a következőkre:

 • a Tanszék tantervi programja szerint részvétel a hallgatók képzésében.
 • képgrafikus osztályvezető oktatóként a képgrafikus hallgatók szakmai tevékenységének irányítása, művészi kibontakozásuk segítése
 • a képgrafika műtermi gyakorlathoz kapcsolódóan, annak keretében grafikai ismeretek elméleti és gyakorlati tudás átadása, oktatása
 • a Képgrafika műtermi és műhelygyakorlat, Kép és sokszorosítás , Diploma készítés, konzultáció, Diplomaelőkészítő művésztelepi gyakorlat, Művésztelepi gyakorlat , Grafika műtermi és műhelygyakorlat, diplomamunka készítés, Kortárs grafika kurzus oktatása.
 • előadások, konzultációk, korrektúrák tartása.
 • a Grafika tanszék Képgrafika Specializáció oktató munkájának szervezésében való részvétel
 • a Grafika tanszék Képgrafika Specializáción szakdolgozatok témavezetése
 • a grafikához, mint szakterülethez kötődő szakirodalom alapos ismerete
 • a képzés részét képező képgrafikus művésztelep vezetése
 • részvétel az oktatási program korszerűsítésében, önállóan kidolgozza a tanszék tantervi programjába illeszkedő saját oktatási tervét,
 • a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben,
 • szakmai fejlődésének kiállításokkal, publikációkkal és önálló szakmai kutatómunkával való bizonyítása

Pályázati feltételek:

 • az oktató a magyar képzőművészeti szcénában elismert, önálló művészeti munkássággal rendelkező grafikusművész
 • doktori fokozattal, vagy azzal egyenértékű állami kitüntetéssel rendelkezik,
  • a művészeti ág, szakterület elismert mestere, vagy kutatója és legalább 12 éves szakmailag elismert alkotó- és kiállító/ publikációs tevékenységgel, és
  • legalább nyolcéves felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkező, meghatározó tanár egyéniség,
  • széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel, szakmai-oktatási kapcsolatokkal rendelkezik,
 • az oktatott művészeti ág egyes műfajainak, technikáinak és kifejezési formáinak magas szintű ismerete, a technikák alkalmazásában mesteri jártasság,
 • művészetpedagógiai-pszichológiai ismeretek, hallgatók előtti tekintély, elemző-, korrekciós és értékelő-készség,
 • az oktatott tantárgy tantervének, tantárgyi programjának az Egyetem képzési rendjében történő alkalmazására való felkészültség,
 • az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
 • megfelelő publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési tevékenységet végzése, idegen nyelven is,
 • a szakmai- és egyéni értékrend hiteles képviselete az oktató-nevelő munkájában, a hallgatók értékrendjét formáló felelősségtudat,
 • összehasonlító elméleti tájékozottság,
 • művészetének, kutatási területének, szaktudásának kiteljesítéséhez kellő hivatástudat,
 • legalább egy világnyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi grafikusképzésben szerzett oktatói tapasztalat
 • részvétel hazai és nemzetközi rangos művészeti kiállításokon, részvétel publikációs munkákban.
 • eredményes részvétel témavezetőként diákköri konferenciákon (OMDK, OTDK)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget, doktori fokozat megszerzését, idegennyelv-tudást és gyakorlati időt tanúsító okiratok másolata
 • Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása
 • Az oktatói munka ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció
 • Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése, fontosabb hazai és nemzetközi tanácskozáson tartott előadások jegyzéke, publikációs és hivatkozási jegyzék
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik.
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról.
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít.
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Szenátus rangsorolja. A rektor a Szenátus által rangsorolt pályázatok közül választva adja ki a docensi kinevezést.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2022. május 3.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.


BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT 2023/24 

Pályázni 2023. november 15 és december 10. között lehet

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT 2023/24 

Hallgatói Innovációs Pályázat – Eredmények terjesztése

Pályázatok benyújtásának határideje folyamatos, 2023. december 1. (péntekig) 14.00-ig.

Hallgatói Innovációs Pályázat – Eredmények terjesztése

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

Köztéri szoborpályázat – Wittner Mária és Gérecz Attila kettős, egész alakos portré

Benyújtási határidő: 2024. január 15.

Köztéri szoborpályázat – Wittner Mária és Gérecz Attila kettős, egész alakos portré

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 7.

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban