PÁLYÁZAT – a Képző- és Iparművészeti Szak­­gimnázium és Kollégium – a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája Intézményvezető beosztás ellátására

PÁLYÁZAT – a Képző- és Iparművészeti Szak­­gimnázium és Kollégium – a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája Intézményvezető beosztás ellátására

A Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium – a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Török Pál utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a művészeti tárgynak megfelelő szakos egyetemi szintű szakképzettség vagy az elsajátítható szakképesítés ágazatának megfelelő mesterképzésben szerzett szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivettől a +36 30 725 0881-es telefonszámon, vagy a kantas.ivett@mke.hue-mail címen lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.) címére történő megküldésével. A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban kérjük megküldeni.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Iktatószám: MKE/724/2022, valamint a beosztás megnevezését: Képző- és Iparművészei Szakgimnázium és Kollégium – a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája, intézményvezető.

A pályázatot elektronikusan is be kell küldeni az allaspalyazat@mke.hu címre, PDF formátumban.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja, 2022. május 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 7.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT 2023/24 

Pályázni 2023. november 15 és december 10. között lehet

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI JUTALOM PÁLYÁZAT 2023/24 

Hallgatói Innovációs Pályázat – Eredmények terjesztése

Pályázatok benyújtásának határideje folyamatos, 2023. december 1. (péntekig) 14.00-ig.

Hallgatói Innovációs Pályázat – Eredmények terjesztése

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

Köztéri szoborpályázat – Wittner Mária és Gérecz Attila kettős, egész alakos portré

Benyújtási határidő: 2024. január 15.

Köztéri szoborpályázat – Wittner Mária és Gérecz Attila kettős, egész alakos portré

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 7.

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban