PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 69-71., a továbbiakban: kiíró) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a következő tartalommal:

1.) A pályázat tárgya:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem fenntartásában lévő Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium (a továbbiakban: Kisképző) Budapest IX. ker. Török Pál u. 1. szám alatti 37005 hrsz. alatt felvett, természetben a 1093 Budapest, Török Pál u. 1. szám alatti ingatlan alagsor melegítő konyha 50 m2 területű, valamint a hozzá tartozó ebédlő 75 m2 területű helyiségek határozott idejű, 2024. június 30. napjáig kötendő szerződés útján büfé célra történő hasznosítással.

2.) Pályázati feltételek:

 • Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy.
 • A kiíró a bérleményre határozott idejű, 2024. június 30. napjáig szóló bérleti szerződést köt. A nyertes pályázó a helyiségek után bérleti díjat fizet, melyet a kiíró jogosult minden naptári évben az infláció mértékével emelni, először 2024. január 1. napjával.
 • A szerződéskötés tervezett dátuma 2022. december 15. napja, a bérlemény birtokbaadásának időpontja legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanap.
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítására, az eljárásnak a szerződés hatályba lépését megelőző bármely szakaszában. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel szemben és a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

A bérlemény használatáért a kiíró minimálisan havi bruttó 100.000,- Ft, azaz százezer forintnak megfelelő bérleti díj megfizetését írja elő, az ajánlat ettől csak felfelé térhet el.

A nyertes pályázó a bérleti díjat havonta egy összegben előre, a tárgyhó 5. napjáig köteles számla ellenében a kiíró részére átutalás útján, magyar forintban (HUF) megfizetni.

3.) Szerződéskötést kizáró okok:

Nem köthető szerződés azzal a pályázóval, aki:

 • Csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
 • Tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • Az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű (a jelen pont szerinti kizáró okok fenn nem állását a nyertes pályázó köteles a szerződéskötés előtt hatósági bizonyítvánnyal igazolni. Ha a szerződő fél nem igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a jelen pont szerinti kizáró ok, vele a szerződés nem köthető meg.):
 • a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;
 • gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta.
 • Állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták.
 • Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel az fentiek szerinti kizáró ok, vagy a szerződő fél az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a 25/A. § (2) bekezdésében meghatározott igazolási kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul – nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 • A jelen felhívás 8.) pontjában részletezett iratokat nem nyújtja be, illetve a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
 • Bármilyen jogcímen lejárt fizetési határidejű tartozással terhelt a kiíróval szemben.
 • A kiíróval korábban kötött bármilyen szerződését súlyosan megszegte.

4.) A bérlemény működtetésével kapcsolatos információk:

 • A bérleti díj tartalmazza a bérlemény használatával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek közül a vízfogyasztási-, csatorna-, fűtési, illetve a kommunális hulladék elszállítási, takarítási díjakat.
 • A bérleményben felszerelt almérő szerint felhasznált elektromos áram díját Bérlő a bérleti díjon felül köteles megfizetni Bérbeadónak.
 • A bérleményben szeszes italok árusítása tilos.
 • A nyertes pályázó a bérleményt munkanapokon 6.00 órától 19.00 óráig rögzített időtartamban használhatja (felkészülési és nyitvatartási idő), azzal, hogy tanítási napokon köteles 7.30 órától 15.30 óráig nyitva tartani. A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírónak joga van – előzetes tájékoztatást követően - meghatározott körülmények esetén az egyébként nyitvatartási időnek számító időtartam alatt is bezárni az ingatlant, e tényt, mint üzleti kockázatot Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, az ingatlan bezárásával kapcsolatosan kártérítésre nem jogosult.
 • A bérlemény közösségi tér funkciót is betölt, az ebédlő helyiséget előzetes egyeztetést követően kulturális események rendezésére is felhasználja az intézmény.
 • A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény külön bejárattal nem rendelkezik, azt időbeli korlátozás nélkül nem használhatja.
 • A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy az épületben étel- és italautomaták működnek, de ezek számát és kapacitását az iskola tovább nem növeli. A bérlemény üzemeltetője számára étel- és italautomaták elhelyezése és üzemeltetése tilos.

5.) A nyertes pályázó teljesítésével szemben támasztott követelmények:

A bérlemény működtetésének alapvető célja, hogy a Kisképző tanulói és alkalmazottai megfelelő színvonalú és árszintű szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül. Ennek zökkenőmentes biztosítása érdekében a bérlő köteles:

 • A szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a hatályba lépést követő 60 napon belül a bérleményt a szerződés tárgya szerinti funkciójának megfelelően kialakítani, a büfé üzemeltetéshez szükséges berendezéseket és az üzemeltetéshez szükséges minden berendezési tárgyat, használati eszközt és terméket beszerezni és a büfé üzemeltetését a fenti 60 napos határidőn belül megkezdeni.
 • Beszerezni a büfé üzemeltetéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket. Az engedélyek hiányából származó mindennemű felelősség, különösen az ezzel kapcsolatban kiszabott bírság és okozott kár teljes mértékben a nyertes pályázót terheli.
 • Büfé üzemeltetésére felelősségbiztosítást kötni és annak érvényességét a teljes üzemeltetési időszak alatt fenntartani.
 • Gondoskodni a bérlemény alkalmazottainak munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi oktatásáról és a szabályok betartatásáról
 • A bérleményben bármilyen módú és mértékű átalakítási munka végzését megelőzően a munkálatokat engedélyeztetni a kiíróval. Átalakítás kizárólag a kiíró előzetes írásbeli engedélyével és a megfelelő hatósági engedélyek beszerzését követően végezhető. A nyertes pályázó az átalakítás következtében létrejövő értéknövekedés miatt a szerződés megszűnésekor a bérbeadóval szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat.
 • A 4.) pontban meghatározott időszakban nyitva tartani a büfét, azt a szerződésben meghatározottak szerint üzemeltetni.
 • Bérlő a tanítási napokon köteles biztosítani, hogy az ebédlőben a Bérbeadó által közétkeztetési célból megrendelt ebédet a tanulók elfogyaszthassák, köteles továbbá az ebédszállító vállalkozó által ételszállító edényekben hozott ételt átvenni, minőségét ellenőrizni, ételmintát venni, szükség szerint biztonságos hőkezelésnek alávetni, 12.00 – 14.30 óra között kiadagolni és kiosztani az ebből a célból használt étkezési eszközöket előírásszerűen elmosogatni, tisztán tartani A bérbeadó külön jegyzékben rögzített konyhai és étkeztetési eszközállományt a közétkeztetés biztonságos és kulturált lebonyolítása érdekében ingyenes használatra átadja a bérlőnek.
 • Rendben és tisztán tartani a bérlemény helyiségét.
 • A büfé működésével és a tanulók ebédeltetésével kapcsolatos hulladék – vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezéseknek mindenben megfelelő – gyűjtéséről, tárolásáról, illetve folyamatos elszállításáról gondoskodni.
 • Az étel kezelése, a bérlemény tisztán tartása és a büfé működésével valamint a tanulók ebédeltetésével kapcsolatos hulladék elszállítása során a bérlőnek a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet és a további vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és előírások rendelkezéseinek megfelelően kell eljárnia.
 • Minimális kínálatként az alábbi termékcsoportoknak megfelelő fogyasztási cikkeket folyamatosan forgalmazni:
 • legalább háromfajta szendvics;
 • legalább háromfajta péksütemény;
 • legalább háromfajta melegszendvics/hot dog;
 • legalább háromfajta müzliszelet/fehérjeszelet;
 • legalább háromfajta friss gyümölcs;
 • instant leves;
 • legalább háromfajta üdítő ital;
 • szénsavas és szénsavmentes ásványvíz;
 • koffeinmentes kávé és gyümölcs tea;
 • növényi ital.

A fenti termékcsoportok esetén legalább 1-1 glutén-, laktóz-, cukor-, tejmentes, illetve vegán terméket köteles forgalmazni. A termékkínálat bővíthető.

 • A tanulók, alkalmazottak által igényelt, megfelelő minőségű és megfizethető áruválasztékot nyújtani.
 • A bérleti szerződést maradéktalanul betartani. A szerződés rendelkezéseinek bérlő általi megszegése esetén a kiíró a bérleti szerződésben rögzített jogkövetkezményeket jogosult érvényesíteni.
 • Bérlő köteles a bérleti szerződés rendelkezéseit betartani, továbbá a bérleti díjat és az üzemeltetési költségeket maradéktalanul, az előírt határidőben megfizetni.

6.) Az üzemeltetővel szemben támasztott elvárások:

 • A pályázó személy/vállalkozás rendelkezzen minimum 2 év megszakítás nélküli büfé célú üzemeltetési gyakorlattal és referenciával.
 • három havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése és annak igazolása a bérleti szerződés megkötésének feltétele. Az óvadék Bérbeadónak a bérleti szerződésből eredő, az óvadékkal való elszámolás időpontjáig felmerülő bárminemű vagyoni jellegű követelése - Bérbeadó általi közvetlen - kielégítésére szolgál

7.) Titoktartási rendelkezések

A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a konzorciumi résztvevőkkel, valamint a pályázó meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve az ajánlat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

Ha a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, a kiíró az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja.

8.) A pályázatban kötelezően benyújtandó iratok:

 • Ajánlati adatlap: a pályázó cégre és pénzintézet(ek)nél vezetett bankszámlára vonatkozó információkat tartalmazza (1. számú iratminta).
 • Referencia nyilatkozat a megszakítás nélkül legalább két év időtartamú büfé üzemeltetésről.
 • Aláírási címpéldány: képviseleti jogra vonatkozó másolati aláírási címpéldány, vagy ezzel egyenértékű okirat.
 • Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról (2. számú iratminta).
 • Nyilatkozat a kiíró szerződéstervezetének elfogadásáról (3. számú iratminta).
 • Nyilatkozat a pályázóra vonatkozó, szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról, a pályázó cég kiíróval szembeni tartozásáról, az ajánlat tartalmának nyilvánosságra hozataláról (4. számú iratminta).
 • NAV által kiállított, az ajánlat beadásának napjától számított 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában való szerepeltetés igazolása.

Az iratokat a fenti sorrendben kérjük az ajánlatba csatolni.

A pályázati felhívásban kiadott iratmintákat változtatás nélkül kitöltve és cégszerűen aláírva kérjük beadni!

Az ajánlati dokumentációt zárt borítékban, oldalait beszámozva és lapozhatóan összefűzve, magyar nyelven, 1 db eredeti példányban, cégszerű aláírással ellátva, továbbá az ajánlat eredeti példányát pdf formátumban tartalmazó 1 db CD-n, vagy DVD-n, vagy USB adathordozón kell benyújtani. A nyomtatott és az elektronikus verziónak formailag és tartalmilag mindenben meg kell egyeznie.

9.) A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • A pályázatokat elbíráló bizottság megállapítja, hogy az ajánlatok a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázó, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból - az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett - kizárásra kerül.
 • A bizottság a pályázót határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására szólíthatja fel. A hiánypótlás eredménytelensége az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A bírálati szempontra vonatkozó adatok utólag nem pótolhatók.
 • Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki a legkedvezőbb ajánlatot tette.
 • Az elbírálásnál alkalmazandó szempontrendszer:

A beérkező érvényes ajánlatok közül a legmagasabb összegű bérleti díjat megajánló pályázó kerül kiválasztásra.

10.) Helyszíni bejárás:

A helyszín megtekintésére kiíró egy alkalommal, 2022. november 10. napján 10 órakor biztosít lehetőséget.

11.) Pályázatok beadásának határideje:

2022. november 16.(szerda) 16 óra.

Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az itt megjelölt határidő után beérkezett pályázatokat érvénytelennek minősíti, azokat nem bírálja el.

12.) Pályázatok beadásának helye és módja:

A pályázatokat a kiíró Kancellári Hivatalában, a 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. címen, személyesen vagy meghatalmazott útján, feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, a 8. pontban megjelölt módon kell benyújtani a hétfő-csütörtök: 8:00 - 16:00 óra, illetve péntek: 8:00 - 12:00 óra közötti hivatali időben.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat: Kisképző büfé”
Postai úton történő beadás kizárt.

13.) Pályázatok bontása:

A pályázatok bontásán a pályázók részt vehetnek. A bontás ideje és helye megegyezik a beadás határidejével és helyszínével (2022. november 16. (szerda) 16 óra, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.).

Az ajánlatot benyújtó pályázók adatairól, valamint az ajánlatok értékelésre kerülő elemeiről bontási jegyzőkönyv készül, amely a pályázók által az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott e-mail címre elektronikus úton elküldésre kerül a pályázók részére.

14.) Kapcsolattartás:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket kizárólag e-mailben a muhari.eva@mke.hu címre lehet intézni, 2022. november 11. péntek 14 óráig.

A megküldött kérdésekre és észrevételekre a kiíró 2022. november 14. hétfő 16 óráig írásban ad választ.

15.) A pályázatok elbírálása:

A bontást követő 30 napon belül kerül sor az értékelésre, mely határidőt a kiíró további 30 nappal meghosszabbíthatja.
A pályázatok elbírálásáról az elbírálás szempontjainak figyelembevételével a Bíráló Bizottság dönt.

A pályázat eredményét az elbírálást követően, legkésőbb 8 napon belül írásban és elektronikus úton közli a kiíró valamennyi pályázóval, továbbá a kiíró a pályázat eredményét a honlapján is közzéteszi.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül, az eljárás bármely szakaszában, egészen a szerződés hatályba lépésének napjáig bármikor eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel és a Kisképzővel szemben nem léphetnek fel.
A pályázók a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT

2022. november 14 – december 12.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT
BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés

Pályázatok beadásának határideje: 2022. november 16.(szerda) 16 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre
Képzősök figyelem! SZABADSÁG - Pályázz te is!

Képzősök figyelem! SZABADSÁG - Pályázz te is!

Várjuk a beérkező munkákat 2022. október 23., vasárnap éjfélig

Képzősök figyelem! SZABADSÁG - Pályázz te is!
Alkotói pályázat képzőművészeknek

Alkotói pályázat képzőművészeknek

Felkérés a XXXI. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

Alkotói pályázat képzőművészeknek
Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2022/23-es tanév, intézményünk versenyére

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2022/23-es tanév, intézményünk versenyére

Nevezés határideje: 2022. 10. 19.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2022/23-es tanév, intézményünk versenyére
Keressük Hököseinket!

Keressük Hököseinket!

Első forduló: 10.10. – 10.14. 14: 00

Keressük Hököseinket!
Kiállítási felhívás – A Kecskeméti Katona József Múzeum

Kiállítási felhívás – A Kecskeméti Katona József Múzeum

PETŐFI KÖLTÉSZETE A KORTÁRS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETBEN

Kiállítási felhívás – A Kecskeméti Katona József Múzeum
A MŰANYAG ÚJRAGONDOLÁSA

A MŰANYAG ÚJRAGONDOLÁSA

Van egy jó ötleted a műanyaghasználat vagy műanyag alapanyag újragondolására?

A MŰANYAG ÚJRAGONDOLÁSA
DECODE 2022 pályázati kiírás

DECODE 2022 pályázati kiírás

A regisztráció határideje: 2022. október 20. (csütörtök) 12 óra. A pályázatokat a regisztráció visszaigazolása után 2022. október 24-én (hétfőn) délig kell beküldeni.

DECODE 2022 pályázati kiírás

Demonstrátori pályázat 2022/23.

Határidő: 2022. szeptember 23-ig

Demonstrátori pályázat 2022/23.
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

Jelentkezési (postára adási) határidő:2022.szeptember 19.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram
Ifjúsági esszéíró verseny

Ifjúsági esszéíró verseny

Beküldési határidő: 2022. 09 26.

Ifjúsági esszéíró verseny
DAAD ösztöndíj-pályázati kiírások

DAAD ösztöndíj-pályázati kiírások

online információs előadás: szeptember 22-án 16.30 órától

DAAD ösztöndíj-pályázati kiírások
KÖZTÉRI KORTÁRS MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

KÖZTÉRI KORTÁRS MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázat határideje: 2022. október 24.

KÖZTÉRI KORTÁRS MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS
NYÍLT PÁLYÁZAT – „A Város Művésze” címmel

NYÍLT PÁLYÁZAT – „A Város Művésze” címmel

A pályázat beadási határideje 2022. szeptember 12.

NYÍLT PÁLYÁZAT – „A Város Művésze” címmel
PÓTPÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

PÓTPÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

Jelentkezés: 2022. szeptember 02., 12:00

PÓTPÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre
ACCEPTING APPLICATIONS – Postdoctoral Associate

ACCEPTING APPLICATIONS – Postdoctoral Associate

The closing date for applications is August 29, 2022.

ACCEPTING APPLICATIONS – Postdoctoral Associate
PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE doktori hallgatói számára a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre a 2022/2023-as tanév őszi félévére
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00
 

PÁLYÁZAT – MKE doktori hallgatói számára
PÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

PÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre

Az MKE Nemzetközi Irodája pályázatot hirdet az MKE hallgatói számára
ERASMUS+ mentor programban való részvételre
Határidő: 2022. augusztus 25., 14:00

PÁLYÁZAT – ERASMUS+ mentor programban való részvételre
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

2022. augusztus 31. napján 12.00. óráig

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Public Art pályázat ferencvárosi közterekre
ALKOTÓTÁBOR FELHÍVÁS

ALKOTÓTÁBOR FELHÍVÁS

Időpont: 2022. augusztus 16. – 2022. augusztus 25.
Helyszín: Káli-medence, Köveskál
Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 13.
 

ALKOTÓTÁBOR FELHÍVÁS

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Képzőművészeti Egyetem
első éves, alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatóinak
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2022/2023. TANÉVRE

FELHÍVÁSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

FELHÍVÁSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Pályázat – In memoriam Henri Matisse

Határidő: 2022. július 17.

Pályázat – In memoriam Henri Matisse

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Rövid olaszországi tanulmányutak

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Rövid olaszországi tanulmányutak
Felhívás konferenciára – Echo – A természet esztétikai megközelítése

Felhívás konferenciára – Echo – A természet esztétikai megközelítése

A jelentkezés határideje: 2022. június 25.

Felhívás konferenciára – Echo – A természet esztétikai megközelítése

PÁLYÁZAT – MKE alagsorában található 32 m2 alapterületű helyiség bérbeadása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem által meghirdetett „1062 Budapest, Andrássy út 71. szám alatti épület alagsorában található 32 m2 alapterületű helyiség bérbeadása határozott idejű, 2027. július 1-ig kötendő szerződés útján büfé célra történő hasznosítással” tárgyú nyílt pályázat

PÁLYÁZAT – MKE alagsorában található 32 m2 alapterületű helyiség bérbeadása

AZ ARANY MARKÁBAN – VERESPATAK TÖRTÉNETE

Jelentkezési határidő: 2022. július 10.

AZ ARANY MARKÁBAN – VERESPATAK TÖRTÉNETE