Szlabey Dorottya

művésztanár
papír restaurátor specializáció vezető

CV

Budapest, 1968

Végzettség és szakképzettség

1998 – 2003

Papír-bőr tárgyrestaurátor művész, Magyar Képzőművészeti Egyetem
Diplomamunka:
Egy 19. századi fényképalbum restaurálása (Magyar Nemzeti Levéltár tulajdona)
Egy 17. századi hőkárosodott pergamen oklevél restaurálása (Magyar Nemzeti Levéltár tulajdona)

1994 – 97

Papír és könyvrestaurátor OKJ szakképzés, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ

Külföldi kurzusok

2005

International conservation workshop of photography and litography, Academy of Fine Arts and Design, Pozsony, 2 hetes workshop

Conservation of Photographs, Northeast Document Conservation Center, Metropolitan Museum of Art, USA, 1 hónapos kurzus

Munkahelyek

2021-től Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ, papírrestaurátor

2013 – 2021 Magyar Nemzeti Levéltár, Állományvédelmi és Reprográfiai Osztály, főrestaurátor

1988 – 2012 Magyar Országos Levéltár, Állományvédelmi főosztály, restaurátor

1987 – 1988 Könyvkötőműhely

Oktatói tevékenység

2021 – az MKE Iparművészeti Restaurátor Specializációk Papír specializáció megbízott vezetője

2021 – oktató és témavezető a Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi Asszisztens képzésén

2017 – Állományvédelmi és irattári ismeretek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2009 – 2020 Állományvédelem és reprográfia, ELTE Történelem Segédtudományai, Levéltár szak

2008 Kéziratok restaurálása, elmélet és gyakorlat, OSZK Papír és Könyvrestaurátor OKJ képzés

Oktatott tantárgyak

 • Papír anyagtan
 • Papír készítéstechnika
 • Papír technikatörténet
 • Papír restaurálás/konzerválás elmélet
 • Papír restaurálás/konzerválás gyakorlat
 • Diplomamunka restaurálás és szakdolgozat témavezetése

Fontosabb restaurálási munkák

 • Luther Márton végrendeletének restaurálása és kiállítási installálása (2017)
 • Ludwig Grimm féle felfújható papírföldgömb restaurálása (2016)
 • rányomott vagy függőpecséttel ellátott 13 – 19. századi papír és pergamen oklevelek, címereslevelek restaurálása a Magyar Országos Levéltár, az ELTE Könyvtár és Levéltár, valamint az Esztergomi Prímási Levéltár számára
 • festett kéziratos térképek felmérése és restaurálása az Európai Unió Icarus programja keretében
 • történeti fényképek felmérése és restaurálása a Festetich család gyűjteményéből

Tagságok

1998-tól Magyar Levéltárosok Egyesülete

1989-től Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Papírrestaurátor Szakosztálya


Kiállítások

2019

„A nemzet emlékezete – a magyar történelem mérföldkövei”
Magyar Nemzeti Levéltár (műtárgyak installálása)

2017

„Mentés eredetiben – restaurálás a Magyar Nemzeti Levéltárban”
Magyar Nemzeti Levéltár (kiállítás tervezése, installálás)

2016

„Nyomot hagytak – évszázadok, személyiségek, aláírások”
Magyar Nemzeti Levéltár (műtárgyak installálása)

2003

Megmentett műkincsek – diplomatárgy kiállítás
Magyar Nemzeti Múzeum (kiállító)


Publikációk

2020

Szlabey Dorottya: Az írás megmarad? A tintamarás jelensége és restaurálásának módja. In: Levéltári Szemle 70. Budapest, (2020) 2:33-39.

2015

Érdi Marianne - Orosz Katalin – Peller tamás – Szlabey Dorottya: Vízkár könyv- és irattárakban – útmutató a hatékony felkészülésre és mentésre. In: Papíripar 2015. LIX.1., Budapest, pp. 3-23.

2009

Szlabey Dorottya: A Beke család címereslevelének restaurálása

2007

Szlabey Dorottya - Orosz Katalin: A levéltári iratanyag kölcsönzése külföldi kiállításra - kockázatok tapasztalatok. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Szerk.: Bilkei Irén. Budapest, pp. 209-215.

2005

Szlabey Dorottya: Beszámoló a Münchenben 2004. július 19-30. között tett tanulmányi látogatásokról. In: Levéltári Szemle Budapest (2005) 2:77-84.

2004

Szlabey Dorottya: Egy XIX. századi családi fotóalbum restaurálása. In: Papíripar 2004. XLVIII.5., Budapest, pp. 199-204.

Szakmai konferenciák, előadások

2019

A tintamarás felismerése és kezelésének lehetőségei, Mentés eredetiben III., nemzetközi papírrestaurátor konferencia, Magyar Nemzeti Levéltár

2018

A kéziratos térképek digitalizálásának speciális igényei, Mentés eredetiben II, papírrestaurátor konferencia, Magyar Nemzeti Levéltár

Muzeális dokumentumok állományvédelme és restaurálása, Magyar Igazságügyi Akadémia, Országos Bírósági Hivatal

2017

Restaurálás a magyarországi levéltárakban, Mentés eredetiben I. papírrestaurátor konferencia, Magyar Nemzeti Levéltár

2012

„A szó elszáll, az írás megmarad – Mivel írtunk és mivel írjunk, hogy így legyen?”, Múzeumi Állományvédelmi Bizottság programja, Petőfi Irodalmi Múzeum

2006

Poszterelőadás a Nemzetközi Fotórestaurálási tanfolyamról, Restaurátor konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum

Egyéb

Részvétel a Magyar Országos Levéltár gyűjteményének statisztikai állapotfelmérésében és a MOL Állományvédelmi Programjának kidolgozásában 2002-2006, 2010-2012

Részvétel a magyar levéltári Állományvédelmi ajánlás kidolgozásában, 2017


Tantárgyi program

Papír anyagtan

 • A papír felépítése, a víz szerepe a papírban
 • A papír alap- és segédanyagai Ázsiában és Európában
 • Az ázsiai és európai kézi papírmerítés eszközei és módja
 • A gépi papírgyártás anyagai, eszközei és folyamata, papíripari szabványok kialakulása
 • A kézi merítésű és gépi gyártású papírok kémiai, fizikai tulajdonságai
 • A papír felületkezelésének és díszítésének anyagai, módjai
 • Különleges papírok készítése és tulajdonságai
 • Író- és nyomtatóanyagok (tinták, színezékek, festékek) összetétele és tulajdonságai
 • A papírtárgyakon alkalmazott ragasztók típusai, tulajdonságai, szerepe
 • -Papírtárgyak anyagvizsgálati lehetőségei

Papír készítéstechnika

 • A papír merítése, enyvezése, felületkezelése
 • Tinták, színezékek, festékek készítése és használata különböző anyagú és kezelésű papírokon
 • Díszpapírok és luxuspapírok készítése és felhasználása
 • Különböző anyagú, vastagságú, felületkezelésű papírok szabása, ragasztása, kasírozása
 • Térbeli papírtárgyak készítése (doboz készítés, eredeti papírtárgyak másolása)

Papír technikatörténet, tárgyismeret

 • A papír előzményei, kialakulása, készítésének története
 • A papír felhasználásának módjai és változása
 • Az írás és nyomtatás története, íráshordozók, íróanyagok
 • Nyomtatási, sokszorosító grafikai és másolási eljárások
 • Jellemző sík és térbeli papírtárgyak

Papír restaurálás/konzerválás elmélet

 • A múzeumi, könyvtári és levéltári papírrestaurálás etikai elvei és különbségei
 • A cellulóz öregedése, lebomlási folyamatai, a lebomlást segítő környezeti tényezők
 • Fémek szerepe a lebomlási folyamatokban, tinta- és festékmarás
 • Biológiai károsítók és azok hatásai a papírtárgyakon
 • A víz szerepe a papír károsodásában
 • A helytelen tárolás, használat és a nem megfelelő szerkezet miatt bekövetkező károsodások papírtárgyakon
 • A papírtárgyak fertőtlenítésének szükségessége, anyagai, módszerei és veszélyei
 • A papírtárgyak száraz tisztításának célja, szükségessége anyagai, módszerei lehetséges - veszélyei

Diplomamunka restaurálás és szakdolgozat témavezetése

 • összetett anyagú műtárgy történeti kutatása (tárgytípus, analógiák, proveniencia)
 • anyagvizsgálatok tervezése, fototechnikai vizsgálatok, mintavétel, mikroszkópos és műszeres vizsgálatok elvégzése, kiértékelése
 • károsodások számbavétele, állapotfelmérés, kártérkép készítése
 • modellkísérletek tervezése és kivitelezése
 • restaurálási szakirodalom feldolgozása, beemelése a tervezési folyamatba
 • restaurálási terv felállítása, döntéshozatalok
 • felhasznált anyagok és eljárások megismerése, konzerválás-restaurálás folyamata
 • fotódokumentáció tervezése, műtárgyfotózás, dokumentálás
 • diplomadolgozat összeállítása, az egyedi műtárgy restaurálásához kapcsolódó folyamat bemutatása az Iparművészeti Restaurátor Specializációk aktuális segédletének megfelelően
Szlabey Dorottya